Novi Sad

Aleksandra Jocić

A L E K S A N D R A    J O C I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.12.1967. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razvedena
Kontakti:  
- telefon na poslu: +381(0)214780220
- poslovni mobilni:  060/1482442
- E-mail: poljostanica@neobee.net
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 2012. Uspešno odbranjena magistarska teza
1998. Univerzitet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, Departman stočarstvo, poslediplomske studije na smeru Reprodukcija domaćih životinja 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 1986-1994. Univerzitet Novi Sad – Poljoprivredni Fakultet, Departman stočarstvo – osnovne studije
- srednja škola: 1982-1986. Sredlja stručna poljoprivredna škola – Futog, smer veterinarski tehnicar
- strani jezici: Engleski – dobro pišem i citam, vrlo dobro govorim
- objavljeni radovi:
 
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Šahinović, R.: Ovarian reaction in gilts treated with PMSG at different time after stending oestrus. 3rd Symp. Anim. Repdor., Ohrid, 1997. P92.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Šahinovic, R., Budincevic, A.: Ovarijalno reagovanje kod nazimica tretiranih sa PMSG u različitim danima estrusnog ciklusa. Savremena Poljop., 48(1-2)135-137, 1998.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Grafenau, P., Šahinovic, R.: Reproductive performance of sows inseminated with three types of insemination pipete. Proc. Int. Conf. Reprod. Farm. Anim. Liptovsky Jan, May, 21-22, 1998. PP.88-89, 1998.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Budinčević, A.: Fertilitet krmača tretiranih sa PMSG 24 sata posle zalučenja legla. 3. Simpozijum “Uzgoj i zaštita zdravlaja svinja”. Vršac, 21-23 jun, 2000. Zbornik radova, str. 55-57, 2000.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Budinčević, A., Oberfranc, M.: Estrusno reagovanje i fertilitet nazimica posle razlicitih hormonskih tretmana. Savremena poljoprivreda, 59(3-4)51-53, 2001.
 • Ćinkulov M., Nebesni A., Krajinović M., Pihler I., Žujović M.: Reproductive traits of German Fawn Goats in Vojvodina.Biotechnology in Animal Husbandry, ISSN 1450-9156, 119-124, 2009. (eng)M51 2,0
 • Jovičin M., Milovanović A., Barna T., Petrović T., Milanov Dubravka, Jocić Aleksandra, Prodanov Jasna: Veterinarska i stočarsko-selekcijska kontrola priplodnih nerastova za veštačko osemenjavanje iz reprodukcijskih centara i usaglašavanje kliničke i laboratorijske prakse sa zemljama Evropske unije = Veterinary and stock breeder control of boarsin aicentersand harmonization good clinical and laboratory practice with countries of European Union. Zbornik radova 7.Simpozijuma "Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja", Srebrno jezero, 21-23.maja 2009. godine, urednik Dragiša Trailović, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut, 2009, str. 85-91, ISBN 978-86-912609-0-3 (srp), M63 0,5
 • M. Krajinović, I.Pihler, V. Simin, A.Jocić, S.Nićin, M. Žujović: The Influence of Number on Milk Yiled Parameters in German  Fown Goat. Biotechnology in Animanl Husbandry 27 (4),p 1469 – 1475, Publisher:Institut for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun ISSN 1450-9156, 2011.M33 1,5.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • „Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta“ – South eastern Europe / SWG RRD, Apatin 2011. god.
 • Certifikat „ Odnosi sa medijima i javnim nastupima“ – Vršac, 2010.
 • Certifikat „Edukacija za farm menadžment“ – IPN, Beograd,2010.
 • Certifikat „Edukacija za savetodavne veštine“- IPN, Beograd, 2010.
 • Certifikat „Edukacija za evropske integracije“- IPN, Zlatibor, 2010
 • Certifikat o „Upoznavanju sa osnovama GLOBALGAPA zahteva i dobre poljoprivredne prakse - Novi Sad, 2009.
 • Certifikat „Food Policy and Safety“ Tempus project-mart, 2007., Tirana
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu – državni ispit, februar, 2006.
 • Diplome o položenim kursevima engleskog jezika, New wisoin schooll Novi Sad,  1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005 zaključno sa UP INT
 • Diploma za izradu projekata i biznis planova, januar 2006. Poljoprivredni  fakultet Novi Sad
 • Licenca za VO goveda izdata od USDA, 2005.
 • Uverenje o Edukaciji savetodavaca u oblasti marketinga, poljoprivrednih

proizvoda, farm menadžmenta i udruživanja proizvođača, decembar 2005,                                                                      Otvoreni Univerzitet Subotica

 • Diploma sa kursa „Cours for group – leaders“ sepembar 2005,
 • Certifikat iz oblasti Tržišnog informacionog sistema, jun 2004, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS                  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

April 2000; Novi Sad; Poljoprivredna stanica Novi Sad doo
Stručni saradik za stočarstvo
Zadužena za:

 1. savetodavstvo
 2. poslovi u selekciji
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Juni 1995 – April 1998; Čenej; Rukovodilac sektora reprodukcija na farmi svinja AD Neoplanta
Zadužena za:
 1. Selekcija ženskog priplodnog podmlatka
 2. Selkcija semena za VO
 3. Organizovanje i testa muškog priplodnog podmlatka
Specijalna znanja i iskustva:
 • Februar,2006 Položen strucni ispit
 • 2003-2007 Član komisije za ocenu ovca i koza na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član Udruženja zootehničara Vojvodine
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim gazdinstvima
 • Selekcija goveda i ovaca
 • Rad na projektima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Poznavanje računarskih programa: Windows XP, Microsoft Word, Excell, Outlook, Power Point, Corel, Photo Shop.
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Zoran Novaković

Z O R A N   N O V A K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 05.01.1962. godine, Priboj
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razveden
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/4780-220
- poslovni mobilni: 060/1482441
- E-mail: poljostanica@neobee.net,  novakovic.zoran2@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:
 • Doktorske studije u toku
 • Magistarske studije: Upisane 2004. godine Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, Katedra:Tehnologija animalne proizvodnje, smer:ovčarstvo i kozarstvo. Magistarski rad odbranjen 21.01.2011. godine. Tema: Tehnološko ekonomska problematika ovčarske i kozarske proizvodnje AP Vojvodine 
- disciplina i specijalizac: Specijalizacija: 1990-1994, Univerzitet u Beogradu, Veterinarski fakultet, Katedra: Ishrana domaćih životinja (1994), Tema: Uticaj probiotika Askogena dodatog u hranu na nosivost, konverziju hrane i rezultate leženja priplodnih jaja roditeljskog jata ISA brown.
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, smer: stočarstvo, 1981-1986, Tema: "Uzgoj i proizvodnja salmonidnih vrsta riba na području opštine Nova Varoš, sa posebnim osvrtom na kavezni sistem uzgoja i tova pastrmke na jezerima reke Uvac (Zlatiborsko jezero)", diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola: Gimnazija, prirodno-matematički smer, Priboj 1980.
- strani jezici: Ruski, engleski - početni kurs
- objavljeni radovi: 
 
 1. Uticaj probiotika Askogena dodatog u hranu na nosivost, konverziju hrane i rezultate leženja priplodnih jaja, Specijalistički rad, 1994.godine, Veterinarski fakultet Beograd, Katedra za ishranu domćih životinja
 2. Rad sa udruženjima stočara na planu uređenja, iskorišćavanja i gazdovanja pašnjacima na području opštine Titel, sa ciljem edukacije stočara i prevazilaženja problema nomadskog držanja stoke, Projekat odobren od ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, 2004. god. Autor Novaković Zoran, u realizaciji učestvovali stručni saradnici: Petrov Milena, Pavlović Aleksandar, Tomić Jelena, Pavin Stevan
 3. Ishrana ovaca, brošura izdata 2006. godine poljoprivredna stanica Novi Sad,  Prојекat, čije је finansiranje odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, autorski rad
 4. Tehnološko ekonomska problematika ovčarske i kozarske proizvodnje AP Vojvodine, Magistarski rad, 2010. godine, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za stočarstvo, Katedra za ovčarstvo i kozarstvo
 5. Results of ram feritility control in northern, Milovanović A., Bugarski D., Novaković Z.: Novi Sad, 2011.
 6. Seual activity and sheep reproductive traits stimulated with different dosage of natural gonadotropic hormone in anestric period. The first international symposium on animal science. Beograd 2012. Mekic C., Vujic M.R., Novakovic Z., Vujic P.R.
 7. Efeciency of Repadiar and Kokcisan aplication. The first international symposium on animal science. Beograd 2012. Novakovic Z.,Katic Radivojevic S., Mekic C.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm-menadzment, udruzivanje proizvođača, Otvoreni univerzitet Subotica 20-22.12.2005.
 • Izrada projekata i biznis planova, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za ekonomuku poljoprivrede i sociologiju sela 23-26.01.2006.
 • Rural Development in Serbia, UK University of Kentaki, Mart 2006.
 • Ishrana visokomlečnih krava i priplodnog podmlatka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, maj 2006.
 • Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda, Poljoprivredni fakultet Novi Sad 27-29.11.2006.
 • Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova i rezultata u poloprivredi, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2007.
 • Sertifikate GTZ Module: "Public Policy Management", Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mart, 2007.
 • Izrada biznis plana uz upotrebu računara, Ekonomski fakultet Subotica Univerzitet Novi Sad februar 2008.
 • Sistemi i standardi u proizvodnji hrane-sistemi upravljanja kvalitetom, Istraživački i tehnološki centar Novi Sad 04 - 07 12.2006.
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda i farm menadžment i vođenje knjigovodstva na farmama individualnih poljoprivrednih proizvođača, B. Topola 2006.
 • Dobra poljoprivredna praksa u okviru projekta smanjenje zagađenja sliva Dunava DREPR, Centar za obuku i informisanje Instituta za stočarstvo, Zemun polje-Beograd, jun 2007.
 • Položen stručni ispit, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, decembar 2008.
 • Sertifikat II seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Tara 26-01.11.2008.
 • Sertifikat III seminar i III konferencija savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vrdnik 21-03.12.2009.
 • Sertifikat Evropske integracije, Zlatibor 28.10.do 29.10.2010. godine
 • Sertifikat Savetodavne veštine, 02 - 03 11.2010.godina, Beograd-IPN, Univerzitet Kentaky
 • IV Savetovanje i IV konferencija Savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 09 - 13  11.2010..
 • Sertifikat za Farm menadžment, Beograd-IPN,  07 - 10 12.2010. god. Univerzitet Kentaky
 • Sertifikat GLOBAL GAP Andrevlje 14 - 17 12. 2010.god.
 • Sertifikat za edukaciju Savremene tehnologije u stočarstvu, Beograd,  IPN, 15 - 18 03.2011. godine.
 • V Savetovanje i V konferencija Savetodavaca AP Vojvodine.Vršac, 08 - 12 11.2011.godine.
 • Sertifikat: II seminara odgajivackih organizacija AP Vojvodine, 10.05.2011. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
 • Sertifikat za pisanje brošura, biltena, flajera i drugog pisanog materijala, Zlatibor, januar, 2012. godine.
 • Sertifikat za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holstajnfrizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu. 23 - 25 04.2012. godine, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • Sertifikat: The I International Symposium on Animal Science. November 2012. Zemun-Belgrade Serbia.
 • Sertifikat: Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljprivrede u AP Vojvodini. I dan 26. Oktobar 2012. Novi Sad.
 • Sertifikat: Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljprivrede u AP Vojvodini. II dan 20. Novembar 2012. Novi Sad.
 • VI Savetovanje i VI konferencija Savetodavaca AP Vojvodine. Subotica, 04 - 07 12.2012.godine.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1986-1995, Požarevac, DP centar za živinarstvo, Rukvodilac farme komercijalnog hibrida lake linije kokošaka (1986-1992), Rukovodilac Reprocentra i inkubatorske stanice (1992-1994)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994-1998, Individualna proizvodnja, Privatna farma koka nosilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2002, Titel, AD Titel PP, Referent stočarske proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2002, Novi Sad, DP Poljoprivredna stanica, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva:
 • Organizacije i učešće u organizaciji stočarskih izložbi (Žabalj 04, 05, 06, 07.), (Sušek 05, 06, 07, 08, 09. i 10.), (Obrovac 08.), Čobanski dani Čurug 09. i 10.
 • Organizacija i učešće u organizovanom nastupu odabranih gazdinstava na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011.).
 • Rad u komisijama za ocenjivanje stoke na izložbama: Sušek (predsednik komisije), Žabalj, Obrovac, Čurug, Tomaševac, Kukujevci.          
 • Priprema i izrada propagandnog materijala za promovisanje nastupa na sajmu ili kataloga za izložbe.
Osnivanje udruženja i članstvo:

Osnivanje i rad sa udruženjima:

 • Udruženje odgajivača goveda Južno-Bačkog okruga, Novi Sad
 • Udruženje odgajivača goveda "Bač" Bač
 • Udruženje odgajivača goveda "Sajkaška" Šajkaš
 • Udruženje odgajivača goveda "Srem" Sušek
 • Udruženje odgajivača goveda "Zapadna Bačka" Despotovo
 • Udruženje odgajivača ovaca Južno-Bačkog okruga, Novi Sad
 • Udruženje stočara Pivnice
 • Savez ovčara i kozara Vojvodine Novi Sad
 • Srpsko udruženje odgajivača goveda Beograd
 • Drustvo zootehničara Vojvodine
 • Srpsko zootehničko društvo
 • Udruženje odgajivača ovaca IL d France Obrovac, Obrovac
 • Udruženje stočara Bačke Palanke, Bačka Palanka

Članstvo:

 • Drustvo zootehničara Vojvodine Novi Sad
 • Srpsko zootehničko društvo Beograd
 • Udruženje ovčra i kozara "Bikara” Vrbas
 • Udruženje odgajivača goveda Južno-Bačkog okruga
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Selekcija
 • Rad na projektima
Afiniteti:
 • Proširivanje znanja iz oblasti ruralnog razvoja i ruralne ekonomije, nažalost i pored stečenih predznanja nema razumevanja, pa ovu oblast usavršavam i edukujem se samostalno, proučavajući literature i dostupnne materijale na internetu.
 • Zainteresovan za unapređenje integralne, a tamo gde je moguće i organske proizvodnje u stočarstvu.
 • Zainteresovan sam za rešavanje problema unapređenja  gazdovanja  i planskog iskorišćavanja travnjačkih površina, kao i povećanjem površina pod sejanim travnjacima – sve ovo je usko vezano za intenziviranje ovčarstva i kozarstva koje je predmet mog naučnog interesovanja.
 • Sprovođenje najbolje poljoprivredne prakse na stočarskim farmama i promocija odabranih uspešnih gazdinstava putem elektronskih medija.
 • Aktivna saradnja sa pisanim medijima (Poljoprivrednik, Politika, Večernje novosti, Poljoprivredni kalendar i portalima elektronskih medija, na pisanju i objavljivanju stručnih priloga iz stočarstva i proizvodnje stočne hrane.
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet Poznavanje računarskih programa:Windows XP, Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point, Corel, Photo Shop. Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Aleksandar Davidov

 
A L E K S A N D A R   D A V I D O V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.10.1965. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, troje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/47-80-220
- poslovni mobilni: 063/521-815
- E-mail: adavidov@eunet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:
 • Septembar – Oktobar 2004. - International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Bari (Italy), Post harvest management course
 • Jun 1996, 1997, 1998. - Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Ispitivanje kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • Septembar 1998. - NLIS, Novi Sad, Ispitivanje kvaliteta semena
 • Novembar 2003. - Ngo Agromreza, Beograd, Veština javnog nastupa
 • Avgust 2005. - Izvrsno vece Autonomne Pokrajine Vojvodine, Stručni ispit za radnike državne uprave
 • Septembar 2005. - Carl bro, Danska konsultantska agencija, Vrdnik, Kurs za medijatora konferencijske projektne i diskusione grupe, kao i obuka grupnih lidera za planiranje i vođenje sastanka, kreiranje efikasne diskusije uz iskorišcenje resursa učesnika sastanka
 • Oktobar 2005. - MAI BARI, Sombor, Izgradnja i organizacija informacionog sistema savetodavne službe bazirane na ICT
 • Decembar 2005. - Otvoreni univerzitet, Subotica, Marketing, Farm menadžment, udruživanje
 • Decembar 2005. - Qualities education, Novi Sad, Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem
 • 2008, Novi Sad, zamenik direktora izvrsne agencije za razvoj akcionih grupa, resenjem pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu
 • 2008. University of Kentacky, farm management training
 • juli, 2009. State veterinary and food administration of the Slovak Republic,  harmonisation of fruit and vegetable quality assessment, OECD
 • decembar, 2009. Najning agricultural university, PRC, agricultural project management
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola "Dr Sinisa Stanković", Futog, 1982-1984
- strani jezici: (1-5): Engleski, citanje (3), govor (3), pisanje
- objavljeni radovi:
 1. Vera Milić, Nastasija Mrkovački, Mirjana Vasić, Aleksandar Davidov, Dragiša Milošev: Effect of bean inoculation on parameters of nitrogen fixtation and microbiological status of soil
 2. Vera Milić, Nastasija Mrkovački, Mirjana Vasić, Aleksandar Davidov: Number of microorganisms in the soil under different bean genotypes
 3. Aleksandar Davidov, Mirjana Vasić, Vera Milić:Kretanje nitratnog azota u zemljistu u zavisnosti od inokulacije semena pasulja.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Maj 2004 - Certifikat: Rešenje o postavljenju - Institucija: Izvrsno vece Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodopivredu i šumarstvo, komisija za evaluaciju posebnih projekata
 • Maj 2004 - Certifikat: Rešenje o postavljenju - Institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, član komisije za evaluaciju posebnih projekata u poljoprivredi
 • Oktobar 2006.-Certifikat: Rešenje o postavljanju - Institucija: Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, član radne grupe za ruralni razvoj. 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Jun 1995-2008; Novi Sad; DP Poljoprivredna stanica Novi Sad; Viši stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu - opis posla:
 • izvodenje i organizacija makro, mikro i demonstracionih ogleda
 • izvodenje i organizacija agrotehnickih ogleda
 • organizacija promocije «dani polja»
 • organizacija zimskih škola za poljoprivredne proizvodace
 • savetodavac na terenu 9 opština južno Bačkog okruga
 • osnivanje i organizacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (Begeč, Čenej, Čurug, Ðurđevo, Banovo Polje, Mošorin, Novi Sad, Pivnice)
 • aprobaciona kontrola proizvodnje semena- kontrola kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • ispitivanje kvaliteta semena
 • istraživacki rad na temu ishrane bilja
 • kontrola plodnosti zemljišta
 • koautor nekoliko naučnih radova iz oblasti fiziologije i mikrobiologije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Oktobar 2008 - jun 2011 pomoćnik direktora generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Jun 2011- Poljoprivredna stanica Novi Sad; stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu - savetodavac

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2000-2002; Novi Sad; DP Poljoprivredna stanica Novi Sad; Odgovorno lice laboratorije za ispitivanje semena - opis posla: rukovodioc laboratorije za ispitivanje semena
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Mart 2002 / Maj 2002; Novi Sad; ACDI / VOCA, , donor agency USAID; Konsultant na projektu, strucni - opis posla: REGIONAL COMMODITY EXCHANGE
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija April 2005; Srbija; ADF (american development foundation); Konsultant - opis posla: konsultant za razvoj udruživanja i razvoj zadrugarstva u okviru CRDA projekta u okviru ekonomske jedinice ADF(american developing foundation).
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Jun 2004; Subotica; Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede, USAID; Ucesnik - opis posla: Implementacija i korišcenje marketinških informacionih sistema u poljoprivredi
Specijalna znanja i iskustva:
 • Uspostavljanje sistema bezbednosti hrane prehrambenih proizvoda biljnog i mešovitog porekla
 • Sistemi izvoza i uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda biljnog i mešovitog porekla
 • Problematika poljoprivrednog zemljišta
 • Uspostavljanje sistemskih okvira za proizvodnju vina i rakije.
 • Problematika skladištenja povrtarskih i ratarskih biljnih vrsta
 • Problematika javnih skladišta
 • Ishrana bilja
 • Agrotehnika proizvodnje ratarskih i povrtarskih useva na otvorenom polju
 • Problematika semenarstva
 • Organizacija demo polja i manifestacija dana polja
 • Problematika kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • Marketing u poljoprivredi
 • Udruživanje i mašinki prsten
 • Farm management
 • Upravljanje projektima u poljoprivredi
 • Organolepticka ocena vina
 • Eksterni ocenjivac za HACCP
Osnivanje udruženja i članstvo:
 • Generalni sekretar Begečkog udruženja povrtara
 • Generalni sekretar udruženja "Naša Zemlja" - centar za održivi razvoj ruralnih sredina
 • Osnivač Damskog lovačkog kluba
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Viši stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu (DP Poljoprivredna stanica Novi Sad)
 • Konsultant za razvoj udruživanja i razvoj zadrugarstva u okviru CRDA projekta u okviru ekonomske jedinice ADF (American Developing Foundation).
 • Strucni Konsultant Centra za Razvoj Udruzivanja
 • Strucni Konsultant asocijacije povrtarskih zadruga
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru (Word, Excel, Power Point, Outlook, Foto Shop, Microsoft access)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Aleksandar Pavlović

A L E K S A N D A R   P A V L O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.04.1966. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/4780-220
- poslovni mobilni: 060/148-24-34
- E-mail: poljostanica@neobee.net
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, ratarstvo i povrtarstvo, dipl.ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola "Futog"
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Državni ispit
 • Kurs o ispitivanju kvaliteta semena
 • Edukacija u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje
 • Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem
 • Obuka o dobroj poljoprivrednoj praksi (smanjenje zagađenja reke Dunav)
 •  Farm menadžment
 •  GLOBALGAP (EUREGAP)
 •  Savremene tehnologije u ratarstvu
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 07.07.1995. Novi Sad, PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženje "Srbobransko proleće" Srbobran
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Aprobacije
 • Postavljanje ogleda ratarskih useva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS - office programi (Word, Excel, Power Point, internet)
Vozacka dozvola: "B", "C"  kategorije

 

Lokacija: 

Milan Delić

M I L A N    D E L I Ć

Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 13.12.1979. Novi Sad
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 47-80-220
- poslovni mobilni: 060/148-24-39
- E-mail: p.stanica@ eunet.rs,  delic.milan1@yahoo.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer:Agroekonomski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja škola "Pinki" Novi Sad 
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • „Extension and komunication“ -  Tempus project Balkan Agri sector initiative, Novi Sad 2008. godine
 • „Project Cycle Management - PCM“ Tempus project Balkan Agri sector initiative, Sarajevo 2009. godine
 • „Osnove geoinformacionih sistema i tehnologija„ – Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme Novi Sad, 2009. godine
 • „Farm menagement“, - USAID Agribussines Project, Kovačica Kanjiža 2010. godine
 • Odnosi sa medijama i javni nastupi – Vršac, 2010. godine
 • Savetodavne veštine – Beograd, 2011. godine
 • Evropske integracije – Zlatibor, 2010. godine
 • „Managing regional rural development – Balancing top – down and bottom – up and integrating sector policies“ – GIZ i Ministarstvo ekonomije i razvoja federalne republike Nemačke, Lajbcig, 2011. godine
 • „Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta“ – South eastern Europe / SWG RRD, Apatin, 2011. godine
 • „Unapređenje organizacije rada poljoprivrednih zadruga u Srbiji po Norveškom modelu“ – Jaren produktutvikling, MPŠV,  Beograd 2011. godine
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.11.2007. Novi Sad, PSS "Poljoprivredna stanica" doo Novi Sad, Savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac
 • Izrada planskih kalkulacija
 • Popunjavanje zahteva za registrovanje i obnovu gazdinstava poljoprivrednim proizvodjačima
 • Tumačenje uredbi
 • Popunjavanje obrazaca za povraćaj sredstava, regresa, subvencija
 • Analiza poslovanja
 • Praćenje cena proizvoda i repromaterijala
 • Informacije o konkursima i kreditima u vezi poljoprivrede
 • Ogledi
 • Prikupljanje podataka za FADN projekat
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Sposobnosti: Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Goran Jurlina

G O R A N   J U R L I N A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 16.03.1973. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/4780-220
- poslovni mobilni: 060/087-18-52
- E-mail: poljostanica@neobee.net,   jurlinag@eunet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet - Departman za stočarstvo, diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola: Prirodno-matematička gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" - Novi Sad
- strani jezici: Služim se engleskim jezikom
- objavljeni radovi: 
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Dobra poljoprivredna praksa, projekta smanjenje zagađenja sliva reke Dunav- DREPR, Instituta za stočarstvo, Zemun polje-Beograd, 2007.
 • Sertifikat „Savetodavne veštine, Beograd-IPN, 2010.
 • Sertifikat „Farm menagement“, Beograd-IPN, 2010.
 • Sertifikat „Edukacija za evropske integracije“- IPN, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat „ Odnosi sa medijima i javnim nastupima“ – Vršac, 2010.

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005. Poljoprivredna stanica doo Novi Sad
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član Udruženja zootehničara Vojvodine
 • Član Udruženja odgajivača goveda i ovaca Južno-Bačkog okruga
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim gazdinstvima
 • selekcija u stočarstvu
 • reporter STIPS –a
 • FADN-pilot projekat
 • rad  na projektima

 

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet Poznavanje računarskih programa: Windows XP, Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point, Corel, Foto Shop.
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: