Subotica

Branislava Pantelić

B R A N I S L A V A     P A N T E L I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.02.1959. Pancevo
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/556-867, 024/555-932
- poslovni mobilni: 060/555-9325, 062/447-490 
- E-mail: branka@pss-subotica.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Specijalizacija u toku – proizvodnja mleka i govedjeg mesa 
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet - Novi Sad, odsek stocarstvo - dipl.inž. poljoprivrede - stočarstvo
- srednja škola: Gimnazija (klasična), prirodno - matematicki smer
- strani jezici: Engleski i madjarski
- objavljeni radovi:
 
 • „Uzgoj i nega životinja po principima organske poljoprivrede“ - „Organska proizvodnja“ - zakonska   regulativa, Savezno Ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine 2002. godine
 • U zborniku radova za savetovanje-održano u Travniku 2002. godine, "Proizvoditi hranu na organski način"
 • Organska poljoprivreda "Priručnik za bioproizvodjače", koautor, 2005. godine, "Zaštita i unapredjenje prirodnih   dobara organskom poljoprivredom od propisa do prakse", priručnik, koautor, 2007.
 • Priručnik "Osnovi organske proizvodnje" autor, odnosno koautor, godina izdanja 2008.
 • Učestvovala u izradi predzakonskih akata organsko stočarstvo - Pravilnik 2002. godine, Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine, 2002.
 • Učestvovanje u izradi nacrta Pravilnika o metodama organske stočarske proizvodnje 2008/2009.
 • "Organska stočarska proizvodnja" - Brošura u izdanju Otvorenog Univerziteta u Subotici, finansiran od Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, preko STAR projekta, 2011. godine, Subotica, autor i saradnici Nenad Novaković, dipl. žurn. Snježana Mitrović, dipl.oec Jelena Ivović, Violeta Mrdaković
 • Rad objavljen u "Aktuelnom savetniku", februar, 2012. godine "Pesticidi i životinje", Portal savetodavne službe Vojvodine
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Diploma o visokom obrazovanju VII1 stepen stručne spreme, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, 1986.
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu, RS APV Pokrajinski Sekretarijat za propise, uprave i nacionalne manjine, 2005.
 • Diploma - Trening trenera za organsku poljoprivredu, Otvoreni Univerzitet Subotica, 1995.
 • Uverenje o edukaciji savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje, "Terras"-Udruženje za organsku hranu, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Palić, 2005.
 • Uverenje - oblast marketing poljoprivrednih proizvoda, farm menadzmenta i udrživanje proizvodjača, Otvoreni Univerzitet Subotica, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Palić, 2005.
 • Certifikat o završenom treningu za ruralni razvoj, UK University of Kentucky USDA, 2006, Soko Banja
 • Uverenje o završenoj edukaciji o sistemima i standardima u proizvodnji hrane, Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2006.
 • Sertifikat o završenom kursu - Računovodstvo   individualnih poljoprivrednih gazdinstava, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za    ekonomiku poljoprivrede i socijologiju sela, Novi Sad, 2007.
 • Potvrda o učešću na I seminaru savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine,    Sekretarijat za poljoprivredu APV, Divčibare, 2007.
 • Sertifikat - Simpozijum stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, Herceg Novi, 2008.
 • Potvrda o učešću na II seminaru savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine,   Sekretarijat za poljoprivredu APV, Tara, 2008.
 • Potvrda o učešću na III seminaru  III Konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Sekretarijat za poljoprivredu APV, Vrdnik, 2009.
 • Certificate upon training in field of No. 3.2.1.2.2. Practical performance and professional training in Slovakia of Serbian control bodies in organic production on EU level, Centralni kontrolni i ispitni poljoprivredni institut u Bratislavi MIP Slovačke Republike i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Bratislava, 2010.
 • Seminar organske poljoprivredne proizvodnje, Španska agencija za medjunarodnu pomoc i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Beograd, 2010.
 • Certificate upon training in field of No. 3.2.3.p Professional practical training of control bodies for organic production on EU level, Centralni kontrolni i ispitni poljoprivredni institut u Bratislavi MIP Slovačke   Republike i Ministarstvo poljoprivrede Republike    Srbije, Selanča, 2010.
 • Simpozijum stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, Divčibare, 2010.
 • AQA - Certifikat - Završen kurs - Upoznavanje sa osnovama GLOBAL GAP zhteva i dobre poljoprivredne prakse s praktičnom obukom, AQA - Preduzeće za usluge iz oblasti kvaliteta, Novi Sad, 2009.
 • Potvrda sa obuke "Praktične metode i tehnike u organskoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji", Ministarstvo RS, IPN, Beograd, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,GTZ, Serbia organica, Ovčac-Mokra Gora-Subotica
 • Sertifikat, II Seminar poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, IPN, Beograd, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija za evropske integracije", IPN, Beograd, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat, "Odnosi sa medijima i javni nastupi", IV seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe APV, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vršac, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija za savetodavne veštine", IPN, Beograd, 2010.
 • Sertifikat, GLOBAL GAP/IFA General regulations
  GLOBAL GAP/IFA Control Points and Compliance criteria-Sb-Scopes-All Farm Base, Crop Base and Fruit and Vegetables,
  HACCP Principles
  EN 45011, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Novi Sad i IRDP-agroVet Austrija, Andrevlje, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija za farm menadžment" - Modul 1, IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat, "Edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu", IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat sa II seminara odgajivačkih organizacija Vojvodine, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za stočarstvo, Novi Sad, 2011.
 • Sertifikat, V Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Vršac, 2011.
 • Sertifikat, "Linearna ocena plotkinja simentalske i HF rase goveda i kontrola produktivnosti u stočarstvu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za stočarstvo, Fruška Gora, 2012.
 • Obuka za primenu "Leest cost" programa za optimizaciju obroka u stočarstvu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za stočarstvo, ishrana, dom, životinje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za stočarstvo, 2012.
 • Obuka savetodavaca za opštinske instruktore za popis poljoprivrede, Republički zavod za statistiku, Subotica, 2012.   

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

- 26.06.1987.; Subotica; „Agrozavod“ AD, Subotica (PSS Subotica AD, Subotica);
Pozicija: Stručni saradnik za selekciju, Savetodavac za stocarstvo, Rukovodilac savetodavne službe, 
- Rad u programskom savetu PSS APV
- Rad u koordinacionoj grupi sektora za integralnu i   organsku proizvodnju (Poljoprivredna savetodavna    služba Vojvodine)
- Predavač u Međunarodnoj školi organske poljoprivrede pri Otvorenom Univerzitetu Subotica

Specijalna znanja i iskustva: Rad na kontroli prijavljenih  individualnih proizvodjača i drugih u organsku proizvodnju kao kontrolor saradnik "OCS-a"
Osnivanje udruženja i clanstvo: "Terass" 
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo (stočarstvo)
 • Organska poljoprivreda - savetodavstvo
 • Ruralni razvoj
 • Farm menadžment
 • Selekcija domacih životinja
 • STIPS
Afiniteti:
 • Konvencijalna proizvodnja - Ishrana i nega domaćih životinja
 • Organska proizvodnja - predavanja, bio-škole, odgoj životinja po principima organske poljoprivrede, saveti, kontrola
 • Rad na genetskim resursima
 • Dobrobit i etologija domaćih životinja
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Osnovna znanja rada na racunaru
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Nikola Ostrogonac

N I K O L A      O S T R O G O N A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 14.06.1978. Subotica 
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: oženjen, jedno dete
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/600-183
- poslovni mobilni: 060/555-93-27
- E-mail:

 nikola@pss-subotica.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, smer: zaštita bilja, dipl. ing. poljoprivrede, 
- srednja škola: Gimnazija "Svetozar Marković, Subotica društveno - jezički smer
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifikat "Edukacija za evropske integracije", MPSV, IPN, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat, IV Seminar i IV konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, "Odnosi sa medijima i javni nastupi", Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,  Vršac, 2010.
 • Sertifikat, GLOBAL GAP trening, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Andrevlje, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija - savetodavne veštine", USDA, MPŠV, IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat "Edukacija za farm menadžment", USDA, MPŠV, IPN, Beograd, 2011.
 • Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovodjenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 2011.
 • Sertifikat, "Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja", USDA, MPŠV, IPN, Beograd, 2011.
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu visoko obrazovanje, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice, Novi Sad, 2011.     
 • Obuka za savetodavce
  Program edukacije asistenata
  poljoprivrednih savetodavaca modul II, IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat o učešću na V seminaru savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vršac, 2011.
 • Treći seminar poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, MPŠV, IPN, 2011.
 • Sertifikat, Farm menadžment II, MPŠV, IPN, Beograd, 2012.
 • Modul 3.8 Savetodavne veštine 6, Rad na računaru - Trening trenera, MPŠV, IPN, Beograd, 2012.
 • Obuka savetodavaca za opštinske instruktore za popis poljoprivrede, Rrpublički zavod za statistiku, 2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 2001-2003, "Herbacommerce" d.o.o. Subotica, Pripravnik - pomoćnik stručnog lica u savetodavnoj službi
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2004-2010, "Kelebija" AD, Subotica, preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, Tehnolog zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010, PSS "Subotica", Subotica, Stručni  saradnik za zaštitu bilja, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Društvo za zaštitu bilja
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo ( pružanje stručnih saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima o tehničko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje, radovi na proizvodno-oglednom voćnjaku PSS Subotica - tehnologija zaštite voća i tehnologija proizvodnje voća, organizovanje „Dana polja“, rad sa posebno odabranim poljoprivrednim gazdinstvima, davanje posebnih pomoći ili usluga pojedincima ili Udruženjima poljoprivrednika pri izradi biznis planova, projekata.sprovođenje raznih projekata od interesa za Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo, davanje saveta i preporuka putem medija).
 • Stručni poslovi  (Poslovi po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), zdravstvena kontrola sadnog materijala voća, uzorkovanje biljnog materijala za razne analize, monitoring prisustva karantinskih štetočina u voćarstvu.
 • U okviru prognozno-izveštajne službe prikupljam parametre o kretanju štetočina na terenu, sa raznih klopki, i vizuelnim osmatranjem.
 • U okviru savetodavstva specijalizovan sam za savetodavca za voćarsku proizvodnju i farm menadžment
 • Edukator sam o bezbednoj primeni pesticida i zaštiti životne sredine
 • Radim i na prikupljanju podataka za razne
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "A" i "B" kategorije

 

Lokacija: 

Neven Orčić

N E V E N     O R Č I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.02.1973., Subotica
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, jedno dete
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/600-181
- poslovni mobilni: 060/555-9321
- E-mail: neven@pss-subotica.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Fakultet za biofarming, Megatrend univerzitet Beograd, smer: Biofarming
- srednja škola: Poljoprivredna škola, smer: Biljna proizvodnja
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Izveštaj o izvršenoj obuci za ISO 9001 i ISO/IEC 17025, IEP, dipl.ing. Lidija Kanački, 2007.  
 • Izveštaj o izvršenoj obuci za interne proverivače ISO 10011, IEP, dipl.ing. Lidija Kanački, 2007.
 • Osnove geoinformacionih sistema i tehnika, Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme, 2009. 
 • Potvrda o učešću na III seminaru konferenciji savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vrdnik, 2009.  
 • Učešće na seminaru agronoma, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2010.
 • Osnovi organske poljoprivrede, Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, 2010.
 • Zdrava ekonomija sistema javnih skladišta, Kompenzacioni fond Republike Srbijei fiks, 2010.
 • Stips, MPŠV, Beograd, 2009.
 • Potvrda o učešću na III, IV, V seminaru i III, IV, V konferenciji Savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine
 • Osnove geoinformacionih sistema i tehnika
 • Serifikat: Edukacija za savremene tehnologije u ratarstvu
 • Kurs za interne proverivače prema standardu ISO 17025
 • Potvrda o učešću na edukaciji: Prektične metode i tehnike u organskoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • Sertifikat: Edukacija za savetodavne veštine
 • Državni stručni ispit
 • Sertifikat: Osnovi organske poljoprivrede
 • Sertifikat: Edukacije za Evropske integracije
 • Sertifikat: edukacija za farm menadžmen 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1995 - "Agrozavod" AD, PSS Subotica, Subotica 
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo 
 • Ogledi (ratarski)
 • Kordinator uzorkovanja (zemljišta i semena)
 • Stips
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Word, Excel i internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Ljiljana Uzelac

LJ  I  LJ  A  N  A      U  Z  E  L  A  C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 21.05.1958.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/556-867, 024/555-932
- poslovni mobilni: 060/555-9323
- E-mail: ljilja@pss-subotica.rs   
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet - Novi Sad, odsek stočarstvo - dipl. inž. poljoprivrede - stočarstvo
- srednja škola: Gimnazija Moše Pijade društveno-jezički smer
- strani jezici: Mađarski i ruski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1983-1993, "Peščara" Šupljak, Poslovođa stočarstva
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1993-1994, "Peščara" Subotica, Rukovodilac stočarske proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994-2013, "Uzelac" d.o.o. Palić, Izvršni direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.08.2013., Poljoprivredna stručna služba Subotica AD, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva: veliko iskustvo u proizvodnji i terenskom radu
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / osnovna znanja na racunaru
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Anica Marcikić

A N I C A    M A R C I K I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.10.1971. Subotica
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/555-932
- poslovni mobilni: 060/556-8671
- E-mail: anica@pss-subotica.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, smer: Menadžment u agroekonomiji, zvanje: diplomirani ekonomista
- srednja škola: Ekonomska škola "Bosa Milićevič", Subotica, smer: trgovinski
- strani jezici: Engleski i mađarski (srednji nivo)
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1996-1998, Subotica, AD "Interšped", poslovođa u prodavnici prehrambene robe,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2002, Subotica, AD "Interšped", komercijalista u veleprodaji
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005-2007, Subotica, "Interšped" - INOZ doo, Akviziter u osiguranju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2007-2009, Subotica, "Interšped" - INOZ doo, Rukovodilac terenske mreže za zastupanje u osiguranju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2009-2010, Subotica, Udruženje privrednika Srbije, Koordinator Regionalnog centra za ruralni razvoj Subotica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010-2012, Subotica, Regionalna kancelarija za ruralni razvoj, Koordinator Regionalnog centra za ruralni razvoj Subotica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 04.09.2013. do 31.12.2013. Subotica, PSS Subotica AD, Pomoćnik poljoprivrednog savetodavca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.08.2014. do 31.12.2014. Subotica, PSS Subotica AD, Pomoćnik poljoprivrednog savetodavca
Specijalna znanja i iskustva: Dobro poznavanje rada sa ljudima na terenu, Osnivač NVO "Ruralni edukativni centar", Subotica od 2012. godine
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Licence, Certifikati
 •  Licenca za posredovanje i zastupanje u osiguranju, Narodna banka Srbije, 2008.
 • Smanjenje zagađenja reke Dunav, "DREPR", Institut za stočarstvo Beograd, 2009.
 • "LEADER" pristup i metodologija sa posebnim osvrtom na lokalne akcione grupe, Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2011.
 • Standardi u organskoj proizvodnji, Međunarodna škola organske poljoprivrede, "Teras" Subotica, 2011.
 • "EU integracije", Ministarstvo spoljnjih poslova Mađarske, UNDP-a i HUN-IDA, Subotica, 2011.
 • Obuka za pisanje biznis plana, Ekonomski fakultet Subotica, 2013.
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Dobro poznavanje i korišćenje Windows-a, MS office paketa, internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije