Bačka Topola

Dragan Kljajić

D R A G A N   K LJ A J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 13.09.1961,  Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: (024) 714-121 lok. 14
- poslovni mobilni: 063/1524310
- E-mail: ratarstvo@stcable.net
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer: Uređenje i korišćenje voda u poljoprivredi
- srednja škola: Centar za obrazovanje kadrova u društvenim delatnostima "Jovan Jovanović-Zmaj" Novi Sad – smer: matematika
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom Stručnom ispitu, Pokrajinski sekretarijat za  propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, 2005 godine.

 • Diploma o završenom kursu: "Geoprostorno prikupljanje podataka  u poljoprivredi korišcenjem GPS/GIS tehnologije", Ečka 28.11. do  02.12.2005.

 • Diploma: Obuka za izradu projekata i biznis planova, Vrdnik   23- 26 I 2006.

 • Certifikat: Edukacija savetodavaca u okviru edukacije individualnih poljoprivrednih proizvođača u cilju njihovog aktivnog učešća na  organizovanom robnom berzanskom tržištu, N.Sad 11.09.2006.

 • Certifikat: Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane, Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2006.

 • Certifikat: Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko- vinogradarskoj, stočarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi,  čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda, Novi Bečej,  27-29 11.2006. Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 • Certifikat: I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare 2007 godine.

 • Certifikat: Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi, N.Sad 2007.

 • Certifikat: Dobra poljoprivredna praksa u okviru projekta  smenjenja zagađenja reke Dunav iz preduzeća u Srbiji "DREPR"  29. II 2008.

 • Certifikat: II Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara 2008 godine

 • Certifikat: Edukacija za FADN, 29.10.2011 godine

 • Certifikat: VI Savetovanje i VI konferencija Savetodavaca AP Vojvodine. Subotica, 04-07 12.2012 godine.

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1987-2009; Backa Topola; DP Zavod za unapređenje poljoprivrede-Stručni saradnik na poslovima u biljnoj proizvodnji, savetodavac
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2009-2013; Backa Topola; PSS Bačka Topola d.o.o; direktor,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2013- ; Backa Topola; PSS Bačka Topola d.o.o; tehnički direktor, rukovodilac savetodavne službe, Stručni saradnik na poslovima u biljnoj  proizvopdnji
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Tehnički direktor
 • Rukovodilac savetodavne službe
 • Stručni saradnik na poslovima u biljnoj proizvodnji za agropedologiju, ishranu bilja i melioracije
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Marta Barčik

M A R T A    B A R Č I K
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.01.1974. Senta
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni:  064/2555875
- E-mail:

barcsikm@eunet.rs, zastitabilja@stcable.net, zupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer:zaštita bilja, dipl. ing. zaštite bilja
- srednja škola: Gimnazija "Dositej Obradović", Bačka Topola  
- strani jezici: madjarski, nemački
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o ploženom Stručnom ispitu 18.XI 2009.
 • Potvrda o učešću na III seminaru i III  konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine 21-23 XII 2009.
 • Kurs "Osnove geoinformacionog sistema i tehnologije",  septembar 2009.
 • Potvrda o učešću na IV seminaru i IV konferenciji savetodavacapoljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, decembar 2010.
 • 2012. Obuka za računare (word, excel, internet)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2001-2002; Backa Topola; Poljoprivredna škola; profesor zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2003-2005; Mali Idjoš; DPPD "Mali Idjoš"; referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2006-2009; Subotica; A.D. "Agrokombinat"; referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2009 - Bačka Topola; DP "Zavod za unapredjenje poljoprivrede" Bačka Topola - PSS Bačka Topola d.o.o., savetodavac, stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad u oblasti zaštite bilja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Predrag Ivančević

P R E D R A G    I V A N Č E V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 17.09.1960. Bačka Topola
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni: 064/2324278
- E-mail:

bipbrass@tippnet.rs, stocarstvo@stcable.net, zupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer:stočarski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Državni ispit položen 2007. godine 
 • Certifikat II seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, 26.10.2008. do 01.11.2008.
 • Certifikat III seminaru i III konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine 21-23 XII 2009.
 •  Certifikat o dobroj poljoprivrednoj praksi u okviru projekta: "Smanjenje zagadjenja reke Dunav" iz preduzeća u Srbiji 29.II 2008.
 • Certifikat 1) Primena novih metoda u veštačkom osemenjavanju krmača
 • Certifikat 2) Uticaj ishrane na FSH i LH selekciju za vreme laktacije  na uterine I folikularni razvoj kod krmača. decembar 2008.
 • Certifikat XII simpozijum tehnologije hrane za životinje 29.09-01.10. 2009.
 • Certifikat II seminar PSSS Republike Srbije, 28.X 2010.
 • Certifikat za evropske integracije, 29.X 2010.
 • Certifikat IV seminar PSS APV odnosi sa medijima i javni nastup, 08.XI 2010.
 • Certifikat edukacije za farm menadžment, 10.XII 2010.
 • Certifikat Edukacija za savetodavne veštine, 12.I 2011.
 • Cetifikat edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu, 18.03.2011.
 • Certifikat - V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 8-11 11. 2011.
 • Certifikat obuke za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajn frizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu, 23-25.04.2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1987-2006.; AD "Krivaja" Krivaja 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2006 - Zavod za unapredjenje poljoprivrede, Bačka Topola, savetodavac, stručni saradnik za stočarstvo 
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite - Savetodavni poslovi u oblasti stočarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Vesna Bilić

V E S N A     B I L I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 17.11.1971. Subotica
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 lok. 14
- poslovni mobilni: 064/6738718
- E-mail:

vesnab71@yahoo.com, zupbt@stcable.netzupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer: ratarsko-povrtarski
- srednja škola: Poljoprivredna škola Bačka Topola - opšti smer
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za   visoko obrazovanje
 • Certifikat - odnosi sa medijima i javnim nastupima, 9-13.XI 2010.
 • Certifikat – osnovi organske poljoprivrede,  2010. godina
 • Certifikat – kurs za interne proverivače prema standardu ISO 17025: 2006, 2010. godina
 • Certifikat - edukacije za farm menadžment, 2010. godina
 • Certifikat - edukacije za savetodavne veštine,  2010. godine
 • Edukacija za savremene tehnologije u ratarstvu, 2011. godine
 • V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 2011. godine
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija:

2002-2009.; "Doža Đerđ" - Backa Topola; Tehnolog ratarstva i povrtarstva

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2009 - PSS Bačka Topola d.o.o. Bačka Topola, Stručni saradnik na poslovima u biljnoj proizvopdnji
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite - Savetodavac u oblasti ratarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Milan Rašeta

M  I  L  A  N     R  A  Š  E  T  A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.11.1950. Bunić
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni: 060/151-9552
- E-mail:

milan.raseta1950@yahoo.com, zupbt@stcable.net

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Veterinarski fakultet, Veterinarska medicina
- srednja škola: Gimnazija
- strani jezici: Služim se  engleskim jezikom 
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Licenca za obavljanje veterinarske delatnosti  22. I 2010
 • Uverenje o položenom Stručnom ispitu, 25.XII 1992.
 • Uverenje o završenom kursu iz dezinfekcije, dezinsekcije i   deratizacije, 22. II 2002.
 • Certifikat inovacije znanja iz dezinfekcije, dezinsekcije i   deratizacije, 22. IX 2000.
 • Diploma Obuka za izrada projekata i biznis planova,  23-26 I 2006.
 • Certifikat III seminar i III konferencija savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, 21-23 XII 2009.
 • Certifikat za Evropske integracije, 29.X 2010.
 • Certifikat - odnosi sa medijima i javni nastup,  9-13.XI 2010.
 • Certifikat - edukacije za farm menad]ment, 7-10.XII 2010.
 • Certifikat - edukacije za savetodavne veštine, 11-12.I 2011.
 • Certifikat  - edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu,  2011. god.
 • Certifikat - V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 2011. godine
 • Uverenje - Simpozijum Epizootološki dani, 2003.
 • Certifikat  - Inovacije znanja  iz DDD, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012.  godine.
 • Certifikat  - Rad sekcije za DDD, 2003.
 • Uverenje o savetovanju iz DDD, 2006.
 • Certifikat  - Zdravstveni problemi farmskih životinja, 2008.
 • Certifikat  - Veštačko osemenjavanje krmača, Uticaj FSH i LH na sekreciju za vreme laktacije na uterini i folikularni razvoj kod krmača nakon odbijanja, 2008.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija:

1975-1979; Bačka Topola, "Zobnatica"

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1979-1995; Bačka Topola, "Panonija"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1995-1999; Bačka Topola, Poljoprivredna škola
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1999-2000; Bačka Topola, "Panonija"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2000 - Zavod za unapredjenje poljoprivrede - PSS Bačka Topola d.o.o.
Specijalna znanja i iskustva:

 

Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Savetodavni poslovi u oblasti stočarstva 

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Milan Stojanović

 

M I L A N   S T O J A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 06.08.1950. Indjija
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni: 064 28 22 550
- E-mail:

milan.stojanovic1950@yaho.comstocarstvo@stcable.net,  zupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, smer: stočarstvo
- srednja škola: Poljoprivredna škola, smer: stočarstvo
- strani jezici: E engleski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Odnosi sa medijima i javni nastup (IV seminar savetodavaca), Vršac, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, 3.XI 2010.
 • Edukacija za Evropske integracije, 29.X 2010.
 • Edukacija za farm menadžment, 10.XII 2010.
 • Globalgap, 14-17 XII 2010.
 • Certifikat - V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 8-11 11. 2011. godine
 • Certifikat  - edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu,18.03.2011. godine
 • II seminar odgajivačkih organizacija Vojvodine, Novi Sad, 10.05.2011.
 • Certifikat obuke za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajn frizijske  rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu, 23-25.04.2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1978-2003, "Topiko", Bačka Topola, živinarstvo, inkubator, komercijala, Fabrika stočne hrane 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2003-2007, "Posezdon", trgovina stočnom hranom za ribe
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2007-2010, AD "Agrobačka", Bač, tehnički direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: Od 24.06.2010. PSS Backa Topola doo, Stručni saradnik u stočarstvu
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavni poslovi u oblasti stočarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel i internet
Vozacka dozvola: "A" i "B" kategorije

 

 

Lokacija: