Ruma

Lazar Klještanović

L A Z A R     K LJ E Š T A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 11.08.1963. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: Oženjen, dvoje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022-472-749
- poslovni mobilni: 063/1124616, 064/1402337
- E-mail:

silaruma@yahoo.compoljostanicaruma@neobee.net

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer: voćarsko - vinogradarski,  dipl. inž. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola Ruma, smer: voćarsko - vinogradarski
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat za moderatora -IBSA, Danska
 • Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi korišćenjem GPS-GIS tehnologija, Ečka,
 • Ekološka proizvodnja sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje, Palić,
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm menadžment i udruživanje proizvodjača, Palić
 • Organska proizvodnja vina, vinskog i stonog groždja - Mediteranski fakultet Bari, Italija
 • Izrada projekata i biznis planova, Novi Sad,
 • Osnove organske poljoprivrede, Serbia organica, Beograd, 2010.
 • Organska proizvodnja Bioškole "Terras"

Projektne aktivnosti:

 • Twining projekat, saradnja savetodavnih službi
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1992 - 1993, Ruma, PIDD "Agroruma", Referent za voćarstvo i vinogradarstvo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 02.12.1996.  Ruma, DP Poljoprivredna stanica, Ruma, Referent za voćarstvo i vinogradarstvo
Specijalna znanja i iskustva: Rad kao moderator na Konferenciji "Razvoj poljoprivrede i sela u Vojvodini", VRdnik, 2005.
Osnivanje udruženja i članstvo: Član udruženja "Terras" i "VitaS", Serbia Organica
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo
 • Kontrola proizvodnje sadnog materijala
 • Rad sa GPS uredjajem
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Goran Drobnjak

G O R A N    D R O B NJ A K
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.4.1972. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749
- poslovni mobilni: 063/11-246-13
- E-mail:

gdrobnjak@neobee.netpoljostanicaruma@neobee.net

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet-Novi Sad, ratarsko-povrtarski smer, diplomirani inženjer ratarsko povrtarskog smera.
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola u Rumi
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati
 • Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi korišcenjem GPS.
 • Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane.
 • Ekološka proizvodnja sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm menadžment i udruživanje proizvodača.
 • Vodenje knjigovodstva na seoskom gazdinstvu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, Novi Sad, 2009.
 • Osnove organske poljoprivrede, Beograd, 2010.
 • Farm menadžment, 2010.
 • Đubrenja, 2011.
 • Evidencija iz oblasti Global GAP-a, 2010.
 • Savetodavne veštine, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija od 1998.godine; Ruma; Poljoprivredna stanica Ruma; stručni saradnik za biljnu proizvodnju
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Član "Teras-a" - Subotica (udruženje za organsku hranu), član NVO "VitaS", Serbia Organica
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad,
 • Postavljanje sortnih i agrotehnickih ogleda,
 • Aprobacija semenskih useva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Word, Excel, Power Point
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Pera Markić

P E R A      M A R K I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 30.06.1984. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022-472-749
- poslovni mobilni: 069-715-823, 064/2114247
- E-mail:

markiccompany@gmail.com, poljostanicaruma@neobee.net, markic.company@gmail.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet,
smer - Stočarstvo, 
- srednja škola: Poljoprivredna škola, veterinarski smer, Ruma
- strani jezici: engleski 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Edukacija za savetodavne veštine, 2011.
 • Edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu, 2012.
 • Seminar odgajivačkih organizacija Vojvodine, Novi Sad, 2012.
 • Upravljanje stajnjakom (DREPR)
 • Linearna ocena plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase i kontrola produktivnosti u stočarstvu, Norcev, 2012.
 • Multimix, Novi Sad, 2012. 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 2012 -  Poljoprivredna stručna služba "Ruma" d.o.o. Ruma, Stručni saradnik za stočarsku proizvodnju
Specijalna znanja i iskustvo:  
Osnivanje udruženja i članstvo: VitaS - Ruma, KD Ruma, Ruma
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Stručni poslovi iz stočarstva - savetodavni, selekcijske mere
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Đuro Pajić

D J U R O      P A I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 03.04.1950.  M. Kosa
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, troje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749, 
- poslovni mobilni: 063/1124614
- E-mail

djuro.paic@gmail.com, poljostanicaruma@neobee.net,

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer ratarski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: engleski 
- objavljeni radovi:
 • Izrada strategije ruralnog razvoja za opštinu Ruma, 2011.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Izrada projekata i biznis planova
 • Ekološka proizvodnja sa posebnim osvrtom na organsku proizvodnju, Beograd, 2010.
 • Farm menadžment, Beograd, 2010.
 • Ruralni razvoj i agroturizam, Ruma, 2008.
 • Evropske integracije, Zlatibor, 2010.
 • Savremene tehnologije u ratarstvu, Beograd, 2011.
 • Savetodavne veštine, Beograd, 2010.
 • Odnosi sa medijima i javni nastupi, Vršac, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1978-1994, "Agroruma", Ruma, Rukovodilac proizvodnje povrća
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994 - DP "Poljoprivredna stanica", Ruma, Stručni saradnik za biljnu proizvodnju, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:
 • Procena šteta na usevima
 • Tok programa zaštite "Uređenja i koriššćenja poljoprivrednog zemljišta"
 • Udruženje poljoprrivrednika Rume, opština Ruma
Osnivanje udruženja i clanstvo: "Vitas" organska proizvodnja
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Aprobacija semenskog kukuruza i povrća
 • Ispitivanje zemljišta
 • Utvrdjivanje kvaliteta žitarica
 • Ogledi  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Sanda Klještanović

S A N D A      K L J E Š T A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.02.1965. Živinice
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata, dvoje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749, 
- poslovni mobilni: 064/40-70-813, 063/11-24-617
- E-mail:

sandavitas@yahoo.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer:voćarstvo i vonogradarstvo, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija 
- strani jezici: Engleski 
- objavljeni radovi:
 • Zbornik radova I Kongres ekoturizma "Mesto i uloga organske proizvodnje u ekoturizmu", Norcev, 2008.
 • Zbornik radova II Kongrs ekoturizma, "Multifikaciona uloga poljoprivrede", Novi Sad, 2009.
 • Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar, /Organsko voćarstvo/, 2010. 
Profesionalne licence /sertifikati:

Sertifikati:

 • Sistem menadžmenta kvaliteta, zdravstveno - bezbednom hranom i HACCP sistemom kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane, Novi Sad, 2005.
 • Principi organske proizvodnje, Palić, 2005.
 • Dobra poljoprivredna praksa - DREPR, Beograd, 2008.
 • Organska proizvodnja u Vojvodini, Senta, 2008.
 • Razvoj multifunkcionalne poljoprivrede i sela, ZMV, 2008.
 • Obuka u ruralnom i agroturizmu, Ruma 2008.
 • Osnove GLOBAL GAP zahteva i DPP, Novi Sad, 2009.
 • Osnove organske poljoprivrede, Beograd, 2010.
 • Edukacija za evropske integracije, Zlatibor, 2010.
 • GLOBAL GAP, HACCP principi, Andrevlje, 2010.
 • Odnos sa medijima i javnim nastupima, Vršac, 2010.
 • Edukacija iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, Sremski Karlovci, 2010.
 • Praktične metode i tehnike u organskoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji, Kovačica, Mokra Gora,
  Subotica,  2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 2011.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd, 2011.
 • Međunarodna škola organske proizvodnje – model Agroturizam, Subotica, 2011.
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu
   

Projektne aktivnosti:

 • Program razvoja organske poljoprivrede u opštinama Irig i Ruma, 2004.
 • Program razvoja organske poljoprivrede u opštinama Irig i Ruma, 2005.
 • Instaliranje modela poslovnog sistema u organskoj proizvodnji hrane 2006-2007
 • Obuka proizvodjača u ruralnom i agroturizmu, 2008.
 • Twining projekat, saradnja savetodavnih službi, 2008.

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 15.04.1998, Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, Stručni saradnik za biljnu proizvodnju
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2006-2007, 2009-2010, SPPŠ "Stevan Petrović Brile" Ruma, D.P. Poljoprivredna stanica Ruma, Stručni sardnik za biljnu proizvodnju, specijalista za organsku proizvodnju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008.Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, Savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:
 • agrohemijska analiza, kontrola kvaliteta semena, organska proizvodnja, agroturizam
 • 19-28 06.2010. Studijsko putovanje u SAD, "Unapredjenje savetodavne službe u poljoprivredi" koji USDA sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vojvodine. 
 • Organizovanje manifestacija
 • Integralna proizvodnja voća 2012.
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • "Vitas" organska proizvodnja, saradnik i član NVO "Agromreža", Terras, Zelena mreža Vojvodine, Baštovan, Neven, DVV, Agroznanje, Serbia organica Nacionalna asocijacija za ekoturizam
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac  za voćarstvo - vinogradarstvo, organsku proizvodnju, održivu poljoprivredu, agroturizam
 • Projektne aktivnosti
 • Pružanje stručnih saveta i pomoći poljoprivrednicima o tehničko - tehnološkim, komercijalno - tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje
 • Edukacija poljoprivrednika putem stručnih predavanja, prezentacija i obuka
 • Pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa
 • Pružanje pomoći udruženjima gradjana i raznim asocijacijama poljoprivrednih proizvodjača  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Gorica Kozobarić

G O R I C A      K O Z O B A R I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 29.04.1964. Prijepolje
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata, dvoje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/ 472-749, 
- poslovni mobilni: 063/1124615
- E-mail:

gkozobaric@gmail.compoljostanica_ruma@yahoo.com;   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizacija:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer:zaštita bilja, dipl. ing. zaštite bilja 
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola u Valjevu, smer: zaštita bilja i prehrambenih proizvoda  
- strani jezici: ruski, završen kurs engleskog jezika 
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Osnovi organske proizvodnje, Beograd – 2010.
 • Edukacija za Evropske integracije, Zlatibor – 2010.
 • Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine, Beograd – 2011.
 • Predavačke veštine i komunikacija, Beograd – 2011.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd – 2011.
 • Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja, Beograd – 2011.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd – 2011.
 • TREE FRUIT INTEGRATED PEST MENAGEMENT, Beograd – 2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1995-2002, Irig, Zemljoradnička zadruga "Fruška Gora", samostalni referent za zaštitu bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2003-2008, Irig, Poljoapoteka "Agromačak", samostalni referent za zaštitu bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008 Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, samostalni stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva: Integralna proizvodnja voća
Osnivanje udruženja i clanstvo: Član Društva za zaštitu bilja Srbije
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac za zaštitu bilja,
 • Zdravstvena kontrola semenskog i  sadnog materijala,
 • Karantinski pregled sadnog materijala
 • Postavljanje ogleda iz oblasti zaštite bilja,
 • Prognozno-izveštajna služba
 • Pregled robe u izvozu - izdavanje fitosertifikata   
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Uglješa Trkulja

U G L J E Š A      T R K U L J A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.05.1980. Sremska Mitrovica 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749, 
- poslovni mobilni: 069/715827, 065/4377734
- E-mail:

poljostanicaruma@neobee.net;
ugljesatrkulja@yahoo.com   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer: Agroekonomski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma 
- strani jezici: Engleski 
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • "Rukovodjenje i upravljanje projektima na delu" - USAID i Centar  za konkuretnost i razvoj klastera, Novi Sad, 2008.
 • "Ruralni razvoj i agroturizam" - Ministarstvo poljoprivrede,    šumarstva   i vodoprivrede, Beograd, 2008.
 • "Primena interneta u poslovanju i smanjenje troškova poslovanja preduzeća" - Cisko i Centar za konkuretnost i razvoj klastera, Beograd, 2009.
 • "Osnove geoinformacionog sistema i tehnologija"- Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme, Novi Sad, 2009. 
 • "Samostalno vodjenje računovostva sa bilansiranjem" - Institut za ekonomiku i finasije, Beograd - RPKNS, Novi Sad, 2009.
 • "Farm menadžment" - USAID Agrobussines Project, Kovačica - Kanjiža - Kovačica, 2009-2010
 • "Osnove organske proizvodnje" - Serbia organica, Beograd, 2010. 
 • Odnosi sa medijima i javni nastupi, Vršac, 2010.
 • Evropske Integracije, Zlatibor, 2010.
 • Savetodavne veštine, Beograd, 2011.
 • Managing regional rural development – Balancing top – down and bottom – up and integgrating sector policies ʺ – GIZ i Ministarstvo ekonomije i razvoja federalne republike Nemačke, Lajpcig 2011.
 • ʺ Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektitnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta ʺ- South eastern Europe / SWG RRD, Apatin 2011.
 • Unapređenje organizacije rada poljoprivrednih zadruga u Srbiji po Norveškom modelu ʺ – Jaren
  produktutvikling, MPŠV -, Beograd – 2011.
 • ʺ Study tour on rural development ʺ – politika EU u oblasti ruralnog razvoja: primeri, pristup, organizacija, donošenje odluka i procedure. Povećanje produktivnosti i zapošljavanju naročito u ruralnim  oblastima.Organizator – EUROPEAN COMMISSION -Committee of regions, Brisel – 2012.
   
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, Savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Osnivač "Udruženja poljoprivrednika Opštine Ruma",
 • Član udruženja "Vitas",
 • Član nacionalne asocijacije za eko turizam Srbije,
 • Član nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju "Serbia organica"   
 • Predsednik komisije za izradu "Strategije ruralnog razvoja opštine Ruma"
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac  
 • Izrada planskih kalkulacija, 
 • Popunjavanje zahteva za registrovanje i obnovu gazdinstava poljoprivrednim proizvodjačima,
 • Tumačenje uredbi
 • Popunjavanje obrazaca za povraćaj   sredstava, regresa, subvencija
 • Analiza poslovanja
 • Praćenje cena proizvoda i repromaterijala
 • Informacije o konkursima i kreditima u vezi poljoprivrede
 • Izrada dokumentacije i sprovodjenje postupka javne nabavke u PSS Ruma
 • Organizovanje rada "Udruženja poljoprivrednika Opštine Ruma" 
 • Učešće na projektu "Plan o merama za suzbijanje i sprečavanje širenja korovske vrste - Ambrozija na teritoriji opštine Ruma", Ruma, 2010.  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: