Poljoprivredna stručna služba KIKINDA d.o.o.

Poljoprivredna stručna služba Kikinda d.o.o.

Adresa: 23300 Kikinda, Kralja Petra I 49
tel/fax: 0230/21-120, 21-121, 22-753, 22-961
PIB: 100579586
MB:08217173
T.R. 165-4830-08
e-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs 
direktor: dipl.ing. Mladen Djuran 

Poljoprivredna stručna služba u Kikindi je osnovana odlukom okružnog Sreskog zadružnog saveza 1956. godine. Svojim aktivnostima pokriva teritorije opština Kikinda i Novi Kneževac, sa ukupno 97358 ha poljoprivrednih površina.

U Poljoprivrednoj stručnoj službi je trenutno zaposleno 15 radnika i to: 10 dipl. inženjera i 5 tehničara. Zaposleni su angažovani u 3 organizacione jedinice:

  1. Služba za laboratorijska ispitivanja
  2. Poljoprivredna savetodavna služba
  3. Služba za kontrolne i proizvodno-uslužne delatnosti

Poljoprivrednu savetodavnu službu čine savetodavci iz oblasti ratarstva i povrtarstva, stočarstva, zaštite bilja i agroekonomije. Zainteresovani poljoprivrednici u ovoj službi mogu potpuno besplatno dobiti stručne savete i informacije o tehničko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje. Savetodavna služba organizuje predavanja i obuke sa temama za koju su poljoprivrednici zainteresovani, kao i o drugim aspektima i problemima koji prate poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici ovde mogu dobiti sve informacije koje se odnose na mere agrarne politike, zakonsku regulativu, udruživanje proizvodjača i sl.
Poljoprivredna savetodavna služba organizuje Dane polja, izložbe stoke kao i stručne ekskurzije i izlete za poljoprivrednike.
Savetodavci pružaju i posebne usluge koje se naplaćuju a to je izrada biznis planova, projekata, vršenje dodatnih detaljnih analiza.

Služba za laboratorijska ispitivanja čine tri nezavisne laboratorije:

  1. Laboratorija za ispitivanje semena - Osposobljena je za uzorkovanje semena, ispitivanje čistoće, mase 1000 semnki, klijavosti, vlage, determinaciju drugog semena i utvrdjivanje zdravstvenog stanja semena. Na zahtev stranke laboratorija ima mogućnost da ispituje semena raznih ratarskih i povrtarskih useva i lekovitog bilja.
  2. Laboratorija za ispitivanje poljoprivrednih proizvoda - vrši hemijska, fizička i mikrobiološka ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i to: stočne hrane, mleka i mlečnih proizvoda, žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, semena uljarica kao sirovine za industrijsku preradu i žestokih alkoholnih pića.
  3. Laboratorija za ispitivanje zemlje i djubriva - vrši sledece analize: fizicka ispitivanja zemlje, vodnofizicka ispitivanja zemlje, hemijska ispitivanja djubriva, agrohemijska ispitivanja.
Služba za kontrolne i proizvodno - uslužne delatnosti - ova služba obavlja poslove kontrole proizvodnje semena ratarskih, povrtarskih kultura kao i lekovitog-aromatičnog i ukrasnog bilja, kontrolu dorade semena poljoprivrednog bilja, kontrolu zdravstvenog stanja useva za proizvodnju semena, zdravstveni pregled pošiljaka biljnog porekla namenjenih izvozu, selekciju svih vrsta domaćih životinja i kontrolu produktivnosti grla. Ova služba vodi ratarsku proizvodnju i proizvodnju na ogledima, a takodje raspolaže i kadrom koji radi DDD usluge.