Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavca i proizvođača Novi Sad

Osnovni zadatak Centra za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača je da učestvuje u izradi i realizaciji edukacija i kurseva kako savetodavaca tako i proizvođača.
Centar za usavršavanje nalazi se u okviru PSS Polјoprivredne stanice Novi Sad i  funkcioniše po ovlašćenju Sekretarijata dodelјenom rešenjem broj 104-401-01503/2010 od 05.07.2010. godine.  

          Centar za usavršavanje u okviru svog rada obavlјa sledeće poslove:

 • izrada godišnjeg Programa rada Centra za usavršavanje,
 • uspostavlјanje i administracija baze podataka o stručnjacima, institucijama i ostalima učesnicima koji poseduju specifična znanja i veštine od značaja za proizvodnju i preradu polјoprivrednih proizvoda, ruralni razvoj i druga bitna znanja za Centar za usavršavanje,  
 • izrada  godišnjeg programa  treninga i obuka (specijalizovanih i opštih) polјoprivrednih savetodavaca,
 • organizovanje edukacija, kurseva, radionica i praktičnih obuka za polјoprivredne savetodavce,
 • po potrebi organizovanje predavanja, edukacija, kurseva, radionica i praktičnih obuka za polјoprivredne proizođača,
 •  učešće u pripremi izradi i štampi propratnih materijala za potrebe Polјoprivredne savetodavne službe APV vezano za kurseve, radionice, seminare,
 • izrada i štampanje posebnih pojašnjenja  za potrebe  polјoprivrednih proizvođača iz  oblasti polјoprivrede ili agrarne politike, 
 • vrši monitoring i evoluaciju rada održanih treninga i kurseva,
 • uspostavlјanje, administracija i održavanje portala Edukativnog centra,
 • priprema i realizacija poslova i aktivnosti vezane za licenciranje savetodavaca u skladu sa zakonom i pravilnicima koji uređuju ove oblasti,
 • formira jedinstvenu bazu podataka o održanim edukacijama i licima koja  su pohađala edukacije,
 • predlaže, priprema i organizuje stručne ekskurzije i studijske posete za savetodavce i polјoprivredne proizvođače,
 • učestvuje u organizaciji nastupa Polјoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine na različitim polјoprivredno-prehrambenim sajmovima i sličnim manifestacijama u zemlјi i inostranstvu,
 • koordinira   i sarađuje sa Programskim savetom,
 • učestvuje u pripremi i realizaciji seminara polјoprivrednih savetodavaca AP Vojvodine,
 • koordinira rad radnih grupa za izradu projekata i programa planiranih za tekuću godinu, od značaja za polјoprivredu AP Vojvodine, a za potrebe Savetodavne službe i Pokrajinskog sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
 • prati i usmerava rad polјoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine u skladu sa Godišnjim programom i nalogom Sekretarijata,
 • učestvuje u praćenju realizacije projekata savetodavaca i izradi različitih analiza za potrebe Sekretarijata,
 • ostvaruje saradnju sa institucijama i pojedincima iz zemlјe i inostranstva na poslovima od značaja za svoj rad,
 • uspostavlјanje saradnje sa drugim edukativnim centrima u zemlјi i inostranstvu u cilјu razmene programa,  ideja i polaznika ,
 • U saradnji sa svakom PSS APV donosi plan i metodologiju  ogleda koji su sastavni deo Godišnjeg programa,
 • Daje predlog plana specijalističkih edukacija Pokrajinskom sekretarijatu
 • obavlјa ostale poslove u skladu sa zakonom i potrebama Sekretarijata.
Lokacija: 

Jovana Raičković

 

 
J O V A N A     R A I Č K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 15.11.1989.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neudata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/6853023
- poslovni mobilni: 061/88-23-874
- E-mail: jovanaraickovic@yahoo.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek:

Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
odsek: agroekonomija
zvanje: diplomirani agroekonomista

Univerzitet u Misuriju, Columbija, USA
Ekonomski smer, FORECAST (UGRAD)
Program razmene studenata (sponzorisan od strane State Departmenta i USAID-a)

- srednja škola:  
- strani jezici: Engleski - tečno
Španski - konverzacijski nivo
Nemački - konverzacijski nivo
- objavljeni radovi:
 
 1. Berjan, S., El Bilali, H., Sorajic, B., Mrdalj, V., Raickovic, J., Driouech, N. (2014). Agricultural and rural development in Serbia: governance, policy cycle and coordination. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Special Issue: 2, 2014, pp. 1832-1837.
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
Maj 2014, Stručni saradnik u Centru za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija April - Decembar 2014. Koordinator projekta „4H program za razvoj mladih u ruralnim sredinama, organizovanim od strane Ministarstva Poljoprivrede SAD-a i Ambasade SAD u Beogradu
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Novembar 2012. - Mart 2014.   Mladi stručni saradnik i prevodilac na „4H     projektima za mlade“ organizovanim od strane Ministarstva Poljoprivrede SAD-a

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Oktobar 2011. - April 2012.   Projekt menadžer na projektu „Agro Puls“          održanim pod pokroviteljstvom Ambasade SAD iz Beograda.                 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Maj  2011.  Pro Credit Tiger, Columbija, Missouri USA Odrađena stručna praksa

 • Specijalna znanja i iskustva:
 • Septembar 2014. - Obuka za korišćenje FADN Sistema (Farm Accountancy Data Network –„Sistem računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima u Republici Srbiji”)
 • Jul 2013. - letnja škola “Održivi resursi - održivo obrazovanje”, Technical University of Madrid, Španija
 • April 2013. - kurs o započinjanju inovativnih biznisa, Politecnico di Milano, Italija
 • Maj 2012. - učešće na edukativnom kursu na Bauman Moscow State Tehničkom fakultetu u Moskvi na temu “Vidi svet očima kompjutera”
 • Maj 2012. - Nagrada publike za najboljeg studenta društvenih nauka u okviru takmičenja Erste banke - “Klub 27”
 • April 2012. - učešće na “Balkanskom forumu mladih” u Kragujevcu, organizovanom od strane German Marshall Fonda.
 • 2011. – 2012. - Stipendija za kurs Bussiness Skills i Marketing Workshop (Američki kutak, Novi Sad)
 • September 2011. -Internacionalna letnja škola ekonomije, Faenza, Italija “Beyond Enlargement. The Wider Europe and the New Neighborhood” (European Commision)
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i Internet Explorer)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Marija Vukosav

 
M A R I J A    V U K O S A V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 04.10.1959. Sombor
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/6853023
- poslovni mobilni: 061/88-238-75
- E-mail: usavrsavanje1@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer:stočarstvo - grupa mlekarstvo
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
odsek: stocarstvo
- srednja škola:  
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
 1. Vujičić,I.F., Vulić,M.Mirjana., Vukosav,M.Marija., Kureljušić,S.I., (1998): Mikrobiološko smanjenje holesterola u gaudi i belom mekom siru, Prehrambena industrija,Mleko i mlečni proizvodi, Novi Sad,9,(3-4),92-95,1998.
 2. Vujičić,I.F., Popović-Vranješ Anka, Vukosav,M.Marija, (1998): Lisnati sir, Prehrambena industrija: Mleko i mlečni proizvodi, Novi Sad,9,(3-4),96-98,1998.
 3. Popović-Vranješ Anka, Vukosav,M.Marija, (1998): Pizza-sir, VI Savjetovanje Hemičara i tehnologa Republike Srpske,19-20.11.1998. Tehnološki fakultet Banja Luka, Zbornik radova str.123.
 4. Vujičić,I.F., Popović-Vranješ Anka, Vulić,M.Mirjana, Vukosav,M.Marija, (1999): Holesterol i aterogeni potencijal kajmaka, Acta-periodica technologica, vol.31, Part A, APTEFF 31, 125-129,2000.
 5. Popović-Vranješ Anka, Mirjanić, G.,Vukosav,M.Marija,.Simić Margita (2000): Kvalitet mlečnih proizvoda na tržištu Banja Luke,VI Savetovanje agronoma Republike Srpske, Teslić, 2000
 6. Popović-Vranješ Anka, Vukosav,M.Marija,.(2000): Fermentisani proizvodi na tržištu Banja Luke, Prehrambena industrija, Mleko i mlečni proizvodi, Novi Sad,11,(3-4),35-37,2000.
 7. Vukosav,M.Marija,Vulić, M. Mirjana.,(2000): Prilog proučavanju istorije sirarstva u Vojvodini, Simpozijum: Proizvodnja i prerada mleka, 31.05.2000., Beograd, Zbornik radova,115-118, 2000.
 8. Vulić, M. Mirjana., Ćinkulov Mirjana, Vukosav,M.Marija (2000): Kvalitet mleka ovaca Cigaja rase, Jugoslovenski mlekarski simpozijum: Savremeni trendovi u mlekarstvu, Vrnjačka Banja,Zbornik radova, 53-56, 2000.
 9. Popović-Vranješ Anka, Mirjanić, G., Marija Vukosav (2001): Postojeći propisi u Repiblici Srpskoj i njihov uticaj na otkup i kvalitet mleka, Naučno stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem, Teslić 13-16 mart 2001. Zbornik radova, 168-169.         1
 10. Popović-Vranješ Anka, Vukosav,M.Marija,(2001): Specifičnosti proizvodnje i potrošnje sirila animalnog porekla u industriji mleka, Prehrambena industrija, Mleko i mlečni proizvodi, Novi Sad,12, (1-2), 38-40, 2001.
 11. Popović-Vranješ Anka, Vukosav,M.Marija, (2002): Pogodnost različitih vrsta mleka u odnosu na zahteve za određenu namenu, Pogodnost različitih vrsta mleka u odnosu na zahteve za određenu namenu,Jugoslovenski mlekarski simpozijum »Savremeni trendovi u mlekarstvu ,Zbornik radova , 2002,198-206 `Prehrambena industrija, Mleko i mlečni proizvodi, Novi Sad,13,(1-2),2002
 12. Jeremija Simić, Jelena Bošković, Z. Hojka, T. Krmpotić, Marija Vukosav (2004): Tržišne i ekološke determinante razvoja proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.  III Međunarodna eko-konferencija o zdravstveno bezbednoj hrani. Safe Food. 22-25.Septembar 2004. Novi Sad. Proceedings p. 225-31. (Usmeni referat).20
 13. Zdravko Hojka, Jelena Bošković, Jeremija Simić, Marija Vukosav, Radmila Sarić (2005): Uslovi i i mogućnosti održivog razvoja poljoprivrede. Arhiv za poljoprivredne nauke. UDC:63, YU ISSN 0354-5695, 2005/5(7-258). Srt. 233-241.
 14. Radanov - Pelagić Veselina, Uhlenhopp E. K., Jovanović R., Vukosav Marija: Bioterrorism- implay in veterinary microbiology , 2005, Veterinaria, Sarajevo, Vol. 54, Broj 3-4, 147-155  ISSN: 0372-6827.
 15. Veselina Radanov Pelagic, Danijela Krstic, Anka Popović - Vranjes, Marija Vukosav (2005): Antimcrobial  Resistant E.Coli i Staphylococcus Aureus From Milk Associated With Resistant Outbreak In Cheese, 1TH  INTERNATIONAL FOOD AND NUTRITION CONGRESS: Farm to Fork-Fork to Farm, Istambul, Turkey, 15-18 jun 2005. Abstract book 2005, 131
 16. Danica Vojnic Vorkapic, Veselina Radanov Pelagic, Milovan Katrinka, Danijela Krstic,  Marija Vukosav (2005): Antimicrobial Resistance Of  Bacteria Isolated From Animals Feed, 1THINTERNATIONAL FOOD AND NUTRITION CONGRESS: Farm to Fork-Fork to Farm, Istambul, Turkey, 15-18 jun 2005. Abstract book 2005, 130
 17. Krmpotić T., Vukosav Marija, Bošković Jelena, Simić J., Ivančević S. (2006): Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane kao resurs potencijalnog dohotka. Ekonomika  poljoprivrede. Vol. 53, No 2 (93-524), Beograd str. 337-347. UDK:338.439.4:631.95.
 18. Bošković Jelena, Simić J., Hojka Z., Vukosav Marija, Saric M. (2006): Agroekoloąki uslovi i mogućnosti razvoja odrľive poljoprivrede. Ekonomika poljoprivrede. Vol. 53, No 2 (93-524), Beograd str. 347-361. UDK:631.147:574.4.
 19. Simić J., Bošković Jelena, Hojka Z., Vukosav Marija, Sarić Radmila (2006): Komparativni programi proizvodnje i unapređenje kvaliteta poljoprivrednih i agranih  proizvoda. Ekonomika poljoprivrede. Vol. 53, No 2 (93-524), Beograd str. 361-375. UDK:631.147+006.063+111.4.
 20. Bošković Jelena, Simić J., Vukosav Marija, Hojka Z. (2006): Urbanisation impact on enviroronment. Environmnet for Europe, EnE06-The Second Regional  Conference, Belgrade, 5-7 June 2006. Proccesings of papers CD &pdf 043 p.1-4.
 21. Bošković Jelena, Simić J., Hojka Z., Vukosav Marija (2006): The processes of globalization agriculture and european integration. Book of Abstarcts of the Symposium International Participation Improvement of Agricultural Production in Kosovo and Metohia. Vrnjačka Banja, 26-29 jun, 2006. p. 125
 22. Simić J., Bošković Jelena, Vukosav Marija, Hojka Z. (2006): Presence and sustainable use of naturala recources in function af adventage developing agriculture in Republic Serbia. Book of Abstarcts of the Symposium International Participation Improvement of Agricultural Production in Kosovo and Metohia. Vrnjačka Banja, 26-29 jun, 2006. p. 130.
 23. Hojka, Z., Ivanc A., Bošković Jelena, Simić J., Vukosav Marija (2006): Orijentation and emprovement of ducation of staff for sustainabel agriculture development and enviroment protection. Book of Abstarcts of the M Symposium International Participation Improvement of Agricultural Production in Kosovo and Metohia. Vrnjačka Banja, 26-29 jun, 2006. p. 90.
 24. Jovan Mirčeta, Danijela Krstić, D. Antić, Marija Vukosav (2006): Upotreba antibiotika u poljoprivredi – koristi i rizik. IV Međunarodna eko-konferencija 2006. Zdravstveno bezbedna hrana, 20-23. Septembar 2006. Novi Sad. Temtski zbornik II, str. 75-83.
 25. Jeremija Simić, Jelena Bošković, Z., Hojka, Marija Vukosav (2006): Biotehnologija i globalizacija. IV Međunarodna eko-konferencija 2006. Zdravstveno bezbedna hrana, 20-23. Septembar 2006. Novi Sad.Temtski zbornik II, str. 245-253.
 26. Jeremija Simić, Jelena Bošković, Aleksandra Ivanc, Marija Vukosav,Gojko Đurica (2007): Uticaji biotehnologije na održivi razvoj poljoprivrede i zaštite životne sredien. Međunarodna naučna konferencija ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ. Knjiga apstarkta. str. 137-138. Beograd, 23-25. 04. 2007.  Usmeni referat.
 27. Jelena Bošković, Jeremija Simić, Marija Vukosav, Gordana Dozet, Gojko Đurica (2007): Održivi razvoj poljoprivrede i zaštita životne sredine u ruralnim područjima. Međunarodna naučna konferencija ŽIVOTNA SREDINA I ODRŽIVI RAZVOJ. Beograd, 23-25. 04. 2007.  Knjiga apstarkta.Usmeni referat.
 28. Simić J., Bošković Jelena, Ivanc A.,  Vukosav Marija, Đurica G. (2007): Održivo korišćenje prirodnih resursa i mogućnost usmeravanja održive poljoprivrede. ECOLOGICA UDC: 502. YU ISSN 0354- 3285. Posebno tematsko izdanje broj 14 – Godina XIV -2007. Str. 117-123.
 29. Miščević B., Vukosav Marija, Bošković Jelena, Hojka Z.(2007): Najpovoljniji model ekološke govedarske proizvodnje na porodičnim domaćinstvima u brdsko-planinskom području Srbije. .  ECOLOGICA UDC: 502. YU ISSN 0354- 3285. Posebno tematsko izdanje broj 14 – Godina XIV -2007. Str. 145-151.
 30. B. Miscevic, Marija Vukosav (2007): ONE OF THE MOST PROMISING MODEL OF CATTLE BREEDING PRODUCTION IN HILL-MOUNTAIN REGION OF SERBIA. Third International Symposium “Agriculture and local Development“, Vrnjačka Banja, Serbia, 13-15 september 2007,. p:207-212,  ISBN:978-86-82107-94-1
 31. Jelena Bošković, J. Simić, Z. Hojka, Marija Vukosav (2007): Poljoprivreda u procesima globalizacije i evropskim integarcijama. Str. 197-214. Poglavlje u Monografiji: UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA KOSOVU I METOHIJI. Izdavač: Poljoprivredni fakultet Priština-Lešak. ISBN 978-86-80737-13-3. Str. 349
 32. Bošković Jelena, Vukosav Marija, Dozet Gordana (2007): Mogućnosti poboljšanja razvojnih i ekonomskih efekata u agrearnom sektoru Srbije. Međunarodni naučni skup. Poboljšanje efektivnosti i efikasnosti preduzeća i privrede. Zbornik radova. Beograd, 30 novembar 2007. Str. 119-135. Usmeni referat.
 33. Gordana Dozet, J. Crnobarac, Svetlana Balešević-Tubić, V.Đukić, Marija Vukosav: Uticaj međurednog razmaka na broj plodnih mahuna kod soje u uslovima navodnjavanja. XIII Savetovanje o biotehnologiji na Poljoprivrednom fakultetu u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, 28.-29.03.2008.god Zborniku radova, vol.13 (14), 2008, Str.175-180.
 34. Ljiljana Kostadinović, Marija Vukosav: Rezultati tova brojlera uz primenu i bez kokcidiostatika, s XIII Savetovanje o biotehnologiji na Poljoprivrednom fakultetu u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, 28.-29.03.2008.god Zborniku radova, vol.13 (14), 2008, tr. 551-553.
 35. Bošković Jelena, Simić J., Ivanc A., Mišćević B., Hojka Z., Vukosav Marija (2008): Razvoj poljoprivrede i zaštita životne sredine u procesima globalizacije. ECOLOGICA UDC: 502. YU ISSN 0354- 3285. Posebno tematsko izdanje broj 15 – Godina XV - 2008. Međunarodna konferencija.  ŽIVOTNA SREDINA DANAS. Str. 177-189.
 36. Bošković Jelena, Simić J., Ivanc A., Vukosav Marija (2008): Razvoj poljoprivrede i zaštita životne sredien u procsima globalizacije. Međunarodna naučna konferencija: Životna Sredina Danas. 21-23. 04. 2008. Beograd. Knjiga apstarkta. Str. 143-145.
 37. Simić J., Bošković Jelena, Ivanc A., Miščević B., Vukosav Marija (2008): Mogućnosti zaštite prirodnih resursa I proizvodnja hrane u ruralnim područjima.  . Međunarodna naučna konferencija: Životna Sredina Danas. 21-23.04. 2008. godine Beograd. Kniga apstarkta. Str. 145-147.
 38. Ivanc A., Dekić R., Bošković Jelena, Vukosav Marija, Miščević B. (2008): Physiological approach to production efficiency of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) at different ambient temperatures. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Jouranl of Szeged, Faculty of agriculture. Volume 3. (1) CD Issue p. 1-7. ISSN 1788-5345.
 39. Simic J., Boskovic J., Ivanc A., Miscevic B., Vukosav M. (2008): The Possibilities of Protection of Natural Resources and Food Production in Rural Areas of Serbia. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENT TODAY, Belgrade 21-23 April. Ecologica Vol.15, No 15, p:145-150  ISSN 0354-3258   UDC: 502  ISBN 978-86-904721-4-7, COBISS.SR-ID 147882508.
 40. Simić J., Bošković Jelena, Ivanc A., Miščević B., Vukosav Marija (2008): Procesi globalizacije i mogućnosti zaštite prirodnih resursa i unapređenja proizvodnje biološki kvalitetne hrane u ruralnim područjima Srbije. . ECOLOGICA UDC: 502. YU ISSN 0354- 3285. Posebno tematsko izdanje broj 16 – Godina XV -2008.  Međunarodna konferencija. ŽIVOTNA SREDINA DANAS. Str. 27-37.
 41. Ivanc A., Dekić  R., Vukosav Marija, Bošković Jelena, Miščević B.(2008): : Ambient temerature and production efficiency of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum). XII International Eco- Conference 2008. 24-27th September. Safe Food. Proceedings, Novi Sad. p. 291-299. ISBN 978-86-83177-35-6.
 42. Miščević B., Vukosav Marija, Bošković Jelena, Simić J., Ivanc A., Stoković I. (2008): Influence of different cattle genotypes on genetic parameters evaluation in fattening traits. Review on Agriculture and Rural Development. Scientific Jouranl of Szeged, Faculty of agriculture. Volume 3. (1) CD Issue p. 1-7. ISSN 1788-5345.
 43. Miscevic B., Vukasov Marija, Kenjves Tibor (2008): Developing Strategy of Animal Husbandry in Serbia. VI International symposium „Developing Strategies of Enterprizes and Commerce“, University Megatrend, Belgrade, 28th November, Proceedings VI, p:219-229. ISBN 978-86-7747-333-4  COBISS.SR-ID 153581580
 44. Ivanc A., Dekić R., Vukosav Marija, Bošković Jelena, Galonja-Coghil Tamara, Miščević B. (2008): Rationalization of rainbow trout production (Oncorhynchus mykiss walbau). International Scientific Meeting. Multifunctional Agriculture and Rural Development (III). Rural Development and (UN) Limited Resources. 4-5. December. Belgrade. Thematic Proceedings p. 334-342.
 45. Könyves T.,  Vukosav M., Ivanc A., Miscevic B.: A tejsavbaktériumok   probiótikus hatása. Összefoglaló közlemény. Atlantis Kiadó A Magyar Tudomány napja a Délvidéken, 2009., p. 408 – 417.ISBN 978-86-83581-46-7  COBISS. SR-ID 236453383
 46. Aleksander Ivanc, R. Dekic, Jelena Boskovic, T. Könyves, B. Miscevic, Marija Vukosav (2009): Hematological indicators of aquatic environment toxicity. Proceedings of the International Scientific Conference on “AGRICULTURE AND COUNTRYSIDE IN OUR CHANGING WORLD”   Hódmezovásárhely, Hungary. 24 April. 2009. Section 2 : Animal Science and Wildlife Management.  P.22. ISSN 1788-5345.http://www.mgk.u-szeged.hu/avsz/doks/2009/AVSZ_2009_1_kiadvany_2_valt.pdf
 47. Aleksander Ivanc, R. Dekic, Jelena  Boskovic, T. Könyves, B. Miscevic, Marija Vukosav (2009): The influence of terbufos contaminated water on Carassius auratus gibelio. Proceedings of the International Scientific Conference on “AGRICULTURE AND COUNTRYSIDE IN OUR CHANGING WORLD”   Hódmezovásárhely, Hungary. 24 April. 2009. Section 2 : Animal Science and Wildlife Management. p. 23. ISSN 1788-5345.
  http://www.mgk.u-szeged.hu/avsz/doks/2009/AVSZ_2009_1_kiadvany_2_valt.pdf
 48. Bošković Jelena, Ivanc A., Miščević B., Vukosav Marija (2009): Upravljanje životnom sredinom i razvoj organske poljoprivrede u procesima globalizacije. Međunarodna naučna konferencija: Globalizacija i životna sredina. Beograd, 22-24. april 2009. godine.  Knjiga apstrakta. Str. 176-177. ISBN 978-86-904721-5-4. COBISS.SR-ID 158052620.
 49. Simić Jeremija, Bošković Jelena, Vukosav Marija (2009): Procesi globalizacije i mogućnost potpunijeg korišćenja ekosistema u funkciji usmeravanaj adrživog razvoja agroindustrije u Srbiji. . Međunarodna naučna konferencija: Globalizacija i životna sredina. Beograd, 22-24. april 2009. godine.  Knjiga apstrakta. Str.205. ISBN 978-86-904721-5-4. COBISS.SR-ID 158052620.
 50. Bošković Jelena, Ivanc A., Miščević B., Vukosav Marija (2009): Upravljanje životnom sredinom i razvoj organske poljoprivrede u procesima globalizacije. Međunarodna naučna konferencija: Globalizacija i životna sredina. Beograd, 22-24. april 2009. godine.  Knjiga apstrakta. Str. 176-177. ISBN 978-86-904721-5-4. COBISS.SR-ID 158052620
 51. Miščević B., Bošković Jelena, Ivanc A., Vukosav Marija, Kenjveš T. (2009): Biotechnology and genetic improvement of domestic animals. IV Congres of the Serbian Genetics Society. Tara, June 1st-5th 2009. Book of Abstarcts. p. 154.  ISBN 978-86-87109-03-2.
 52. Miščević B., Bošković Jelena, Ivanc A., Vukosav Marija, Kenjveš T. (2009): Biotechnology and genetic improvement of domestic animals.  Genetika.  Vol. 41, No. 2  (2009). p. 225-243. ISSN: 0534-0012. ISSN: 0534-0012. UDC575;636.. DOI: 10.2298/GENSR0902225M.
 53. Ivanc A., Dekić R., Bošković Jelena, Könyves T., Miščević B., Vukosav Marija (2009): Fish hematological indicators of water toxicity. Zbornik izvoda. Prvog simpozijuma sa međunarodnim učešćem. Poljoprivreda, Lokalni razvoj i Turizam. Vrnjačka Banja, 21-23, decembra 2009. godine. Str.86.
 54. Simić J., Miščević B., Vukosav Marija, Könyves T. (2009): Animal husbandry adaptation in the conditions of world economic crisis. Zbornik izvoda. Prvog simpozijuma sa međunarodnim učešćem. Poljoprivreda, Lokalni razvoj i Turizam. Vrnjačka Banja, 21-23, decembra 2009. godine. p:97
 55. Miščević B., Bošković Jelena, Ivanc A., Stojanović S., Vukosav Marija, Könyves T. (2009): Problems in catle production in Vojvodina. Republic of Macedonia "Ss Cyril and Mathodius" Institute of Animal Science-Skopje. IV International Symposium of Levestock Production. Hotel "Drim" Struga, 9-12. 09. 2009. Proceedings. 1.1-GSCB-07. p.27. ISBN 979-9989-9688-7-7.
 56. Könyves, T., Ivanc, A., Miščević, B., Vukosav Marija, Bošković Jelena (2010): Sheep breeding and sheep milk production in Vojvodina. »Agriculture and Countrzside in the Squeeze of Climate Change and Recession IX Oszkăr Wellmann International Scientific Conference Hŏdmezővăsărhely, 22nd April 2010. Review on Agriculture. Volume 5. (1) supplement p. 556-571. ISSN 1788-5345. CD Isuue.
 57. Aleksandar Ivanc, Radoslav Dekić, Jelena Bošković, Tibor Konyves, Branislav Miščević, Tamara Galonja-Coghil, Marija Vukosav (2010): FCR and growth rate of common carp Cyprinus carpio  Linnaeus 1758 at different water temperatures, 14th International eco-conference® 2010, 6th Safe food,  22nd – 25th September 2010, Novi Sad, Serbia, Thematic Proceedings, 273-280
 58. Jelena Bošković, Aleksandar Ivanc, Veselinka Zečević, Marija Vukosav (2010): Integrated influence of globalzation of Serbian agriculture. 14th International eco-conference® 2010, 6th Safe food,  22nd – 25th September 2010, Novi Sad, Serbia, Thematic Proceedings. P.351-359.
 59. Jeremija Simić, Marija Vukosav, Branislav Miščević, Gordana Dozet (2010): Driving forces of the revival of agro-industrial sector in crissconditions.8th  International Scientific Conference. Forces Driving the Revival of the Companies and Economy. Medatrend University , Belgrade , December 3rd, 2010.CIP. 338.1(497.11”2002/2009”(082); 338.22(497.11”2002/2009”(082); 347.23 (497.11)(082); 338.124.4(497.11)(082). ISBN 978-86-7747-417-1. COBISS.Sr-ID 179965196. A4 Format. P. 311-321.
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1985-1990, Srbobran, Srednja poljoprivredna škola "Svetozar Miletić", predavač
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1996-1996, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, istraživač pripravnik
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1997-1998, Darda - Belje, Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Darda, asistent
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2001, Sombor, Poljoprivredni fakultet Zemun - odeljenje Sombor, asistent
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2002-2004, Novi Sad, "Kornukopija" export-import, Novi Sad, savetnik za mleko i mlečne proizvode
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2004-2011, Bačka Topola, Viša poljoprivredna škola, fakultet za biofarming, predavač na strukovnom i saradnik na akademskom programu
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2013  Novi Sad, PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad doo, Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača
pecijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet)
Vozacka dozvola:  

 

Miodrag Nešković

 
M I O D R A G     N E Š K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 01.02.1983. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/685-3023
- poslovni mobilni: 061/88-259-95
- E-mail: usavrsavanjeapv5@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
odsek: agroekonomija
zvanje: dipl.inž. agroekonomije
- srednja škola:  
- strani jezici: engleski i ruski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati: -   Računovodstvo malih poljoprivrednih gazdinstava
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2011-2012, Sremska Mitrovica, PSS Sremska Mitrovica, asistent savetodavca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2013, PSS Novi Sad, Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Saša Kucurski

 
S A Š A      K U C U R S K I
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.05.1965. Sombor
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razveden, otac dvoje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/385-3023, 385-3089
- poslovni mobilni: 061/88-315-47, 063/510-690
- E-mail: usavrsavanjeapv3@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
odsek: Poljoprivredna tehnika i racionalizacija
zvanje: diplomirani inženjer
- srednja škola:  
- strani jezici: engleski (pasivno), ruski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
1992-1999, Novi Sad, MK Commerce, Komercijalni referent, zamenik komercijalnog direktora
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1999-2005, Novi Sad, Natron - Pak doo Novi Sad, komercijalni direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005-2010, Novi Sad, Farmamix doo, Direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010-2012, Novi Sad, NS-Agro Consuling doo, Stručni saradnik
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2014, PSS "Poljoprivredna stanica", Novi Sad, doo, Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite -
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point, Corel Draw) i internet)
Vozacka dozvola: "A" i "B" kategorije

 

Lokacija: 

Zoran Majkić

 
Z O R A N    M A J K I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 13.05.1970. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/685-3023
- poslovni mobilni: 061/88-31-546
- E-mail: usavrsavanjeapv4@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
odsek: Ratarstvo i povrtarstvo
zvanje: diplomirani inženjer
- srednja škola:  
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
1998-2000, Gospođinci, ZZ "Gospođinci", Tehnolog biljne proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2000-2006, Kać, "Sloga",  Tehnolog biljne proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2006-2010, Bočar, "Nedić agrar", Rukovodilac biljne proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2011-2012, Kać, PSS "Poljoprivredna stanica" Novi Sad, Asistent savetodavac
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2014, PSS "Poljoprivredna stanica", Novi Sad, doo, Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i proizvođača
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite -
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: