Savetodavci

Bačka Topola

Dragan Kljajić

D R A G A N   K LJ A J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 13.09.1961,  Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: (024) 714-121 lok. 14
- poslovni mobilni: 063/1524310
- E-mail: ratarstvo@stcable.net
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer: Uređenje i korišćenje voda u poljoprivredi
- srednja škola: Centar za obrazovanje kadrova u društvenim delatnostima "Jovan Jovanović-Zmaj" Novi Sad – smer: matematika
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom Stručnom ispitu, Pokrajinski sekretarijat za  propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, 2005 godine.

 • Diploma o završenom kursu: "Geoprostorno prikupljanje podataka  u poljoprivredi korišcenjem GPS/GIS tehnologije", Ečka 28.11. do  02.12.2005.

 • Diploma: Obuka za izradu projekata i biznis planova, Vrdnik   23- 26 I 2006.

 • Certifikat: Edukacija savetodavaca u okviru edukacije individualnih poljoprivrednih proizvođača u cilju njihovog aktivnog učešća na  organizovanom robnom berzanskom tržištu, N.Sad 11.09.2006.

 • Certifikat: Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane, Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2006.

 • Certifikat: Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko- vinogradarskoj, stočarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi,  čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda, Novi Bečej,  27-29 11.2006. Poljoprivredni fakultet Novi Sad

 • Certifikat: I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare 2007 godine.

 • Certifikat: Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi, N.Sad 2007.

 • Certifikat: Dobra poljoprivredna praksa u okviru projekta  smenjenja zagađenja reke Dunav iz preduzeća u Srbiji "DREPR"  29. II 2008.

 • Certifikat: II Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara 2008 godine

 • Certifikat: Edukacija za FADN, 29.10.2011 godine

 • Certifikat: VI Savetovanje i VI konferencija Savetodavaca AP Vojvodine. Subotica, 04-07 12.2012 godine.

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1987-2009; Backa Topola; DP Zavod za unapređenje poljoprivrede-Stručni saradnik na poslovima u biljnoj proizvodnji, savetodavac
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2009-2013; Backa Topola; PSS Bačka Topola d.o.o; direktor,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2013- ; Backa Topola; PSS Bačka Topola d.o.o; tehnički direktor, rukovodilac savetodavne službe, Stručni saradnik na poslovima u biljnoj  proizvopdnji
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Tehnički direktor
 • Rukovodilac savetodavne službe
 • Stručni saradnik na poslovima u biljnoj proizvodnji za agropedologiju, ishranu bilja i melioracije
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Marta Barčik

M A R T A    B A R Č I K
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.01.1974. Senta
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni:  064/2555875
- E-mail:

barcsikm@eunet.rs, zastitabilja@stcable.net, zupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer:zaštita bilja, dipl. ing. zaštite bilja
- srednja škola: Gimnazija "Dositej Obradović", Bačka Topola  
- strani jezici: madjarski, nemački
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o ploženom Stručnom ispitu 18.XI 2009.
 • Potvrda o učešću na III seminaru i III  konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine 21-23 XII 2009.
 • Kurs "Osnove geoinformacionog sistema i tehnologije",  septembar 2009.
 • Potvrda o učešću na IV seminaru i IV konferenciji savetodavacapoljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, decembar 2010.
 • 2012. Obuka za računare (word, excel, internet)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2001-2002; Backa Topola; Poljoprivredna škola; profesor zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2003-2005; Mali Idjoš; DPPD "Mali Idjoš"; referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2006-2009; Subotica; A.D. "Agrokombinat"; referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2009 - Bačka Topola; DP "Zavod za unapredjenje poljoprivrede" Bačka Topola - PSS Bačka Topola d.o.o., savetodavac, stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad u oblasti zaštite bilja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Predrag Ivančević

P R E D R A G    I V A N Č E V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 17.09.1960. Bačka Topola
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni: 064/2324278
- E-mail:

bipbrass@tippnet.rs, stocarstvo@stcable.net, zupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer:stočarski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Državni ispit položen 2007. godine 
 • Certifikat II seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, 26.10.2008. do 01.11.2008.
 • Certifikat III seminaru i III konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine 21-23 XII 2009.
 •  Certifikat o dobroj poljoprivrednoj praksi u okviru projekta: "Smanjenje zagadjenja reke Dunav" iz preduzeća u Srbiji 29.II 2008.
 • Certifikat 1) Primena novih metoda u veštačkom osemenjavanju krmača
 • Certifikat 2) Uticaj ishrane na FSH i LH selekciju za vreme laktacije  na uterine I folikularni razvoj kod krmača. decembar 2008.
 • Certifikat XII simpozijum tehnologije hrane za životinje 29.09-01.10. 2009.
 • Certifikat II seminar PSSS Republike Srbije, 28.X 2010.
 • Certifikat za evropske integracije, 29.X 2010.
 • Certifikat IV seminar PSS APV odnosi sa medijima i javni nastup, 08.XI 2010.
 • Certifikat edukacije za farm menadžment, 10.XII 2010.
 • Certifikat Edukacija za savetodavne veštine, 12.I 2011.
 • Cetifikat edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu, 18.03.2011.
 • Certifikat - V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 8-11 11. 2011.
 • Certifikat obuke za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajn frizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu, 23-25.04.2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1987-2006.; AD "Krivaja" Krivaja 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2006 - Zavod za unapredjenje poljoprivrede, Bačka Topola, savetodavac, stručni saradnik za stočarstvo 
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite - Savetodavni poslovi u oblasti stočarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Vesna Bilić

V E S N A     B I L I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 17.11.1971. Subotica
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 lok. 14
- poslovni mobilni: 064/6738718
- E-mail:

vesnab71@yahoo.com, zupbt@stcable.netzupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer: ratarsko-povrtarski
- srednja škola: Poljoprivredna škola Bačka Topola - opšti smer
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za   visoko obrazovanje
 • Certifikat - odnosi sa medijima i javnim nastupima, 9-13.XI 2010.
 • Certifikat – osnovi organske poljoprivrede,  2010. godina
 • Certifikat – kurs za interne proverivače prema standardu ISO 17025: 2006, 2010. godina
 • Certifikat - edukacije za farm menadžment, 2010. godina
 • Certifikat - edukacije za savetodavne veštine,  2010. godine
 • Edukacija za savremene tehnologije u ratarstvu, 2011. godine
 • V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 2011. godine
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija:

2002-2009.; "Doža Đerđ" - Backa Topola; Tehnolog ratarstva i povrtarstva

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2009 - PSS Bačka Topola d.o.o. Bačka Topola, Stručni saradnik na poslovima u biljnoj proizvopdnji
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite - Savetodavac u oblasti ratarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Milan Rašeta

M  I  L  A  N     R  A  Š  E  T  A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.11.1950. Bunić
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni: 060/151-9552
- E-mail:

milan.raseta1950@yahoo.com, zupbt@stcable.net

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Veterinarski fakultet, Veterinarska medicina
- srednja škola: Gimnazija
- strani jezici: Služim se  engleskim jezikom 
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Licenca za obavljanje veterinarske delatnosti  22. I 2010
 • Uverenje o položenom Stručnom ispitu, 25.XII 1992.
 • Uverenje o završenom kursu iz dezinfekcije, dezinsekcije i   deratizacije, 22. II 2002.
 • Certifikat inovacije znanja iz dezinfekcije, dezinsekcije i   deratizacije, 22. IX 2000.
 • Diploma Obuka za izrada projekata i biznis planova,  23-26 I 2006.
 • Certifikat III seminar i III konferencija savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, 21-23 XII 2009.
 • Certifikat za Evropske integracije, 29.X 2010.
 • Certifikat - odnosi sa medijima i javni nastup,  9-13.XI 2010.
 • Certifikat - edukacije za farm menad]ment, 7-10.XII 2010.
 • Certifikat - edukacije za savetodavne veštine, 11-12.I 2011.
 • Certifikat  - edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu,  2011. god.
 • Certifikat - V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 2011. godine
 • Uverenje - Simpozijum Epizootološki dani, 2003.
 • Certifikat  - Inovacije znanja  iz DDD, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012.  godine.
 • Certifikat  - Rad sekcije za DDD, 2003.
 • Uverenje o savetovanju iz DDD, 2006.
 • Certifikat  - Zdravstveni problemi farmskih životinja, 2008.
 • Certifikat  - Veštačko osemenjavanje krmača, Uticaj FSH i LH na sekreciju za vreme laktacije na uterini i folikularni razvoj kod krmača nakon odbijanja, 2008.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija:

1975-1979; Bačka Topola, "Zobnatica"

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1979-1995; Bačka Topola, "Panonija"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1995-1999; Bačka Topola, Poljoprivredna škola
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1999-2000; Bačka Topola, "Panonija"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2000 - Zavod za unapredjenje poljoprivrede - PSS Bačka Topola d.o.o.
Specijalna znanja i iskustva:

 

Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Savetodavni poslovi u oblasti stočarstva 

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Milan Stojanović

 

M I L A N   S T O J A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 06.08.1950. Indjija
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/714-121 
- poslovni mobilni: 064 28 22 550
- E-mail:

milan.stojanovic1950@yaho.comstocarstvo@stcable.net,  zupbt@stcable.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, smer: stočarstvo
- srednja škola: Poljoprivredna škola, smer: stočarstvo
- strani jezici: E engleski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Odnosi sa medijima i javni nastup (IV seminar savetodavaca), Vršac, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, 3.XI 2010.
 • Edukacija za Evropske integracije, 29.X 2010.
 • Edukacija za farm menadžment, 10.XII 2010.
 • Globalgap, 14-17 XII 2010.
 • Certifikat - V seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 8-11 11. 2011. godine
 • Certifikat  - edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu,18.03.2011. godine
 • II seminar odgajivačkih organizacija Vojvodine, Novi Sad, 10.05.2011.
 • Certifikat obuke za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajn frizijske  rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu, 23-25.04.2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 1978-2003, "Topiko", Bačka Topola, živinarstvo, inkubator, komercijala, Fabrika stočne hrane 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2003-2007, "Posezdon", trgovina stočnom hranom za ribe
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: 2007-2010, AD "Agrobačka", Bač, tehnički direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija: Od 24.06.2010. PSS Backa Topola doo, Stručni saradnik u stočarstvu
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavni poslovi u oblasti stočarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel i internet
Vozacka dozvola: "A" i "B" kategorije

 

 

Lokacija: 

Enološka stanica Vršac

Vladimir Čejić

V  L  A  D  I  M  I  R          Č  E  J  I Ć    
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.11.1974.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/837-813
- poslovni mobilni: 069/320-3012, 064/1107-612
- E-mail: vladimir.cejic@enoloskastanica.com, vceja1@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizacija:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, dipl. ing. prehrambene tehnologije biljnih proizvoda
- srednja škola: Srednja hemijska škola, Vršac
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Letnja škola tečne hromatografije (Hemtek - Prirodno matematički fakultet - Beograd; 2008.)
 • Kurs:
 1. Validacija metoda u laboratorijskoj praksi;
 2. Greške u kvantitativnim merenjima;
 3. Određivanje performansi metoda merenja;
 4. Prikupljanje podataka za određivanje karakteristika izvođenja (performansi metode); 5.Izveštaj o validaciji metode; ( Enološka stanica Vršac, Predavači: Nenad Kostić, spec.san.hem.; Marija Rakičević, dipl.hem – 2009)
 • Obuka i testiranje za senzorno ocenjivanje (Tehnološki fakultet - Novi Sad 2009.)
 • Kurs:
 1. Uvod u mernu nesigurnost;
 2. Greške i sledljivost;
 3. Primenjena statistika;
 4. Nordtest koncept;
 5. Eurahem koncept;
 6. Značaj procene merne nesigurnosti (Enološka stanica Vršac, Predavači: Nenad Kostić, spec.san.hem.; Marija Rakičević, dipl.hem – 2009.)
 • Kurs za interne provere ISO/IEC 17025 i 17020 (Enološka stanica Vršac, kurs održali Konsultantska kuća Q-EXPERT; Predavači: Prof.dr.Nikola Vujanović FCQI i Mr. Nebojša Erić - 2010.)
 • Obrada rezultata međulaboratorijskog ispitivanja (Enološka stanica Vršac, Predavači: Nenad Kostić, spec. san. hem.; Marija Rakičević, dipl.hem – 2010.)
 • Seminar: ’’Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovanje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta’’ (Apatin, Banja ’’Junaković’’ Organizator: Pokrajinski sekretarijat za PViŠ AP Vojvodine - 2011.)
 • Seminar: Procena parametara validacije i revalidacije analitičkih metoda (Enološka stanica Vršac – 2011.)
 • Seminar: V Seminar i V konferencija savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine (Vršac; Hotel ’’Srbija’’ Organizator: Pokrajinski sekretarijat za PViŠ AP Vojvodine – 2011.)
 • Seminar: VI Seminar i VI konferencija savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine (Subotica; Hotel ’’Patria’’ Organizator: Pokrajinski sekretarijat za PViŠ AP Vojvodine – 2012.)
 • SRPS EN 45011 Opšti zahtevi za tela koja sprovode sisteme sertifikacije proizvoda (2012, Enološka stanica Vršac).

Savetovanja na kojima sam učestvovao kao predavač:

 • Predavanja u okviru savetodavnih projekata poljoprivrednih stručnih službi AP Vojvodine; Teme:
 1. "Problemi pri proizvodnji rakija u poljoprivrednim gazdinstvima i njihovo prevazilaženje"
 2. "Vinifikacija – sprečavanje i otklanjanje mana vina" (mesne zajednice sa teritorije opštine Vršac, Plandište i Bela Crkva - 2010; 2011; 2012; 2013.)
 • Tema: "Problemi pri proizvodnji rakija u poljoprivrednim gazdinstvima i njihovo prevazilaženje" (Poljoprivredna škola "Vršac"- 2012.)
 • Tema:  "Predstavljanje rezultata senzorne analize takmičenja Sv. Trifun"(Poljoprivredna škola "Vršac" - 2013.)
 • Tema: "Vinifikacija – sprečavanje i otklanjanje mana vina" (Udruženje vinogradara i vinara ''Kumovi vinogradi'' Alibunar – 2013.)
Profesionalni period: 
 
2006. Enološka stanica Vršac d.o.o.
 
Specijalna znanja i iskustva:

Postavljen na zvaničnu listu ocenjivača vina republike srbije  (‘’Pravilnik o listi ocenjivača vina  i visini nadoknade za rad ocenivača’’ “Sl. glasnik RS”, br. 31/2012)

Ocenjivanja na kojima sam učestvovao kao član komisije:

 1. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XI sajma Temerin (2008.)
 2. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac, (2008.)
 3. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XII sajma Temerin (2009.)
 4. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2009.)
 5. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2009.)
 6. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XIII sajma Temerin (2010.)
 7. Ocenjivanje vina X Dani vina Iđoš (2010.)
 8. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2010.)
 9. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2010.)
 10. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XIV sajma Temerin (2011.)
 11. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2011.)
 12. Ocenjivanje vina XI Dani vina Iđoš (2011.)
 13. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2011.)
 14. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XV sajma Temerin (2012.)
 15. I međunarodni festival vina Alibunar (2012.).
 16. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2012.)
 17. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2012.)
 18.  III Vojvođanski sajam rakija i VIII Temerinski sajam rakija Temerin (2012.)
 19. Ocenjivanje vina individualnih proizvođača XVI sajma Temerin (2013.)
 20. II međunarodni festival vina Alibunar (2013.).
 21. Ocenjivanje vina "Sveti Trifun" Poljoprivredna škola Vršac (2013.)
 22. Ocenjivanje vina XIII Dani vina Iđoš (2013.)
 23. Ocenjivanje vina "Vinofest" Vršac (2013.)
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: 
 • Ispitivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane biljnog porekla i predmeta opšte upotrebe
 • Senzorno ispitivanje vina,  hrane biljnog porekla i predmete opšte upotrebe.
 • Pružanje savetodavnih usluga proizvođačima vina i rakija
 • Rad na analitičkim sistemima AAS i HPLC
 • Kontrola proizvodnje vina sa zaštićenim geografskim poreklom na teritoriji Vojvodine i uzorkovanje finalnog proizvoda (2008)
 • Uzorkovanje ( sitnozrnastih, krupnozrnastih, tečnih proizvoda i gotovih proizvoda) u transportnim sredstvima, skladištima i proizvodnji
 • Proveravač u sertifikacionom telu
Lične osobine:

Komunikativan, svestran, inovativan, samostalan, tolerantan. Spreman na saradnju i timski rad. Zainteresovan za najrazličitije oblasti nauke, tehnike i društvenih zbivanja naročito za oblast tehnologije proizvodnje vina, kontrole kvaliteta vina i promociju vinske kulture. Sklon  samokritičnosti i teži ka ličnom usavršavanju na profesionalnom i društvenom planu.

Sposobnosti:  MS Office, internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Kikinda

Mirjana Tomić

M I R J A N A   T O M I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 29.03.1970 . Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-21-120
- poslovni mobilni: 063/655-279
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs, mirjana.tomic@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer agroekonomski, 1994.
- srednja škola: Ekonomska, Kikinda, 1989.  
- strani jezici: Engleski jezik - početni nivo
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:

- Organization and Constuction of Extension Service Information System based on ITC, Sombor, 2005.
- Edukacija savetodavaca u oblasti marketinga poljoprivrednih proizvoda, Farm menadžment, i udruživanje proizvodjača, Subotica, 2005.
- Računovodstvo poljoprivrednih gazdinstava, Novi Sad, 2007.
- Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvodjača, obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi, Novi Sad, 2007.
- I seminar savetodavaca AP Vojvodine, Divčibare, 2007.
- II seminar savetodavaca AP Vojvodine, Tara, 2008.
- III seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vrdnik, 2009.
- Farm menadžment Training, Kovačica 2010.
- IV seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

1997-2006  Kikinda,  PSS Kikinda d.o.o,
referent za komercijalno-finansijske i računovodstvene poslove do 2005. savetodavac /2005-2006/, rukovodilac savetodavne službe od 2006.

Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženje poljoprivrednika Banatska lenija, Kikinda
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Pružanje strucnih saveta i pomoći poljoprivrednicima kod vodenja poslovne evidencije, pri izradi biznis planova i kalkulacija proizvodnje, pri proceni efikasnosti investicija i sl.
- Organizovanje predavanja, obuka, stručnih ekskurzija i izleta za poljoprivrednike.
- Rad na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima.
- Informisanje poljoprivrednika o merama agrarne politike, subvencijama, regresima, konkursima, zakonskoj regulativi, kreditima ...
- Pomoć pri registraciji gazdinstava i udruženja građana, pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa.

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Odlicno poznavanje rada na računaru u svim programima MS –office
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Gordana Olajić

G O R D A N A   O L A J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 04.12.1964. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razvedena
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-22-374
- poslovni mobilni: 063/655-248
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs, gordana.olajic@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet , stočarstvo
- srednja škola: Poljoprivredna, opšti smer
- strani jezici: Osnove nemačkog jezika
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:

- Kurs praktične primene standarda JUS ISO 9001:2000, Zrenjanin, 2001.
- Obuka iz tržišnog informacionog sistema,  Subotica, 2004.
- Edukacija savetodavaca u okviru individualne poljoprivredne proizvodnje u cilju aktivnog učešća na organizovanom robnom tržištu, Novi Sad, 2006.
- Računovodstvo individualnih poljoprivrednih gazdinstava, Novi Sad, 2007.
- I seminar savetodavaca AP Vojvodine, Divčibare, 2007.
- II seminar savetodavaca AP Vojvodine, Tara, 2008.
- III seminar savetodavaca AP Vojvodine Vrdnik, 2009.
- Osnovi organske proizvodnje, Beograd, 2010.
- IV seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1990-1999,  Mokrin, DP Mokrin, selekcioner
- 1982-1991, Kikinda, IPP Banat – OOUR Agrozavod, referent stočarstva
- 1999-2006, Kikinda, PSS Kikinda d.o.o. savetodavac iz oblasti stočarstva
Specijalna znanja i iskustva: Selekcija domaćih životinja
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženje proizvodača mleka Severni Banat
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Pružanje stručnih saveta i pomoći poljoprivrednicima o tehnicko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje.
- Edukacija poljoprivrednika putem strucnih predavanja, prezentacija i obuka.
- Pomoć pri registraciji gazdinstava i udruženja građana, pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa.
-Rad na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima.
- Pružanje pomoći udruženjima građana i raznim asocijama poljoprivrednih  proizvođača.

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Živanka Špirić

Ž I V A N K A   Š P I R I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.08.1967. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-22-374 
- poslovni mobilni:  063-655-239
- E-mail: zivanka.spiric@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer: zaštita bilja, diplomirani inženjer poljoprivrede 
- srednja škola: Srednja pedagoška škola u Kikindi
- strani jezici: Engleski jezik 
- objavljeni radovi:
 

- Oličkov Živanka, Petrić D, Zgomba M. i Srdić Ž. "Ispitivanje ponašanja larvi Blattella germanica (Dict. Blatellidae) na površinama tretiranim bendiokarbom i etofenproksom. IX Jugoslovenski Simpozijum o zaštiti bilja. Zbornik radova 121-2. Vrnjačka Banja (1992.).

Profesionalne licence /sertifikati:

- Diploma o kursu na temu “Standard JUS ISO 9001-2000“, Zrenjanin, 27.03.2001. 
- Sertifikat o obavljeno seminaru „Sistem menadžmenta kvalitetom,zdravstveno bezbednom hranom i HCCP sistem kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane, Novi Sad, 05-08 2005.
- Sertifikat o uspešno obavljenom kursu „Bolesti semena pšenice, ječma i kukuruza“,  Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad, 07.12.2006.
- Uverenje o položenom stručnom državnom  ispitu, Novi Sad, 29.04.2009.
- Sertifikat o uspešno obavljeno seminaru „Osnovi organske proizvodnje“, Beograd, 27.05.2010.
- Potvrda o završenoj obuci za predavača „Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine“, Beograd, septembar 2011.
- Potvrda o završenoj obuci „Predavačke veštine i komunikacija“, Beograd, septembar 2011.

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1993-1994,  DPPD "Dušan Košutić, Bočar, Referent za zaštitu bilja
- 1994-1995, PP "Poljopromet" Kikinda, Referent za prodaju u poljoprivrednoj apoteci
- od 21.03.1996. Poljoprivredna stanica dooKikinda; PSS Kikinda
- 1996-1999, Samostalni referent za prodaju i edukaciju u poljoprivrednoj apoteci
- 1999. do danas, Stručni saradnik za ispitivanje semena, Stručni saradnik za zaštitu bija,
- 2010. Savetodavac poljoprivredne savetodavne službe
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Saradnja sa Udruženjem vinogradara "Šasla"
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Savetodavni rad sa odabranim gazdinstvima i ostalim poljoprivrednim proizvođačima (putem predavanja, ličnim kontaktom i preko medija)
- Pisanje saopštenja, obaveštenja i biltena
- Reporter STIPS-a
- Obrada podataka iz maloprodajnih objekata na teritoriji SO Kikinda i SO Novi Kneževac o vrsti i količini prodatih sredstava za zaštitu bilja
- Pregled roba pri izvozu i izdavanje fitosertifikata
- Ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena u semenskoj laboratoriji

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na računaru u svim programima MS-office, Word, Excel, Power-point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Aleksandar Pap

A L E K S A N D A R    P A P
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 25.11.1967. Kikinda
Državljanstvo: Rpublike Srbije
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230/21-120
- poslovni mobilni: 063/655-241
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs, aleksandar.pap@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, smer: ratarski
- srednja škola: Gimnazija/medicinska
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:

- Uzorkovanje semena i ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC, Zemun polje, 2008.
- Osnove informacionih sistema i tehnologija, Novi Sad, 2009.
- Osnove organske proizvodnje, Beograd, 2010.
- IV seminar savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
- 1994-1999,  Kikinda, PP, stručni saradnik
- 1999-2000, Novi Kozarci, DP "Sloboda"; tehnolog biljne proizvodnje
- 2002-2004, Idjoš, DP Špedicija; Upravnik ekonomije
- 2006 - Kikinda, PSS Kikinda d.o.o. Savetodavac iz oblasti ratarstva - stručni saradnik
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

- Pružanje stručnih saveta i pomoći poljoprivrednicima o tehničko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje
- Edukacija poljoprivrednika putem stručnih predavanja, prezentacija i obuka.
- Pomoć pri registraciji gazdinstava i udruženja gradjana, pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa.
- Rad na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima
- Pružanje pomoći udruženjima gradjana i raznim asocijama poljoprivrednih proizvođača. 

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: "B" kategorije 

 

Lokacija: 

Jelena Kljajić

J E L E N A    K L J A J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 08.11.1966. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230-22-374
- poslovni mobilni: 064/3119244
- E-mail: psskikinda@psskikinda.co.rs,  jelena.kljajic@psskikinda.co.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, smer: voćarsko - vinogradarski
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: engleski jezik
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Asistent - savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavac u voćarsko - vinogradarskoj proizvodnji
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Word, Excel, Power - point, internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Marko Čavka

M A R K O    Č A V K A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 01.05.1984. Kikinda
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 0230/21120
- poslovni mobilni: 064/322-00-80
- E-mail:

marko.cavka@psskikinda.co.rsmarko.cavka@yahoo.com, psskikinda@psskikinda.co.rs,

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, smer:stočarstvo, dipl. inž. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna, opšti smer, poljoprivredni tehničar
- strani jezici: Engleski jezik, osnovno znanje
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Linearna ocena plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase i kontrola produktivnosti u stočarstvu, Norcev, 2012.    
 • Multimix - Programski sistem za sastavljanje obroka, Novi Sad, 201
 • LabIS - Obuka za uzrokovanje mleka u selekcijskom radu, Novi Sad, 2012.  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
2013, Poljoprivredna stručna služba Kikinda, stočarstvo, savetodavac
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija A. D. Kozara, Banatsko Veliko Selo, Ishrana i veštačko osemenjavanje svinja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Pružanje strucnih saveta i pomoci poljoprivrednicima
 • Edukacija poljoprivrednika putem stručnih predavanja, prezentacija i obuka.
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Operativni  sistem Windows; poznavanje paketa Microsoft Office (Word, Excel and Power Point)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Novi Sad

Aleksandra Jocić

A L E K S A N D R A    J O C I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.12.1967. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razvedena
Kontakti:  
- telefon na poslu: +381(0)214780220
- poslovni mobilni:  060/1482442
- E-mail: poljostanica@neobee.net
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: 2012. Uspešno odbranjena magistarska teza
1998. Univerzitet Novi Sad, Poljoprivredni fakultet, Departman stočarstvo, poslediplomske studije na smeru Reprodukcija domaćih životinja 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: 1986-1994. Univerzitet Novi Sad – Poljoprivredni Fakultet, Departman stočarstvo – osnovne studije
- srednja škola: 1982-1986. Sredlja stručna poljoprivredna škola – Futog, smer veterinarski tehnicar
- strani jezici: Engleski – dobro pišem i citam, vrlo dobro govorim
- objavljeni radovi:
 
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Šahinović, R.: Ovarian reaction in gilts treated with PMSG at different time after stending oestrus. 3rd Symp. Anim. Repdor., Ohrid, 1997. P92.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Šahinovic, R., Budincevic, A.: Ovarijalno reagovanje kod nazimica tretiranih sa PMSG u različitim danima estrusnog ciklusa. Savremena Poljop., 48(1-2)135-137, 1998.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Grafenau, P., Šahinovic, R.: Reproductive performance of sows inseminated with three types of insemination pipete. Proc. Int. Conf. Reprod. Farm. Anim. Liptovsky Jan, May, 21-22, 1998. PP.88-89, 1998.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Budinčević, A.: Fertilitet krmača tretiranih sa PMSG 24 sata posle zalučenja legla. 3. Simpozijum “Uzgoj i zaštita zdravlaja svinja”. Vršac, 21-23 jun, 2000. Zbornik radova, str. 55-57, 2000.
 • Nebesni, Aleksandra, Stančić, B., Budinčević, A., Oberfranc, M.: Estrusno reagovanje i fertilitet nazimica posle razlicitih hormonskih tretmana. Savremena poljoprivreda, 59(3-4)51-53, 2001.
 • Ćinkulov M., Nebesni A., Krajinović M., Pihler I., Žujović M.: Reproductive traits of German Fawn Goats in Vojvodina.Biotechnology in Animal Husbandry, ISSN 1450-9156, 119-124, 2009. (eng)M51 2,0
 • Jovičin M., Milovanović A., Barna T., Petrović T., Milanov Dubravka, Jocić Aleksandra, Prodanov Jasna: Veterinarska i stočarsko-selekcijska kontrola priplodnih nerastova za veštačko osemenjavanje iz reprodukcijskih centara i usaglašavanje kliničke i laboratorijske prakse sa zemljama Evropske unije = Veterinary and stock breeder control of boarsin aicentersand harmonization good clinical and laboratory practice with countries of European Union. Zbornik radova 7.Simpozijuma "Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja", Srebrno jezero, 21-23.maja 2009. godine, urednik Dragiša Trailović, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut, 2009, str. 85-91, ISBN 978-86-912609-0-3 (srp), M63 0,5
 • M. Krajinović, I.Pihler, V. Simin, A.Jocić, S.Nićin, M. Žujović: The Influence of Number on Milk Yiled Parameters in German  Fown Goat. Biotechnology in Animanl Husbandry 27 (4),p 1469 – 1475, Publisher:Institut for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun ISSN 1450-9156, 2011.M33 1,5.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • „Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta“ – South eastern Europe / SWG RRD, Apatin 2011. god.
 • Certifikat „ Odnosi sa medijima i javnim nastupima“ – Vršac, 2010.
 • Certifikat „Edukacija za farm menadžment“ – IPN, Beograd,2010.
 • Certifikat „Edukacija za savetodavne veštine“- IPN, Beograd, 2010.
 • Certifikat „Edukacija za evropske integracije“- IPN, Zlatibor, 2010
 • Certifikat o „Upoznavanju sa osnovama GLOBALGAPA zahteva i dobre poljoprivredne prakse - Novi Sad, 2009.
 • Certifikat „Food Policy and Safety“ Tempus project-mart, 2007., Tirana
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu – državni ispit, februar, 2006.
 • Diplome o položenim kursevima engleskog jezika, New wisoin schooll Novi Sad,  1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005 zaključno sa UP INT
 • Diploma za izradu projekata i biznis planova, januar 2006. Poljoprivredni  fakultet Novi Sad
 • Licenca za VO goveda izdata od USDA, 2005.
 • Uverenje o Edukaciji savetodavaca u oblasti marketinga, poljoprivrednih

proizvoda, farm menadžmenta i udruživanja proizvođača, decembar 2005,                                                                      Otvoreni Univerzitet Subotica

 • Diploma sa kursa „Cours for group – leaders“ sepembar 2005,
 • Certifikat iz oblasti Tržišnog informacionog sistema, jun 2004, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS                  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

April 2000; Novi Sad; Poljoprivredna stanica Novi Sad doo
Stručni saradik za stočarstvo
Zadužena za:

 1. savetodavstvo
 2. poslovi u selekciji
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Juni 1995 – April 1998; Čenej; Rukovodilac sektora reprodukcija na farmi svinja AD Neoplanta
Zadužena za:
 1. Selekcija ženskog priplodnog podmlatka
 2. Selkcija semena za VO
 3. Organizovanje i testa muškog priplodnog podmlatka
Specijalna znanja i iskustva:
 • Februar,2006 Položen strucni ispit
 • 2003-2007 Član komisije za ocenu ovca i koza na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član Udruženja zootehničara Vojvodine
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim gazdinstvima
 • Selekcija goveda i ovaca
 • Rad na projektima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Poznavanje računarskih programa: Windows XP, Microsoft Word, Excell, Outlook, Power Point, Corel, Photo Shop.
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Zoran Novaković

Z O R A N   N O V A K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 05.01.1962. godine, Priboj
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razveden
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/4780-220
- poslovni mobilni: 060/1482441
- E-mail: poljostanica@neobee.net,  novakovic.zoran2@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:
 • Doktorske studije u toku
 • Magistarske studije: Upisane 2004. godine Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, Katedra:Tehnologija animalne proizvodnje, smer:ovčarstvo i kozarstvo. Magistarski rad odbranjen 21.01.2011. godine. Tema: Tehnološko ekonomska problematika ovčarske i kozarske proizvodnje AP Vojvodine 
- disciplina i specijalizac: Specijalizacija: 1990-1994, Univerzitet u Beogradu, Veterinarski fakultet, Katedra: Ishrana domaćih životinja (1994), Tema: Uticaj probiotika Askogena dodatog u hranu na nosivost, konverziju hrane i rezultate leženja priplodnih jaja roditeljskog jata ISA brown.
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, smer: stočarstvo, 1981-1986, Tema: "Uzgoj i proizvodnja salmonidnih vrsta riba na području opštine Nova Varoš, sa posebnim osvrtom na kavezni sistem uzgoja i tova pastrmke na jezerima reke Uvac (Zlatiborsko jezero)", diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola: Gimnazija, prirodno-matematički smer, Priboj 1980.
- strani jezici: Ruski, engleski - početni kurs
- objavljeni radovi: 
 
 1. Uticaj probiotika Askogena dodatog u hranu na nosivost, konverziju hrane i rezultate leženja priplodnih jaja, Specijalistički rad, 1994.godine, Veterinarski fakultet Beograd, Katedra za ishranu domćih životinja
 2. Rad sa udruženjima stočara na planu uređenja, iskorišćavanja i gazdovanja pašnjacima na području opštine Titel, sa ciljem edukacije stočara i prevazilaženja problema nomadskog držanja stoke, Projekat odobren od ministarstva Poljoprivrede, Šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, 2004. god. Autor Novaković Zoran, u realizaciji učestvovali stručni saradnici: Petrov Milena, Pavlović Aleksandar, Tomić Jelena, Pavin Stevan
 3. Ishrana ovaca, brošura izdata 2006. godine poljoprivredna stanica Novi Sad,  Prојекat, čije је finansiranje odobrilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, autorski rad
 4. Tehnološko ekonomska problematika ovčarske i kozarske proizvodnje AP Vojvodine, Magistarski rad, 2010. godine, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za stočarstvo, Katedra za ovčarstvo i kozarstvo
 5. Results of ram feritility control in northern, Milovanović A., Bugarski D., Novaković Z.: Novi Sad, 2011.
 6. Seual activity and sheep reproductive traits stimulated with different dosage of natural gonadotropic hormone in anestric period. The first international symposium on animal science. Beograd 2012. Mekic C., Vujic M.R., Novakovic Z., Vujic P.R.
 7. Efeciency of Repadiar and Kokcisan aplication. The first international symposium on animal science. Beograd 2012. Novakovic Z.,Katic Radivojevic S., Mekic C.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm-menadzment, udruzivanje proizvođača, Otvoreni univerzitet Subotica 20-22.12.2005.
 • Izrada projekata i biznis planova, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za ekonomuku poljoprivrede i sociologiju sela 23-26.01.2006.
 • Rural Development in Serbia, UK University of Kentaki, Mart 2006.
 • Ishrana visokomlečnih krava i priplodnog podmlatka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, maj 2006.
 • Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda, Poljoprivredni fakultet Novi Sad 27-29.11.2006.
 • Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova i rezultata u poloprivredi, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu 2007.
 • Sertifikate GTZ Module: "Public Policy Management", Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Sarajevu, mart, 2007.
 • Izrada biznis plana uz upotrebu računara, Ekonomski fakultet Subotica Univerzitet Novi Sad februar 2008.
 • Sistemi i standardi u proizvodnji hrane-sistemi upravljanja kvalitetom, Istraživački i tehnološki centar Novi Sad 04 - 07 12.2006.
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda i farm menadžment i vođenje knjigovodstva na farmama individualnih poljoprivrednih proizvođača, B. Topola 2006.
 • Dobra poljoprivredna praksa u okviru projekta smanjenje zagađenja sliva Dunava DREPR, Centar za obuku i informisanje Instituta za stočarstvo, Zemun polje-Beograd, jun 2007.
 • Položen stručni ispit, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne manjine AP Vojvodine, decembar 2008.
 • Sertifikat II seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Tara 26-01.11.2008.
 • Sertifikat III seminar i III konferencija savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vrdnik 21-03.12.2009.
 • Sertifikat Evropske integracije, Zlatibor 28.10.do 29.10.2010. godine
 • Sertifikat Savetodavne veštine, 02 - 03 11.2010.godina, Beograd-IPN, Univerzitet Kentaky
 • IV Savetovanje i IV konferencija Savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 09 - 13  11.2010..
 • Sertifikat za Farm menadžment, Beograd-IPN,  07 - 10 12.2010. god. Univerzitet Kentaky
 • Sertifikat GLOBAL GAP Andrevlje 14 - 17 12. 2010.god.
 • Sertifikat za edukaciju Savremene tehnologije u stočarstvu, Beograd,  IPN, 15 - 18 03.2011. godine.
 • V Savetovanje i V konferencija Savetodavaca AP Vojvodine.Vršac, 08 - 12 11.2011.godine.
 • Sertifikat: II seminara odgajivackih organizacija AP Vojvodine, 10.05.2011. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.
 • Sertifikat za pisanje brošura, biltena, flajera i drugog pisanog materijala, Zlatibor, januar, 2012. godine.
 • Sertifikat za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holstajnfrizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu. 23 - 25 04.2012. godine, Novi Sad, Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
 • Sertifikat: The I International Symposium on Animal Science. November 2012. Zemun-Belgrade Serbia.
 • Sertifikat: Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljprivrede u AP Vojvodini. I dan 26. Oktobar 2012. Novi Sad.
 • Sertifikat: Priprema projekata za finansiranje iz EU fondova iz oblasti poljprivrede u AP Vojvodini. II dan 20. Novembar 2012. Novi Sad.
 • VI Savetovanje i VI konferencija Savetodavaca AP Vojvodine. Subotica, 04 - 07 12.2012.godine.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1986-1995, Požarevac, DP centar za živinarstvo, Rukvodilac farme komercijalnog hibrida lake linije kokošaka (1986-1992), Rukovodilac Reprocentra i inkubatorske stanice (1992-1994)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994-1998, Individualna proizvodnja, Privatna farma koka nosilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2002, Titel, AD Titel PP, Referent stočarske proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2002, Novi Sad, DP Poljoprivredna stanica, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva:
 • Organizacije i učešće u organizaciji stočarskih izložbi (Žabalj 04, 05, 06, 07.), (Sušek 05, 06, 07, 08, 09. i 10.), (Obrovac 08.), Čobanski dani Čurug 09. i 10.
 • Organizacija i učešće u organizovanom nastupu odabranih gazdinstava na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (2006, 2007, 2008, 2009, 2010. i 2011.).
 • Rad u komisijama za ocenjivanje stoke na izložbama: Sušek (predsednik komisije), Žabalj, Obrovac, Čurug, Tomaševac, Kukujevci.          
 • Priprema i izrada propagandnog materijala za promovisanje nastupa na sajmu ili kataloga za izložbe.
Osnivanje udruženja i članstvo:

Osnivanje i rad sa udruženjima:

 • Udruženje odgajivača goveda Južno-Bačkog okruga, Novi Sad
 • Udruženje odgajivača goveda "Bač" Bač
 • Udruženje odgajivača goveda "Sajkaška" Šajkaš
 • Udruženje odgajivača goveda "Srem" Sušek
 • Udruženje odgajivača goveda "Zapadna Bačka" Despotovo
 • Udruženje odgajivača ovaca Južno-Bačkog okruga, Novi Sad
 • Udruženje stočara Pivnice
 • Savez ovčara i kozara Vojvodine Novi Sad
 • Srpsko udruženje odgajivača goveda Beograd
 • Drustvo zootehničara Vojvodine
 • Srpsko zootehničko društvo
 • Udruženje odgajivača ovaca IL d France Obrovac, Obrovac
 • Udruženje stočara Bačke Palanke, Bačka Palanka

Članstvo:

 • Drustvo zootehničara Vojvodine Novi Sad
 • Srpsko zootehničko društvo Beograd
 • Udruženje ovčra i kozara "Bikara” Vrbas
 • Udruženje odgajivača goveda Južno-Bačkog okruga
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Selekcija
 • Rad na projektima
Afiniteti:
 • Proširivanje znanja iz oblasti ruralnog razvoja i ruralne ekonomije, nažalost i pored stečenih predznanja nema razumevanja, pa ovu oblast usavršavam i edukujem se samostalno, proučavajući literature i dostupnne materijale na internetu.
 • Zainteresovan za unapređenje integralne, a tamo gde je moguće i organske proizvodnje u stočarstvu.
 • Zainteresovan sam za rešavanje problema unapređenja  gazdovanja  i planskog iskorišćavanja travnjačkih površina, kao i povećanjem površina pod sejanim travnjacima – sve ovo je usko vezano za intenziviranje ovčarstva i kozarstva koje je predmet mog naučnog interesovanja.
 • Sprovođenje najbolje poljoprivredne prakse na stočarskim farmama i promocija odabranih uspešnih gazdinstava putem elektronskih medija.
 • Aktivna saradnja sa pisanim medijima (Poljoprivrednik, Politika, Večernje novosti, Poljoprivredni kalendar i portalima elektronskih medija, na pisanju i objavljivanju stručnih priloga iz stočarstva i proizvodnje stočne hrane.
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet Poznavanje računarskih programa:Windows XP, Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point, Corel, Photo Shop. Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Aleksandar Davidov

 
A L E K S A N D A R   D A V I D O V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.10.1965. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, troje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/47-80-220
- poslovni mobilni: 063/521-815
- E-mail: adavidov@eunet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:
 • Septembar – Oktobar 2004. - International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Bari (Italy), Post harvest management course
 • Jun 1996, 1997, 1998. - Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Ispitivanje kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • Septembar 1998. - NLIS, Novi Sad, Ispitivanje kvaliteta semena
 • Novembar 2003. - Ngo Agromreza, Beograd, Veština javnog nastupa
 • Avgust 2005. - Izvrsno vece Autonomne Pokrajine Vojvodine, Stručni ispit za radnike državne uprave
 • Septembar 2005. - Carl bro, Danska konsultantska agencija, Vrdnik, Kurs za medijatora konferencijske projektne i diskusione grupe, kao i obuka grupnih lidera za planiranje i vođenje sastanka, kreiranje efikasne diskusije uz iskorišcenje resursa učesnika sastanka
 • Oktobar 2005. - MAI BARI, Sombor, Izgradnja i organizacija informacionog sistema savetodavne službe bazirane na ICT
 • Decembar 2005. - Otvoreni univerzitet, Subotica, Marketing, Farm menadžment, udruživanje
 • Decembar 2005. - Qualities education, Novi Sad, Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem
 • 2008, Novi Sad, zamenik direktora izvrsne agencije za razvoj akcionih grupa, resenjem pokrajinskog sekreterijata za poljoprivredu
 • 2008. University of Kentacky, farm management training
 • juli, 2009. State veterinary and food administration of the Slovak Republic,  harmonisation of fruit and vegetable quality assessment, OECD
 • decembar, 2009. Najning agricultural university, PRC, agricultural project management
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Diplomirani inženjer poljoprivrede za ratarstvo i povrtarstvo
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola "Dr Sinisa Stanković", Futog, 1982-1984
- strani jezici: (1-5): Engleski, citanje (3), govor (3), pisanje
- objavljeni radovi:
 1. Vera Milić, Nastasija Mrkovački, Mirjana Vasić, Aleksandar Davidov, Dragiša Milošev: Effect of bean inoculation on parameters of nitrogen fixtation and microbiological status of soil
 2. Vera Milić, Nastasija Mrkovački, Mirjana Vasić, Aleksandar Davidov: Number of microorganisms in the soil under different bean genotypes
 3. Aleksandar Davidov, Mirjana Vasić, Vera Milić:Kretanje nitratnog azota u zemljistu u zavisnosti od inokulacije semena pasulja.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Maj 2004 - Certifikat: Rešenje o postavljenju - Institucija: Izvrsno vece Pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodopivredu i šumarstvo, komisija za evaluaciju posebnih projekata
 • Maj 2004 - Certifikat: Rešenje o postavljenju - Institucija: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, član komisije za evaluaciju posebnih projekata u poljoprivredi
 • Oktobar 2006.-Certifikat: Rešenje o postavljanju - Institucija: Pokrajinski sekreterijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, član radne grupe za ruralni razvoj. 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Jun 1995-2008; Novi Sad; DP Poljoprivredna stanica Novi Sad; Viši stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu - opis posla:
 • izvodenje i organizacija makro, mikro i demonstracionih ogleda
 • izvodenje i organizacija agrotehnickih ogleda
 • organizacija promocije «dani polja»
 • organizacija zimskih škola za poljoprivredne proizvodace
 • savetodavac na terenu 9 opština južno Bačkog okruga
 • osnivanje i organizacija udruženja poljoprivrednih proizvođača (Begeč, Čenej, Čurug, Ðurđevo, Banovo Polje, Mošorin, Novi Sad, Pivnice)
 • aprobaciona kontrola proizvodnje semena- kontrola kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • ispitivanje kvaliteta semena
 • istraživacki rad na temu ishrane bilja
 • kontrola plodnosti zemljišta
 • koautor nekoliko naučnih radova iz oblasti fiziologije i mikrobiologije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Oktobar 2008 - jun 2011 pomoćnik direktora generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za oblast poljoprivredne i fitosanitarne inspekcije

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Jun 2011- Poljoprivredna stanica Novi Sad; stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu - savetodavac

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2000-2002; Novi Sad; DP Poljoprivredna stanica Novi Sad; Odgovorno lice laboratorije za ispitivanje semena - opis posla: rukovodioc laboratorije za ispitivanje semena
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Mart 2002 / Maj 2002; Novi Sad; ACDI / VOCA, , donor agency USAID; Konsultant na projektu, strucni - opis posla: REGIONAL COMMODITY EXCHANGE
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija April 2005; Srbija; ADF (american development foundation); Konsultant - opis posla: konsultant za razvoj udruživanja i razvoj zadrugarstva u okviru CRDA projekta u okviru ekonomske jedinice ADF(american developing foundation).
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Jun 2004; Subotica; Ministarstvo poljoprivrede i vodoprivrede, USAID; Ucesnik - opis posla: Implementacija i korišcenje marketinških informacionih sistema u poljoprivredi
Specijalna znanja i iskustva:
 • Uspostavljanje sistema bezbednosti hrane prehrambenih proizvoda biljnog i mešovitog porekla
 • Sistemi izvoza i uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda biljnog i mešovitog porekla
 • Problematika poljoprivrednog zemljišta
 • Uspostavljanje sistemskih okvira za proizvodnju vina i rakije.
 • Problematika skladištenja povrtarskih i ratarskih biljnih vrsta
 • Problematika javnih skladišta
 • Ishrana bilja
 • Agrotehnika proizvodnje ratarskih i povrtarskih useva na otvorenom polju
 • Problematika semenarstva
 • Organizacija demo polja i manifestacija dana polja
 • Problematika kvaliteta zrnastih proizvoda u prometu
 • Marketing u poljoprivredi
 • Udruživanje i mašinki prsten
 • Farm management
 • Upravljanje projektima u poljoprivredi
 • Organolepticka ocena vina
 • Eksterni ocenjivac za HACCP
Osnivanje udruženja i članstvo:
 • Generalni sekretar Begečkog udruženja povrtara
 • Generalni sekretar udruženja "Naša Zemlja" - centar za održivi razvoj ruralnih sredina
 • Osnivač Damskog lovačkog kluba
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Viši stručni saradnik u ratarstvu i povrtarstvu (DP Poljoprivredna stanica Novi Sad)
 • Konsultant za razvoj udruživanja i razvoj zadrugarstva u okviru CRDA projekta u okviru ekonomske jedinice ADF (American Developing Foundation).
 • Strucni Konsultant Centra za Razvoj Udruzivanja
 • Strucni Konsultant asocijacije povrtarskih zadruga
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru (Word, Excel, Power Point, Outlook, Foto Shop, Microsoft access)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Aleksandar Pavlović

A L E K S A N D A R   P A V L O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.04.1966. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/4780-220
- poslovni mobilni: 060/148-24-34
- E-mail: poljostanica@neobee.net
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, ratarstvo i povrtarstvo, dipl.ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola "Futog"
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Državni ispit
 • Kurs o ispitivanju kvaliteta semena
 • Edukacija u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje
 • Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem
 • Obuka o dobroj poljoprivrednoj praksi (smanjenje zagađenja reke Dunav)
 •  Farm menadžment
 •  GLOBALGAP (EUREGAP)
 •  Savremene tehnologije u ratarstvu
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 07.07.1995. Novi Sad, PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženje "Srbobransko proleće" Srbobran
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Aprobacije
 • Postavljanje ogleda ratarskih useva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS - office programi (Word, Excel, Power Point, internet)
Vozacka dozvola: "B", "C"  kategorije

 

Lokacija: 

Milan Delić

M I L A N    D E L I Ć

Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 13.12.1979. Novi Sad
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 47-80-220
- poslovni mobilni: 060/148-24-39
- E-mail: p.stanica@ eunet.rs,  delic.milan1@yahoo.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer:Agroekonomski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja škola "Pinki" Novi Sad 
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • „Extension and komunication“ -  Tempus project Balkan Agri sector initiative, Novi Sad 2008. godine
 • „Project Cycle Management - PCM“ Tempus project Balkan Agri sector initiative, Sarajevo 2009. godine
 • „Osnove geoinformacionih sistema i tehnologija„ – Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme Novi Sad, 2009. godine
 • „Farm menagement“, - USAID Agribussines Project, Kovačica Kanjiža 2010. godine
 • Odnosi sa medijama i javni nastupi – Vršac, 2010. godine
 • Savetodavne veštine – Beograd, 2011. godine
 • Evropske integracije – Zlatibor, 2010. godine
 • „Managing regional rural development – Balancing top – down and bottom – up and integrating sector policies“ – GIZ i Ministarstvo ekonomije i razvoja federalne republike Nemačke, Lajbcig, 2011. godine
 • „Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta“ – South eastern Europe / SWG RRD, Apatin, 2011. godine
 • „Unapređenje organizacije rada poljoprivrednih zadruga u Srbiji po Norveškom modelu“ – Jaren produktutvikling, MPŠV,  Beograd 2011. godine
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.11.2007. Novi Sad, PSS "Poljoprivredna stanica" doo Novi Sad, Savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac
 • Izrada planskih kalkulacija
 • Popunjavanje zahteva za registrovanje i obnovu gazdinstava poljoprivrednim proizvodjačima
 • Tumačenje uredbi
 • Popunjavanje obrazaca za povraćaj sredstava, regresa, subvencija
 • Analiza poslovanja
 • Praćenje cena proizvoda i repromaterijala
 • Informacije o konkursima i kreditima u vezi poljoprivrede
 • Ogledi
 • Prikupljanje podataka za FADN projekat
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Sposobnosti: Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Goran Jurlina

G O R A N   J U R L I N A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 16.03.1973. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/4780-220
- poslovni mobilni: 060/087-18-52
- E-mail: poljostanica@neobee.net,   jurlinag@eunet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet - Departman za stočarstvo, diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola: Prirodno-matematička gimnazija "Jovan Jovanović Zmaj" - Novi Sad
- strani jezici: Služim se engleskim jezikom
- objavljeni radovi: 
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Dobra poljoprivredna praksa, projekta smanjenje zagađenja sliva reke Dunav- DREPR, Instituta za stočarstvo, Zemun polje-Beograd, 2007.
 • Sertifikat „Savetodavne veštine, Beograd-IPN, 2010.
 • Sertifikat „Farm menagement“, Beograd-IPN, 2010.
 • Sertifikat „Edukacija za evropske integracije“- IPN, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat „ Odnosi sa medijima i javnim nastupima“ – Vršac, 2010.

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005. Poljoprivredna stanica doo Novi Sad
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član Udruženja zootehničara Vojvodine
 • Član Udruženja odgajivača goveda i ovaca Južno-Bačkog okruga
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim gazdinstvima
 • selekcija u stočarstvu
 • reporter STIPS –a
 • FADN-pilot projekat
 • rad  na projektima

 

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet Poznavanje računarskih programa: Windows XP, Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point, Corel, Foto Shop.
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Pančevo

Nikola Škrbić

 

N I K O L A      Š K R B I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 30.10.1955. Starcevo, Pancevo
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-09
- E-mail: nikolaskrb@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Položeni svi ispiti na postdiplomskim studijama, izrada magistarske teze u toku, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, odsek za mehanizaciju 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Diplomirani inženjer poljoprivrede za mehanizaciju poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredno mašinska tehnicka škola
- strani jezici: Ruski, Engleski
- objavljeni radovi:
 
 1. Analiza transporta korena šecerne repe u PIK "Tamiš“" Pancevo, IX Savetovanje strucnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, 1988, Vrnjacka Banja,
 2. Laboratorijsko ispitivanje kvaliteta raonika, XI Savetovanje strucnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, 1988, Opatija.
 3. Neki problemi optimizacije održavanja sredstava za rad, Agrotehnicar 1989/11,
 4. Poljoprivredni traktori - stanje i potrebe, Savremena poljoprivredna tehnika, 1994, 5, Novi Sad,
 5. Prikaz poljoprivrednog dobra DD "Stari Tamiš", Agronomska saznanja, 1995, I, Novi Sad,
 6. Redukovana obrada zemljišta u PIK "Tamiš" (Prošlost-sadašnjost-buducnost), Agronomska saznanja, 1994, 4-3, Novi Sad
 7. Tehnološko-tehnicki sistem konzervirajuce obrade zemljišta i mogucnosti primene kod nas, Dan poljoprivredne tehnike, Zbornik radova, 1994, Beograd,
 8. Analiza stanja mehanizacije u Južnom Banatu, Agronomska saznanja, 1996,1, Novi Sad,
 9. Poljoprivredni traktor – stanje i potrebe, Traktori i pogonske mašine, 1996,1, Novi Sad,
 10. Analiza stanja žitnih kombajna na privatnom sektoru, Agronomska saznanja, 1997, 3, Novi Sad,
 11. Rezultati ispitivanja i iskustva u malc i direktnoj setvi kukuruza, Savremena poljoprivredna tehnika, 2-3, 1997, Novi Sad,
 12. Jesenji radovi u proizvodnji pšenice na privatnom sektoru 1997, Agronomska saznanja,1998,1-2, Novi Sad,
 13. Uticaj sistema obrade zemljišta i primene herbicida na zakorovljenost i prinos useva kukuruza u monokulturi, Vol.12., No 2., Pesticidi, 1997, Beograd,
 14. Uticaj sistema obrade zemljišta i primene herbicida na zakorovljenost i prinos useva kukuruza u monokulturi, (Promena korovske zajednice useva kukuruza pri razlicitim uslovima suzbijanja), Vol.13., No 4., Pesticidi, 1998, Beograd,
 15. Uticaj sistema obrade zemljišta i primene herbicida na zakorovljenost i prinos useva kukuruza u monokulturi,(Varijabilnost prinosa useva kukuruza uslovljena sistemom gajenja i primenom herbicida), Vol l.14., No 2., Pesticidi, 1999, Beograd,
 16. Ispitivanje sistema obrade zemljišta i suzbijanja korova u monokultiri kukuruza, Šesti kongres o korovima, 2000, Banja Koviljaca,
 17. Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi Jugoslavije, Traktori i pogonske mašine, 1998, 5, Novi Sad,
 18. Poljoprivredna tehnika – Analiza stanja i potreba, Agronomska saznanja, 1998, 3-4, Novi Sad,
 19. Energetski aspekti konzervacijskih sistema obrade zemljišta u postrnoj setvi, Savremena poljoprivredna tehnika 2, 1998, Novi Sad,
 20. Poljoprivredna tehnika – Analiza stanja i potreba, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 21. Poljoprivredna tehnika – Tehnologija proizvodnje pšenice na društvenom sektoru, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 22. Zagrevanje plastenika i staklenika, Savremena poljoprivredna tehnika,1999, 3, Novi Sad,
 23. Osvrt na ulogu i znacaj poljoprivredne strucne službe iz ugla mehanizatora, Savremena poljoprivredna tehnika, 1999, 1-2, Novi Sad,
 24. Tehnološko - tehnicki sistem direktne setve, Savremena poljoprivredna tehnika, 1999, 1-2, Novi Sad,
 25. Terminologija i klasifikacija konzervacijske obrade zemljišta, Savremena poljoprivredna tehnika, 1999, 4, Novi Sad
 26. Proizvodnja pšenice u različitim sistemima obrade zemljišta u Južnom Banatu, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 27. Analiza kvaliteta rada i energetskih pokazatelja pri razlicitim tehnicko-tehnološkim postupcima obrade i setve pšenice, Savremena poljoprivredna tehnika, 2001, 3-4, Novi Sad
 28. Elaborat Nabavka mehanizacije u 2001 godini, Poslovna zajednica za mehanizaciju poljoprivrede - MEP, 2001, Beograd
 29. Poljoprivredna tehnika – Analiza stanja i tedencija, Agronomska saznanja, 2000, 3-4, Novi Sad,
 30. Opremljenost i potrebe privatnog i društvenog sektora poljoprivrednom mehanizacijom, Agronomska saznanja, 1999, 3-4, Novi Sad,
 31. Terminologija i klasifikacija konzervacijske obrade zemljišta, Agronomska saznanja, 2001, 6, Novi Sad,
 32. Nivoi agrotehnike i isplativosti gajenja pšnjnice, Agronomska saznanja, 2002, 6, Novi Sad,
 33. Iskustva sa seljacima za direktnu setvu pšenice u Južnom Banatu, Agronomska saznanja, 2004, 3-4, Novi Sad,
 34. Rezultati ispitivanja rasturača stajskog đubriva sa dva horizontalna rasturačka diska, Savremena poljoprivredna tehnika, 2005, 1-2, Novi Sad.
 35. Isplativost primene GPS navođenja i uklapanja prohoda u poljoprivredi Vojvodine, studija, Prof. dr Milan Martinov i sar. 2008. FTN, Novi Sad
 36. Podrivanje poljoprivrednog zemljišta, AR, 3-4, Novi Sad, 2012.
 37. "Uticaj povoljnih dezinfekcionih tretmana na dužinu čuvanja mrkve", dipl. ing. Maja Sudimac, dipl. ing. Nikola Škrbić, mr Helena Majstorović, IV savetovanju Čuvanja svežeg voća, povrća i grožđa, Sombor, 19-20. IX 2011.,
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat "Održavanje i remont poljoprivredne tehnike", Institut MADI, Moskva, 1989,
 • Certifikat za obučavanje održavaoca i rukovalaca traktora FIAT serije 90, Modena, 1990,
 • Certifikat za obučavanje održavaoca i rukovalaca traktora Landini, serije Legend i Ghibli, Fabbricio, 2003.
 • Certifikat "Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane", 2006. Istraživački i razvojni centar, Novi Sad
 • Certifikat, "Edukator poljoprivrednih proizvođača za bezbednu primenu pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, 2007,
 • Certifikat, "Učešće na I seminaru savetodavaca PSS Vojvodine", Divčibare, 2007.
 • Konservation Tillage Course, State Kolege, Penn State University, Pensilvania, USA, 2008.
 • Certifikat, "Učešće na II seminaru savetodavaca PSS Vojvodine", Tara, 2008.
 • Potvrda o položenoj obuci za edukatora u bezbednoj primeni pesticida i zaštiti životne sredine, USDA, MPŠV, Beograd, 2009.
 • Sertifikat, "Čuvanje svežeg povrća", Opovo, 2009.
 • Sertifikat o završenoj obuci o unapređenju prezentacionih veština iz oblasti bezbedne primene pesticida i zaštite životne sredine, USAID, DIA, VA, Vrnjačka banja, 2009.
 • Sertifikat „ Učešće na III seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Vrdnik, 2009,
 • Sertifikat, „The International R&D Course on POSTHARVEST PHISIOLOGY, PATOLOGY & HANDLING OF FRSH COMMODITIES“, Ministry of Agricoulture & Rural Development, Volcani Campus, Israel 2010,
 • Sertifikat, „Edukacija za farm menadžment“ MPŠV, USDA, STAR, IPN, Beograd, 2010,
 • Sertifikat „Odnosi sa medijima i javnim nastupima“ Pokrainski sekretarijat za PViŠ, PSS Novi Sad, Vršac, 2010,
 • Sertifikat „ Učešće na IV seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Vršac, 2010,
 • Sertifikat, „Edukacija za Savetodavne veštine“, 2011, Beograd, USDA, IPN, STAR, MPŠV,
 • Sertifikat, „Edukacija za FADN“, 2011, Beograd, IPN, STAR, MPŠV,
 • Sertifikat, „Edukacija za evropske integracije“, 2011, Beograd, IPN, STAR, MPŠV,
 • Sertifikat „ Učešće na V seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Vršac, 2011,
 • Sertifikat, „Postharvest Technology Short Course, RCI, USAID, UC DAVIS, Sida, CECH REPUBLIC,  Sarajevo , 2011,
 • Sertifikat „ Učešće na VI seminaru savetodavaca PSS Vojvodine, Subotica, 2012,

Priznanja i nagrade:

 • „Zlatna vetrenjača“ Za kontinuitet uspešnog istraživanja konzervacijske obrade zemljišta, Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku,Tara, 2002,
 • „Zahvalnica“, Za dugogodišnju uspešnu saradnju, Poljoprivredni fakultet, Institut za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad,  1993,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
 • 1980-1982.; Banatski Brestovac; PIK TAMIŠ, OOUR „Žikica Jovanović“; Mehanizator
 • 1982-1985.; Pancevo; DTD OOUR Tamiš Dunav, Agronom
 • 1985-; Panševo; Institut Tamiš; Mehanizator, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:

Projekti:

 • Učešće na projektu „Uvođenje konzervacijskih sistema obrade u Srbiji“ Projekat finansira USDA 2005-2009,(4+1 god,  Vođe projekta:  Prof Gregori Roth i Prof Jeyson Harrper, PennState University, Prof. Majkl Peterson, NRCS,),
 • Rukovodilac podprojekta AAR 055 (2010) STAR projekat „Istraživanje pogodnosti konzervacijskih sistema obrade za naše uslove“,
 • Učešće u realizaciji projekta lokalne samouprave Pančevo 2010, 2011, 2012 „Kontrolisana proizvodnja i prodaja povrća“,
 • Učešće u realizaciji projekta lokalne samouprave, „Kontrolisana proizvodnja i prodaja povrća“, Kovačica, 2012, 2013,
 • Učešće u timu za uvođenje i sertifikaciju GLOBALGAP standarda voćnjaka jabuke 2012,
 • Vođa projekta: „Edukacija poljoprivrednih proizvođača sa područja PSS Pančevo za savremenu voćarsku proizvodnju usmerenu ka izvozu“ 2013. Posebni programi usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u  2013“ MPŠiV Republike Srbije,
 • Vođa projekta „Edukacija poljoprivrednih proizvođača za pravilan izbor i korišćenje poljoprivredne tehnike u cilju poboljšanja kvaliteta, povećanja prinosa, racionalizacije i standardizacije poljoprivredne proizvodnje, zaštite okoline i zaštite samih proizvođača“ 2013, Pokrajinski sekretarijat AP Vojvodine,

Predavanja:

 • Predavanja po pozivu organizatora, Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Klub 100 P+“na savetovanjima kluba;
 • „Tehničko tehnološke osnove za izbor opreme na poljoprivrednom gazdinstvu, Tara, 2007.,
 • „Terminologija i klasifikacija konzervacijskih sistema obrade“, Tara 2008.,
 • „Izbor mehanizacije za proizvodnju u konzervacijskoj obradi“, Tara 2009.,
 • „Obrada u trake rezultati istraživanj i iskustva iz prakse“, Tara 2010., 
 • „Utrošak vremena i energenata u konzervacijkoj obradi zemljišta“, Tara 2011.,
 • „Konzervacijska obrada i stanje zemljišta“, Tara 2012.,
 • „Radni organi na savremenim mašinama za konzervacijsku obradu zemljišta“, Tara 2013,
 • Predavanja po pozivu organizatora, „Institut za ratarstvo i povrtarstvo“, Novi Sad, 2008, Zlatibor, „Savremena mehanizacija za konzervacijsku obradu zemljišta“,

Predavanja po pozivu organizatora „Savetrovanje voćara Srbije, Gruža“

 • „Oprema za zaštitu voća i vinograda i zaštita okoline“, Gruža, 2012,
 • „Racionalizacija troškova mehanizacije u voćarstvu“, Gruža, 2013,
 • Učešće u realizaciji SPIT (prezentacija poljoprivredne mehanizacije), Udruženje poljoprivrednih proizvođača „Klub 100 P+“,  Kać, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013,
 • Letnja škola, Klub 100 P +, „Plužni đon, nastajanje, pronalaženje, izbor opreme i razbijanje“ (Radionice: Kać, Debeljača, Žitište, Trešnjevac, Botoš), 2012,
 • Zimska škola, Klub 100 P+; Noviteti na sajmu poljotehnike „Agritehnica 2013“  (Žitište, Novi Bečej, Ban Novo Selo,
 • Organizacija „Dana polja konzervacijske obrade“, PSS Pančevo, USDA,  (Predavanja i demonstracije mašina u radu); Stari Tamiš, 2006.,  Kovačica 2009., Baranda 2011.,
 • Predavanja na Savetovanjima Poljoprivredne savetodavne službe Vojvodine;
 • „Konzervacijska obrada zemljišta“, Divčibare, 2007.,
 • „Terminologija i klasifikacija konzervacijskih sistema obrade“, Tara, 2008.,
 • „Obrada zemljišta i emisija CO2“, Vrdnik, 2009.,
 • „Oprema za zaštitu voća i vinograda i zaštita okoline“ Vršac, 2010.,
 • „Unapređenje portala PSS Vojvodine“, Vršac 2011.,
 • „Unapređenje portala PSS Vojvodine“, Subotica 2012.,
 •  „Konzervacijska obrada zemljišta“, Novi Sad, sajam, 2010,
 • „Oprema za zaštitu voća i vinograda i zaštita okoline“, Novi Sad, sajam, 2011.
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Vojvodansko društvo za poljoprivrednu tehniku, Novi Sad,  od 1980.
 • Jugoslovensko društvo za traktore pogonske mašine i održavanje, Novi Sad, od 1991.
 • Klub 100 P+, Novi Sad, 2000-,
 • "KGH", Novi Sad, od 1995.
 • Udruženje vinogradara i vinara "Pudar", Sakule, od 2004.
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavac, Poljoprivredne savetodavne službe Vojvodine
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Bogdan Garalejić

B O G D A N      G A R A L E J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 02.08.1966. Novi Sad
Državljanstvo: RS
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-07
- E-mail: intam@panet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Gajenje njivskog bilja
- disciplina i specijalizac: Gajenje ratarskih kultura
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, diplomirani inženjer ratar-povrtar
- srednja škola: dr Sinša Stankovic- Futog, srednja poljoprivredna
- strani jezici: engleski, služim se nemackim jezikom
- objavljeni radovi:
 

- Garalejic, B., Škrbic, N.: Proizvodnja pšenice u razlicitim sistemima obrade u Južnom Banatu, ''Zbornik referata'' XXXVII Seminar Agronoma, 2003. Novi Sad.
- Vukovic, Z., Garalejic, B.: Specificnosti proizvodnje suncokreta na podrucju Južnog Banata u 2002. godini, ''Zbornik referata'' XXXVII Seminar Agronoma, 2003. Novi Sad.
- Garalejic, B., Škrbic, N. Analiza proizvodnje ozime pšenice na podrucju Južnog Banata za period 1998-2000. godina, ''''Zbornik referata'' XXXVII Seminar Agronoma, 2003. Novi Sad.
- Škrbic, N., Garalejic, B., Đenic, J.: Iskustva sa seljacima za direktnu setvu pšenice u Južnom Banatu, Revija ''Agronomska saznanja'', broj 3-4, 2004. godina, Novi Sad.
- Škrbic, N., Garalejic, B.: Proizvodnja pšenice u razlicitim sistemima obrade zemljišta u Južnom Banatu, Rebija ''Agronomska saznanja'', broj 1-2, 2002. godina, Novi Sad.
- Škrbić N, Garalejić B.:Rezultati ispitivanja mašina za obradu zemljišta u trake 

Profesionalne licence /sertifikati:

1. Farm mehadžment trening program – Republicko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa USDA – Penn State University,
2. Kurs za grupne lidere – Pokrajnski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i IBSA – Danska,
3. Seminar o zaštiti sorata - Republicko ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa USDA – PVP Serviece,
4. Marketing, kooperative i ruralni razvoj - Pokrajnski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
5.  Horsch Training Center - Sitzenhoff 1, Schwandorf, Germany - Januar 28-30 2003.
6. Cochran Program USDA - Seed Technology Tour and Training, Novembar,8-18 2006.
7.  Penn State University, Agronomy Colegge, Extension Service and Rural Development, USA - Avgust, 18-28 2008. (u sklopu projekta konzervacijski sistemi obrade zemljišta u Srbiji 2004.)

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
- 01.09.1992.-08.11.1992 i 01.07.1995-15.06.1996.; Futog; dr Sinša Stankovic- Futog, srednja poljoprivredna; Profesor razredne nastave – ratarstvo i povrtarstvo
- 09.11.1992 – 30.11.1993.; Novi Sad; Poljoprivredni fakultet Novi Sad; Saradnik u nastavi na predmetu Opšte ratarstvo
- 01.08.1994.-30.06.1995.; Kisac; DPP Irmovo; Referent ratarstva, Rukovodilac biljne proizvodnje
- 16.06.1996.-31.08.1997.; Debeljaca; DPP Debeljaca; Referent ratarstva, Rukovodilac biljne proizvodnje
- 01.09.1997.; Pancevo; PDS Institut TAMIŠ; Saradnik za strna žita i kukuruz
Specijalna znanja i iskustva:

1. Saradnik za  strna žita - tehnologija proizvodnje ozimih i jarih strnih žita.
2. Uverenje o položenom stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave (VŠS)
3. Rad na konzervacijskim sistemima obrade zemljišta, fizičke i hemijske osobine zemljišta u proizvodnji kukuruza i soje na četiri sistema obrade zemljišta, 1989-1993, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, predmet Opšte ratarstvo.
4. Kontinuirani rad na konzervacijskim sistemima obrade zemljišta za strna žita u Institutu "Tamiš" od 1997. sa naglaskom na No till proizvodnju strnih žita u 2000/2001 godini.
5. Konzervacijskim sistemima obrade zemljišta za okopavine u okviru projekata Konzervacijski sistemi obrade zemljišta u Srbiji, USDA - Penn State University - Institut "Tamiš", Pančevo, 2004
6. Uvodjenje poljskih metoda analize zemljišta u ishrani bilja od 2004. (Institut "Tamiš" poseduje opremu) 

Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite agrotehnika i sortiment strnih žita i kukuruza, aprobacija semenskih useva i savetodavni rad sa poljoprivrednim proizvocacima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet), MS DOS od 1990, a Windows pakete od 1992. godine.
Vozacka dozvola: B kategorije

 

Lokacija: 

Dragan Ljubomirović

D R A G A N     LJ U B O M I R O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.08.1953. Mostar
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: razveden
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/8814414
- E-mail: d.ljubomirovic@psspancevo.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, smer:agrohemija, mr agrohemije
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet Zemun, smer:hidrotehničke melioracije, dipl.ing. hifrotehničke melioracije
- srednja škola: Gimnazija - prirodni smer
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 • D. Ljubomirović, "Odredjivanje optimalnih količina azota za ishranu pšenice u uslovima Južnog Banata", Beograd, 1999.
 • V. Filipović, D. Ljubomirović, B. Jovanović, S. Krgović, B. Brunet: "Uzorkovanje zemljišta GPS metodom u rejonu područnog Instituta "Tamiš" Pančevo", Naučno - stručno savetovanje agronoma Republike Srpske sa međunarodnim učešćem "Proizvodnja hrane u uslovima Evropske zakonske regulative" Teslić, Republika Srpska, Zbornik sažetaka, 2006.
 • M. Ubavić, D. Bogdanović, P. Sekulić, M. Milovac, T. Drača, B. Stanojlović, D. Dozet, V. Gajić, J. Zuković, R. Rožić, S. Novakov, Ž. Vukosavljević, D. Kljajić, M. Borojević, M. Tepavac, D. Ljubomirović, A. Vujačić, Ž. Petrović, V. Sabadoš, V. Đorđević-Milić, "Stanje i perspektive kontrole plodnosti zemljišta i upotrebe đubriva u Vojvodini", XXIX Seminar agronoma, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Zbornik radova, 1996.
 • D. Ljubomirović, "Uticaj različitih količina NPK mineralnih đubriva na osobine černozema u period 1970-2004 godine, Arhiv za poljoprivredne nauke 2006/2
 • N. Mijajlović, D. Ljubomirović, N. Kljjić, "Svojstva poljoprivrednog zemljišta na teritoriji grada Pančeva", Internotional Scientific Meeting: Multifunctional Agriculture and Rural Development III - rural development and (un) limited resources" Faculty of Agriculture in Zemun, 2008.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sistem kontrole plodnosti zemljišta i racionalne upotrebe đubriva (uzorkovanje zemljišta, laboratorijske analize i preporuke đubrenja), Institut za ratrstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 1986.
 • Kurs za interne provere sistema kvaliteta Q-EIIP 001. Broj diplomeQ-EI IP 001/85, 1997. godine - Expert International d.o.o. iz Beograda
 • Obuka za rad sa GPS uređajem na terenu, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Novi Sad, 2004.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1981-1984, "Agrozavod" Kikinda, Saradnik za ispitivanje zemljišta
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1984. PSS Institut "Tamiš" Pančevo, Saradnik za ispitivanje zemljišta, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:

Učešće na projektima:

 • "Izrada karte zagađenja i oštećenja zemljišta Vojvodine", 1991. Institut za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada sa poljoprivrednim stručnim službama Vojvodine
 • "Studija zagađenosti zemljišta okoline Pančeva", 2003. Poljoprivredni fakultet iz Zemuna i Institut "Tamiš" iz Pančeva
 • Plodnost i sadržaj opasnih i štetnih materija poljoprivrednih zemljišta na području grada Pančeva 2009-2011 godine, Poljoprivredni fakultet Zemun i Institut "Tamiš" Pančevo
 • "Monitoring stanja zemljišta i uticaja na biljke na području grada Pančeva", 2012. godine, PSS Institut "Tamiš" Pančevo
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni poslovi u oblasti ispitivanja zemljišta i voda za navodnjavanje
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Nikola Stojsavljević

N I K O L A     S T O J S A V LJ E V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 04.01.1960. Velika Popina
Državljanstvo: RS
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-04 
- E-mail: intam@panet.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Zemun
odsek: stocarstvo
zvanje: dipl.inž. stočarstva
- srednja škola: Poljoprivredna mašinska škola, Pancevo
- strani jezici: delimicno engleski
- objavljeni radovi:
 
1. Reproduktivne sposobnosti svinja cistih rasa i meleza, Stocarstvo, 11-12, Zagreb, 1988, 441-447.
2. Važniji proizvodni, reproduktivni, ekonomski pokazatelji u stadima krava razlicite mlecnosti, Strucni odbor za govedarstvo. Sveska 53, str.54-62, Beograd, 1995.
3. Uticaj višerasnog ukrštanja na tovne i klanicne osobine, Zbornik, IX skup svinjogojaca Jugoslavije, Osijek, 1987.
4. Fenotipska povezanost i zavisnost tovnih i klanicnih osobina tovljenika razlicitih genotipova, IX jugoslovensko savetovanje i standardizacija mesa, stoke za klanje peradi, divljaci i riba, Donji Milanovac, 1989, 200-210.
5. Program FARM pracenje i analiza podataka u svinjarstvu, Prvo znanstveno strucno savetovanje, Osijek, 1990.
Profesionalne licence /sertifikati: -   Uverenje o položenom stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave (VŠS)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
15.12.1986.- ; Pancevo; PDS Institut „Tamiš“; saradnik u stocarskoj proizvodnji
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:

- Udruženje odgajivaca ovaca „Banat“ Pancevo, osnivac udruženja 
- Udruženje stočara "Ovčar" Sakule
- Udruženje proizvodjača kvalitetnog svinjskog mesa "Tamiš" - Pančevo
- Udruženje stočara Uzdin
- Udruženje odgajivača svinja Opštine Alibunar "Bekon"
- Društvo pčelara "Peščara" Kovin
- Društvo pčelara "Bagrem" Alibunar
- Društvo pčelara "Starčevo" Starčevo
- Društvo pčelara "Pančevo" Pančevo
- Član društva zootehničara Vojvodine
- Kontrola uvoza roditeljskih jata živine
- Kontrola proizvodnje jaja i pilića u inkubatorskim stanicama
- Učestvovanje u komisijama kod izdavanja licenci iz oblasti stočarske proizvodnje (muška priplodna grla)
- Unapredjenje rada proizvodjača korišćenjem računara i odgovarajućih programa u stočarskoj proizvodnji (kontrola produktivnosti, optimizacija, receptura).

Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite - Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim poljoprivrednim proizvodacima
- Selekcija priplodnih životinja u govedarstvu i ovcarstvu
- Performans test priplodnih životinja u svinjarstvu
- Ishrana u ovcarstvu i govedarstvu
- Izveštac o cenama sa stocne pijace i klanica južnobanatskog okruga (STIPS)
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet)
Vozacka dozvola: B, C i E kategorije

 

Lokacija: 

Dragan Romić

D R A G A N    R O M I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 21.10.1965. Zemun
Državljanstvo: RS
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013-313-092
- poslovni mobilni: 064-88-144-03
- E-mail: intam@panet.rs, dragromic@yahoo.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: mr Vet.med., smer genetika
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, odsek stocarstvo, dipl.ing. stocarstva; VPŠ, informatika, ing. informatike
- srednja škola: Poljoprivredna
- strani jezici: Engleski i služim se francuskim
- objavljeni radovi:
 
- Romic D. (1998): Uticaj starosti krmaca na reproduktivne pokazatelje i geneticke poremecaje. Magistarska teza, Beograd.
- Stanimirovic Z., Romic D., Soldatovic B. (1998): Reproduktivni poremecaji kod svinja u funkciji hromozomskih aberacija. Prvo savetovanje ¨Problemi reprodukcije u intenzivnoj proizvodnji svinja¨, Arandjelovac. Zbornik radova, 23-45.
- Stanimirovic Z., Romic D., Vucinic Marijana (1998): Reproduktivni poremecaji kod svinja kao posledica hromozomskih variranja. Veterinarski glasnik, 52, 1-2, 15-36.
- Romic D., Sanimirovic Z., Mišcevic B., Aleksic S. (1999): Regresiona analiza promena reproduktivnih osobina krmaca u zavisnosti od broja prašenja. Biotehnologija u stocarstvu, 3-4, 31-38.
- Stanimirovic Z., Vucinic Marijana, Romic D., Stevanovic Jevrosima (1999): Kongenitalne malformacije prasadi uzrokovane hromozomskim aberacijama. Zbornik radova prvog savetovanja iz klinicke patologije i terapije životinja, 170-176.
- Stanimirovic Z., Romic D., Vucinic Marijana, Soldatovic B. (1999): Kongenitalne malformacije prasadi uzrokovane transformacijom kariotipa. Prvi simpozijum iz oblasti veterinarske nauke i prakse, Zlatibor. Zbornik kratkih sadržaja, 23.
- Milica Petrovic, D. Radojkovic, D. Romic, M. Pušic, M. Mijatovic, N. Brkic (2002): Genetska i fenotipska varijabilnost osobina performans testiranih nerastova i nazimica. Biotehnologija, str. 67-72, 5-6, vol. 18.
- Milica Petrovic, M. Pušic, D. Radojkovic, D. Romic (2003): Fenotipska i genetska varijabilnost perioda zalucenje-estrus i zalucenje-oplodnja i njihov uticaj na velicinu narednog legla. Biotehnologija u stocarstvu 19, (5-6), 229-235, Beograd-Zemun
- Milica Petrovic, D. Radivojevic, Gordana Vukelic, Ž. Jokic, Mirjana Todorovic, D. Radojkovic, B. Stankovic, B. Živkovic, Olga Kosovac, M. Fabjan, C. Radovic, M. Pušic, N. Brkic, D. Romic (2004): Nacionalni program biotehnologija i agroindustpija. Program unapredenja stocarstva i proizvoda animalnog porekla. Studija projekta "proizvodnja kvalitetnih svinjskih polutki" BTN 5.2.0. 7103. B.
Biotehnologija u stocarstvu, vol.20, 1-2, stp. 43-49, 2004
- Jakovljev, M., Romic, D.,:Tovno – klanicni parametri kod svinja u procesu tranzicije. Simpozijum "Stocarstvo, veterinarstvo i agroekonomija u tranzicionim procesima" sa medunarodnim ucešcem. Zbornik kratkih sadržaja, str. 40. Univerzitet u Novom Sadu, poljoprivredni fakultet, Novi Sad. Herceg Novi 19-24 jun 2005.
Profesionalne licence /sertifikati:

- Uverenje o položenom stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave (VŠS)
- Farm menandžment,
- ISOO-9000 - standardi

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1990 - 1999; Surcin; Farma svinja; rukovodilac selekcije i reprodukcije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
1999 – 2000; Zemun; Institut za stocarstvo; saradnik za genetiku i oplemenjivanje životinja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 
2000- 2006; Pancevo; Institut "Tamiš"; saradnik za stocarstvo, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  Završen kurs za PCR na institutu za Genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu, Proizvodnja bio gasa (metana) iz otpadnih voda na farmama svinja.  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Osnivac i potpresednik UO udruženja zootehnicara Vojvodine; clan strucnog odbora za svinjarstvo Vojvodine
Učestvovao u osnivanju i organizaciji rada brojnih udruženja odgajivača životinja.
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite

Trenutno najveci deo radnog vremena radim kao savetodavac
Dodatne aktivnosti: saradnju u oblasti tehnologije i selekcije u svinjarstvu za velike kompanije ("Delta - agrar", NIC-kompanija, "Agroživ", Farma "Stari Tamiš"...)gde sam pored ostalog stekao bogato iskustvo posebno u konvencijalnoj proizvodnji i izradi kalkulcija i biznis planova u svinjarstvu.

Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: B kategorije

 

Lokacija: 

Maja Sudimac

M A J A    S U D I M A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 03.05.1979.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata, dvoje dece,
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-06
- E-mail: maja.s@psspancevo.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poslediplomske studije/smer: Doktorske studije na Megatrend univerzitetu, Fakultet za Biofarming
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Završeni fakultet, odsek, zvanje: Poljoprivredni fakultet, u Zemunu, odsek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda. Zvanje:diplomirani inžinjer zaštite bilja i prehrambenih proizvoda
- srednja škola: Srednja farmaceutska škola
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 1. "Efekti bioloških i sintetickog insekticida na gusenice velikog kupusara", Indic Dušanka¹, Vukovic Slavica¹, Klokocar Šmit Zlata¹, Sudimac Maja², Cervenski Janko³,
  ¹Poljoprivredni fakultet-Departman za
   zaštitu bilja, Novi Sad
  ²Institut „Tamiš“, Pancevo
  ³Naucni institut za ratarstvo i povrtarstvo,
   Novi Sad,VII SAVETOVANJE O ZAŠTITI BILJA, 15-18.Novembra 2005.godiene, Soko Banja
 2. "Edukacija u ruralni razvoj opštine Pancevo, Alibunar, Kovacica i Opovo", Bogdan Jovanovic, Maja Sudimac, Milan Sudimac, Međunarodni naučni skup "Multifikaciona poljoprivreda i ruralni razvoj" Beograd, 08. i 09. decembra 2005. godine
 3. "Zaštita kupusnjaca od insekata", Dušanka Indic, Vukovic Slavica, Klokocar Šmit Zlata, Sudimac Maja, Departman za zaštitu bilja, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Naučno – stručni časopis iz oblasti povrtarstva "Savremeni povrtar", decembar 2005, broj 16.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • CERTIFICATE Training Workshop on the use of Hortivar in Balkan Countries
 • CERTIFICATE o pohadanju seminara „Edukacija savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje“
 • CERTIFICATE o učestvovanju na seminaru "Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnju hrane, Novi Sad, 04 - 07 12.2006. godine
 • CERTIFICATE o uspešno obavljenom kursu "Bolesti semena pšenice, ječma i kukuruza". Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, Novi Sad, 07.12.2006. godine.
 • CERTIFICATE o učetvovanju u International workshop "Čuvanje svežeg povrća i voća", Novi Sad, 9 -11 10.2006. godine
 • CERTIFICATE o učestvovanju u International Course on "Research &Development in Postharvest Practices 19.02. do 15.03.2007. održanog u Izraelu, Tel Aviv, Volcani Centar (ARO, MASHAV, CINADCO)
 • Drugi seminar poljoprivredne, savetodavne i stručne službe Republike Srbije, Zlatibor, 25-28 oktobar, 2010. godine
 • Edukacija za evropske integracije, Zlatibor, 29. oktobar,2010.
 • Odnosi sa medijima i javnim nastupima, Vršac, 09 -12 novembar, 2010.
 • GLOBAL GAP (EUREPGAP) Train the Public Workshop,Andrevlje14 -17 decembar, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, 11.-12.01.2011., Beograd, IPN
 • Edukacija za farm menadzment, 09 -10 02.2011., Beograd, IPN
 • Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja – Integralna zaštita mrkve i paprike, 21-23 03.2011., Beograd, Hotel Šumadija
 • Edukacija – Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekata, 07.-13.03.2011., Banja Junaković, Apatin
 • Potvrda o završenoj obuci za predavača programa „Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine“, septembar, 2011.
 • Potvrda o završenoj obuci Predavačke veštine i komunikacija, septembar, 2011.
 • Certifikat „Upravljanje projektima po EU standardu“, 13 -14 07.2011.
 • IV seminar poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vršac 2011.
 • Certifikate of completion to satisfaction Training program for airborne pollen monitoring. University of Novi Sad Faculty Sciences, 19th-23 th September 2011.
 • Certificate of attendance POSTHARVEST TEVHNOLOGY COURSE, UC DAVIS, Postharvest Technology Center, October 2011.
 • Sertifikat : Edukacija za FADN, 29.10.2011.
 • Sertifikat : Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja 2 i 3 Integralna zaštita paradajza i luka, Zlatibor, 9.12.2011.
 • Sertifikat : Edukacija za GAP, Nitratna direktiva, 09.12.2011.
 • Sertifikat: VI Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Subotica 2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • januar 2005. Pančevo; Instiitut "Tamiš"; savetodavac, saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Rad na projektima
 • Savetodavni rad sa poljoprivrednim proizvođačima iz oblasti povrtarstva i zaštite bilja
 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača o zaštiti bilja po principima integralne zaštite bilja
 • Rukovodilac Global GAP tima za uvođenje i održavanje standarda u voćnjaku Instituta Tamiš
 • Obuka poljoprivrednih proizvođača za bezbednu primenu pesticida i zaštitu životne sredine
 • Implementacija GLOBAL GAP standarda u biljnoj proizvodnji
 • Istraživački rad iz oblasti zaštite bilja (Fitopatologija, entomologija)
 • Izvodenje sortnih, herbicidnih, fungicidnih i insekticidnih ogleda u ratarskim i povrtarskim kulturama; izvodenje ogleda sa biološkim preparatima
 • Izdavanje biltena, publikacija, saopštenja za medije
 • Održavanje predavanja, radionica i obuka za poljoprivredne proizvođače I udruženja
 • Posete I učestvovanje na naučnim I stručnim skupovima
 • Učešće u organizaciji Dana polja
Poster sekcije - projekti:
 1. “Monitoring and control of invasive biological pollutant-Ambrosia artemisifolia L. (spp.) -STOP AMBROSIA” Projekat finaniran od strane Romania-Republic of Serbia IPA Cross Border Cooperation Programme, MIS-ETC Code: 410/ 90960/30.12.2010.; 01.01.2011. do 31.12.2011. (rukovodilac projekta za Institut “Tamiš”)
 2. "Prodaja povrća poznatog porekla i kontrolisanog kvaliteta na tezgama posebno obleženim za tu namenu”, Pančevo, 2009-2012, rukovodilac projekta.
 3. ”Prodaja povrća poznatog porekla i kontrolisanog kvaliteta na tezgama posebno obleženim za tu namenu”, Kovačica, 2012., rukovodilac projekta.
 4. “Čisto polje, bez ambalaže pesticida, plastičnih folija i vreća od mineralnih hraniva”, 2005. Projekat finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 5. Održane obuka za bezbednu primenu pesticida u okviru projekata za “Edukaciju i usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva i podsticanje na udruživanje” finansiranog od strane pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, 2010 - 2011.  
 • Udruženje proizvođača povrća
  “Povrtar” iz Idvora,
 • Udruženje stočara “Ovčar”,
 • Udruženje povrtara Banatski Brestovac
 • Udruženje poljoprivrednih proizvođača “Euro Banat”, Debeljača, 
 • Poljoprivredni proizvođači opštine Opovo,
 • Poljoprivredni proizvođači opštine Alibunar,
 • Udruženje povrtara Glogonj,  

           6. Uvođenje Global GAP standarda u voćnjaku PSS
               Instituta Tamiš , 2012., sertifikat dobijen januara
               2013. - rukovodilac Global GAP tima

 

Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Aktivno koristim računar u radu, programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Violeta Mickovski Stefanović

V I O L E T A     M I C K O V S K I     S T E F A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 02.10.1973.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092 faks:013/2520-991
- poslovni mobilni: 064/88-144-13
- E-mail: intam@panet.rs, vikims10@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poljoprivredni fakultet Zemun, Doktorske studije, biotehničke nauke - smer ratarstvo
- disciplina i specijalizac: Tehnologija ugljeno hidratne hrane
- Završeni fakultet, odsek, zvanje:

Tehnološki fakultet u Zemunu, odsek za tehnologiju ugljeno - hidratne hrane,  zvanje:Magistar tehnoloških nauka

Poljoprivredni fakultet, Zemun, odsek za tehnologiju biljnih proizvoda,  zvanje: Diplomirani inženjer prehrambene tehnologije biljnih proizvoda

- srednja škola: Srednja Hemijska škola "23. maj" Pančevo, zvanje: hemijski tehničar
- strani jezici: Engleski i nemački jezik
- objavljeni radovi:
 
 1. Stefanović V., Jovanović B., Filipović N. (2007.): Sadržaj teških metala u zrnu pšenice, mekinjama i brašnu i zavisnost od blizine industrijske zone. I Medjunarodni kongres: "Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane", Novi Sad.
 2. Stefanović V., Jovanović B., Filipović N.(2008): Sadrzaj nepozeljnih metala u pšenici u zavisnosti od sorte. Časopis Acta Periodica, Novi Sad.
 3. Stefanović V., Jovanović B. (2008.): Sadrzaj teških metala u pšeničnom brašnu i mekinjama i zavisnost  od blizine industrijske zone. Simpozijum Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

 4. Stefanović V., Jovanović B. (2009.): Ispitivanje teških metala u zemljištu emitovanih hemijskom industrijom. XIII Međunarodna Eko- konferencija  Zaštita zivotne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad.

 5. Filipović V., Glamočlija Đ., Radivojević S., Ugrenović V., Stefanović V. (2009.): Nešećerne materije kao pokazatelj tehnološkog kvaliteta različitih genotipova šećerne repe. IV Simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd.

 6. Jevđović R., Drazić S., Glamočlija Đ., Ugrenović V., Stefanović V. (2009.): Uticaj vremena setve na prinos listova bokvice (Plantago lanceolata) u prirodnom vodnom rezimu i navodnjavanju. VI simpozijum sa međunarodnim učešćem Inovacije u ratarskoj i povrtarskoj proizvodnji, Beograd, 164.

 7. Popović V., Jakšić S., Glamočlija Đ., Djekić V., Grahovac N.and  Mickovski Stefanović V. (2012.): Variability and correlations between soybean yield  and quality components, Romanian Agricultural Research, Nardi Fundulea, Romania, No. 29, 131-136.

Profesionalne licence /sertifikati:
 • Seminar Zahtevi standarda ISO 9000:2000 Q kvalitet (Pančevo, 2006.)
 • Akreditovani kurs za HACCP projekt menadzere i konsultante, ConsAct (Kanjiža, 2006.)
 • Kurs za interne audite prema SRPS  ISO 9001:2000 (Beograd, 2007.)
 • Učešće na I međunarodnom kongresu: "Tehnologija, kvalitet i bezbednost hrane"  (Novi Sad, 2007.)
 • Učešće u radionici "Čuvanje svezeg povrća" (Opovo, 2009.)
 • Uverenje o edukaciji Pravilno rukovanje kontrolnim tegovima klase tačnosti E2, F1 i F2, način kontrole vage uz korišćenje rezultata etaloniranja predmetne vage i konkretnog kontrolnog tega, tumačenje rezultata etaloniranja i kontrole vage sa upotrebom merne nesigurnosti pri izračunavanju merne nesigurnosti metode
 • Seminar HACCP i ISO 22000:2005, Upravljanje bezbednošću hrane (Tara, 2009.)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1997-2007 Mlinska industrija AD "Ratar" Pančevo, Rukovodilac laboratorije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2007. Instiitut "Tamiš"; savetodavac,
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:
 • član i podpredsednik  Saveta za inovacije, kvalitet i zaštitu zivotne sredine, Regionalna Privredna komora, Pančevo
 • član Grupacija laboratorija za ispitivanje hrane
 • učestvovanje u radu Udruzenja za poljoprivredu, prehrambenu i duvansku industriju i vodoprivredu
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • istrazivački rad iz oblasti ekologije i očuvanja zivotne sredine i oblasti prerade proizvoda biljnog porekla
 • savetodavni rad
Poster sekcije - projekti:
 • Član tima na projektu Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, 2009. godina

Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Aktivno koristim racunar u radu, programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Stojan Jevremović

S T O J A N       J E V R E M O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 06.04.1988. Beograd
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092
- poslovni mobilni: 064/88-144-02
- E-mail: intam@panet.rs, jevremovic.stojan@gmail.com
brazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:

Doktorske studije u toku:Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Biotehničke nauke - fitomedicina

Master studije: Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Poljoprivredne nauke - fitomedicina
Tema: "Osetljivost izolata Alternaria solani na konvencijalne i biofungicide in vitro"

- disciplina i specijalizac: Fitofarmacija i fungicidi
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Beogradu,  diplomirani inženjer poljoprivrede smer: fitomedicina
- srednja škola: Gimnazija, prirodno - matematički smer
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2012-2013, Institut za pesticide i zaštitutu životne sredine, istraživač - pripravnik
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 07.04.2014. PSS Institut "Tamiš" Pančevo, saradnik za zaštitu bilja, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:
 • Primena fungicida
 • Postavljanje registracionih ogleda
 • Zaštita voćnjaka
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad na području Južnog Banata u oblasti zaštite bilja
 • Saradnik na oglednom polju
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point, Photo Shop, Ligtroom i internet),
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Radmila Heraković

R A D M I L A    H E R A K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 20.03.1985.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata,
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/313-092, 013/373-002
- poslovni mobilni: 064/88-144-26
- E-mail: r.obradovic@psspancevo.rs,   rajka985@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Master studije:Zaštita životne sredine u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, zvanje Msc zaštite životne sredine
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Završeni fakultet, odsek, zvanje: Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd, odsek za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda. Zvanje:diplomirani inžinjer zaštite bilja i prehrambenih proizvoda
- srednja škola: Gimnazija "Uroš Predić" Pančevo
- strani jezici: Engleski jezik,
Sertifikat: Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International
- objavljeni radovi:
 
 1. “Intezitet prisustva i napada kukuruznog plamenca Ostrinia nubilalis (Hubner) na hibridima kukuruza različitih grupa zrenja“, Maja Sudimac, Milan Sudimac, Radmila Obradović
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

Jul-Oktobar 2011. PSS Institut Tamiš, Pančevo, stručna praksa, Pripravnički staž

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Oktobar 2012. do 2014. PSS Institut Tamiš, Pančevo, Stručni saradnik za zaštitu bilja, mlađi saradnik u Prognozno izveštajnoj službi RC Pančevo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2015. PSS Institut Tamiš Pančevo, Savetodavac, Saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa poljoprivrednim proizvođačima
 • Pisanje preporuka i priloga za portal PSS APV
 • Rad na projektima
 • Član Global GAP tima za uvođenje i održavanje standarda u voćnjaku Instituta Tamiš
 • Implementacija GLOBAL GAP standarda u biljnoj proizvodnji
 • Izvodenje sortnih, herbicidnih, fungicidnih i insekticidnih ogleda u ratarskim i povrtarskim kulturama;
 • Izdavanje biltena, publikacija
 • Održavanje predavanja, radionica i obuka za poljoprivredne proizvođače i udruženja
 • Posete i učestvovanja na naučnim i stručnim skupovima
 • Učešće u organizaciji Dana polja
Poster sekcije - projekti:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Aktivan rad na računaru (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Ruma

Lazar Klještanović

L A Z A R     K LJ E Š T A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 11.08.1963. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: Oženjen, dvoje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022-472-749
- poslovni mobilni: 063/1124616, 064/1402337
- E-mail:

silaruma@yahoo.compoljostanicaruma@neobee.net

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer: voćarsko - vinogradarski,  dipl. inž. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola Ruma, smer: voćarsko - vinogradarski
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat za moderatora -IBSA, Danska
 • Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi korišćenjem GPS-GIS tehnologija, Ečka,
 • Ekološka proizvodnja sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje, Palić,
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm menadžment i udruživanje proizvodjača, Palić
 • Organska proizvodnja vina, vinskog i stonog groždja - Mediteranski fakultet Bari, Italija
 • Izrada projekata i biznis planova, Novi Sad,
 • Osnove organske poljoprivrede, Serbia organica, Beograd, 2010.
 • Organska proizvodnja Bioškole "Terras"

Projektne aktivnosti:

 • Twining projekat, saradnja savetodavnih službi
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1992 - 1993, Ruma, PIDD "Agroruma", Referent za voćarstvo i vinogradarstvo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 02.12.1996.  Ruma, DP Poljoprivredna stanica, Ruma, Referent za voćarstvo i vinogradarstvo
Specijalna znanja i iskustva: Rad kao moderator na Konferenciji "Razvoj poljoprivrede i sela u Vojvodini", VRdnik, 2005.
Osnivanje udruženja i članstvo: Član udruženja "Terras" i "VitaS", Serbia Organica
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo
 • Kontrola proizvodnje sadnog materijala
 • Rad sa GPS uredjajem
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Goran Drobnjak

G O R A N    D R O B NJ A K
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.4.1972. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749
- poslovni mobilni: 063/11-246-13
- E-mail:

gdrobnjak@neobee.netpoljostanicaruma@neobee.net

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet-Novi Sad, ratarsko-povrtarski smer, diplomirani inženjer ratarsko povrtarskog smera.
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola u Rumi
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati
 • Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi korišcenjem GPS.
 • Sistem menadžmenta kvalitetom, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP sistem kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane.
 • Ekološka proizvodnja sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje
 • Marketing poljoprivrednih proizvoda, farm menadžment i udruživanje proizvodača.
 • Vodenje knjigovodstva na seoskom gazdinstvu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, Novi Sad, 2009.
 • Osnove organske poljoprivrede, Beograd, 2010.
 • Farm menadžment, 2010.
 • Đubrenja, 2011.
 • Evidencija iz oblasti Global GAP-a, 2010.
 • Savetodavne veštine, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija od 1998.godine; Ruma; Poljoprivredna stanica Ruma; stručni saradnik za biljnu proizvodnju
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Član "Teras-a" - Subotica (udruženje za organsku hranu), član NVO "VitaS", Serbia Organica
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad,
 • Postavljanje sortnih i agrotehnickih ogleda,
 • Aprobacija semenskih useva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Word, Excel, Power Point
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Pera Markić

P E R A      M A R K I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 30.06.1984. Ruma
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022-472-749
- poslovni mobilni: 069-715-823, 064/2114247
- E-mail:

markiccompany@gmail.com, poljostanicaruma@neobee.net, markic.company@gmail.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet,
smer - Stočarstvo, 
- srednja škola: Poljoprivredna škola, veterinarski smer, Ruma
- strani jezici: engleski 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Edukacija za savetodavne veštine, 2011.
 • Edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu, 2012.
 • Seminar odgajivačkih organizacija Vojvodine, Novi Sad, 2012.
 • Upravljanje stajnjakom (DREPR)
 • Linearna ocena plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase i kontrola produktivnosti u stočarstvu, Norcev, 2012.
 • Multimix, Novi Sad, 2012. 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 2012 -  Poljoprivredna stručna služba "Ruma" d.o.o. Ruma, Stručni saradnik za stočarsku proizvodnju
Specijalna znanja i iskustvo:  
Osnivanje udruženja i članstvo: VitaS - Ruma, KD Ruma, Ruma
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Stručni poslovi iz stočarstva - savetodavni, selekcijske mere
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Đuro Pajić

D J U R O      P A I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 03.04.1950.  M. Kosa
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, troje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749, 
- poslovni mobilni: 063/1124614
- E-mail

djuro.paic@gmail.com, poljostanicaruma@neobee.net,

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer ratarski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: engleski 
- objavljeni radovi:
 • Izrada strategije ruralnog razvoja za opštinu Ruma, 2011.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Izrada projekata i biznis planova
 • Ekološka proizvodnja sa posebnim osvrtom na organsku proizvodnju, Beograd, 2010.
 • Farm menadžment, Beograd, 2010.
 • Ruralni razvoj i agroturizam, Ruma, 2008.
 • Evropske integracije, Zlatibor, 2010.
 • Savremene tehnologije u ratarstvu, Beograd, 2011.
 • Savetodavne veštine, Beograd, 2010.
 • Odnosi sa medijima i javni nastupi, Vršac, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1978-1994, "Agroruma", Ruma, Rukovodilac proizvodnje povrća
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994 - DP "Poljoprivredna stanica", Ruma, Stručni saradnik za biljnu proizvodnju, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:
 • Procena šteta na usevima
 • Tok programa zaštite "Uređenja i koriššćenja poljoprivrednog zemljišta"
 • Udruženje poljoprrivrednika Rume, opština Ruma
Osnivanje udruženja i clanstvo: "Vitas" organska proizvodnja
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Aprobacija semenskog kukuruza i povrća
 • Ispitivanje zemljišta
 • Utvrdjivanje kvaliteta žitarica
 • Ogledi  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Sanda Klještanović

S A N D A      K L J E Š T A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.02.1965. Živinice
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata, dvoje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749, 
- poslovni mobilni: 064/40-70-813, 063/11-24-617
- E-mail:

sandavitas@yahoo.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer:voćarstvo i vonogradarstvo, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija 
- strani jezici: Engleski 
- objavljeni radovi:
 • Zbornik radova I Kongres ekoturizma "Mesto i uloga organske proizvodnje u ekoturizmu", Norcev, 2008.
 • Zbornik radova II Kongrs ekoturizma, "Multifikaciona uloga poljoprivrede", Novi Sad, 2009.
 • Poljoprivrednikov poljoprivredni kalendar, /Organsko voćarstvo/, 2010. 
Profesionalne licence /sertifikati:

Sertifikati:

 • Sistem menadžmenta kvaliteta, zdravstveno - bezbednom hranom i HACCP sistemom kao osnov za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju i bezbednost hrane, Novi Sad, 2005.
 • Principi organske proizvodnje, Palić, 2005.
 • Dobra poljoprivredna praksa - DREPR, Beograd, 2008.
 • Organska proizvodnja u Vojvodini, Senta, 2008.
 • Razvoj multifunkcionalne poljoprivrede i sela, ZMV, 2008.
 • Obuka u ruralnom i agroturizmu, Ruma 2008.
 • Osnove GLOBAL GAP zahteva i DPP, Novi Sad, 2009.
 • Osnove organske poljoprivrede, Beograd, 2010.
 • Edukacija za evropske integracije, Zlatibor, 2010.
 • GLOBAL GAP, HACCP principi, Andrevlje, 2010.
 • Odnos sa medijima i javnim nastupima, Vršac, 2010.
 • Edukacija iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, Sremski Karlovci, 2010.
 • Praktične metode i tehnike u organskoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji, Kovačica, Mokra Gora,
  Subotica,  2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 2011.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd, 2011.
 • Međunarodna škola organske proizvodnje – model Agroturizam, Subotica, 2011.
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu
   

Projektne aktivnosti:

 • Program razvoja organske poljoprivrede u opštinama Irig i Ruma, 2004.
 • Program razvoja organske poljoprivrede u opštinama Irig i Ruma, 2005.
 • Instaliranje modela poslovnog sistema u organskoj proizvodnji hrane 2006-2007
 • Obuka proizvodjača u ruralnom i agroturizmu, 2008.
 • Twining projekat, saradnja savetodavnih službi, 2008.

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 15.04.1998, Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, Stručni saradnik za biljnu proizvodnju
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2006-2007, 2009-2010, SPPŠ "Stevan Petrović Brile" Ruma, D.P. Poljoprivredna stanica Ruma, Stručni sardnik za biljnu proizvodnju, specijalista za organsku proizvodnju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008.Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, Savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:
 • agrohemijska analiza, kontrola kvaliteta semena, organska proizvodnja, agroturizam
 • 19-28 06.2010. Studijsko putovanje u SAD, "Unapredjenje savetodavne službe u poljoprivredi" koji USDA sprovodi u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vojvodine. 
 • Organizovanje manifestacija
 • Integralna proizvodnja voća 2012.
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • "Vitas" organska proizvodnja, saradnik i član NVO "Agromreža", Terras, Zelena mreža Vojvodine, Baštovan, Neven, DVV, Agroznanje, Serbia organica Nacionalna asocijacija za ekoturizam
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac  za voćarstvo - vinogradarstvo, organsku proizvodnju, održivu poljoprivredu, agroturizam
 • Projektne aktivnosti
 • Pružanje stručnih saveta i pomoći poljoprivrednicima o tehničko - tehnološkim, komercijalno - tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje
 • Edukacija poljoprivrednika putem stručnih predavanja, prezentacija i obuka
 • Pomoć pri ostvarivanju podsticajnih sredstava putem konkursa
 • Pružanje pomoći udruženjima gradjana i raznim asocijacijama poljoprivrednih proizvodjača  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Gorica Kozobarić

G O R I C A      K O Z O B A R I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 29.04.1964. Prijepolje
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata, dvoje dece 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/ 472-749, 
- poslovni mobilni: 063/1124615
- E-mail:

gkozobaric@gmail.compoljostanica_ruma@yahoo.com;   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizacija:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer:zaštita bilja, dipl. ing. zaštite bilja 
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola u Valjevu, smer: zaštita bilja i prehrambenih proizvoda  
- strani jezici: ruski, završen kurs engleskog jezika 
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Osnovi organske proizvodnje, Beograd – 2010.
 • Edukacija za Evropske integracije, Zlatibor – 2010.
 • Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine, Beograd – 2011.
 • Predavačke veštine i komunikacija, Beograd – 2011.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd – 2011.
 • Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja, Beograd – 2011.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd – 2011.
 • TREE FRUIT INTEGRATED PEST MENAGEMENT, Beograd – 2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1995-2002, Irig, Zemljoradnička zadruga "Fruška Gora", samostalni referent za zaštitu bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2003-2008, Irig, Poljoapoteka "Agromačak", samostalni referent za zaštitu bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008 Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, samostalni stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva: Integralna proizvodnja voća
Osnivanje udruženja i clanstvo: Član Društva za zaštitu bilja Srbije
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac za zaštitu bilja,
 • Zdravstvena kontrola semenskog i  sadnog materijala,
 • Karantinski pregled sadnog materijala
 • Postavljanje ogleda iz oblasti zaštite bilja,
 • Prognozno-izveštajna služba
 • Pregled robe u izvozu - izdavanje fitosertifikata   
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Uglješa Trkulja

U G L J E Š A      T R K U L J A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.05.1980. Sremska Mitrovica 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022/472-749, 
- poslovni mobilni: 069/715827, 065/4377734
- E-mail:

poljostanicaruma@neobee.net;
ugljesatrkulja@yahoo.com   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad smer: Agroekonomski, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma 
- strani jezici: Engleski 
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • "Rukovodjenje i upravljanje projektima na delu" - USAID i Centar  za konkuretnost i razvoj klastera, Novi Sad, 2008.
 • "Ruralni razvoj i agroturizam" - Ministarstvo poljoprivrede,    šumarstva   i vodoprivrede, Beograd, 2008.
 • "Primena interneta u poslovanju i smanjenje troškova poslovanja preduzeća" - Cisko i Centar za konkuretnost i razvoj klastera, Beograd, 2009.
 • "Osnove geoinformacionog sistema i tehnologija"- Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme, Novi Sad, 2009. 
 • "Samostalno vodjenje računovostva sa bilansiranjem" - Institut za ekonomiku i finasije, Beograd - RPKNS, Novi Sad, 2009.
 • "Farm menadžment" - USAID Agrobussines Project, Kovačica - Kanjiža - Kovačica, 2009-2010
 • "Osnove organske proizvodnje" - Serbia organica, Beograd, 2010. 
 • Odnosi sa medijima i javni nastupi, Vršac, 2010.
 • Evropske Integracije, Zlatibor, 2010.
 • Savetodavne veštine, Beograd, 2011.
 • Managing regional rural development – Balancing top – down and bottom – up and integgrating sector policies ʺ – GIZ i Ministarstvo ekonomije i razvoja federalne republike Nemačke, Lajpcig 2011.
 • ʺ Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektitnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta ʺ- South eastern Europe / SWG RRD, Apatin 2011.
 • Unapređenje organizacije rada poljoprivrednih zadruga u Srbiji po Norveškom modelu ʺ – Jaren
  produktutvikling, MPŠV -, Beograd – 2011.
 • ʺ Study tour on rural development ʺ – politika EU u oblasti ruralnog razvoja: primeri, pristup, organizacija, donošenje odluka i procedure. Povećanje produktivnosti i zapošljavanju naročito u ruralnim  oblastima.Organizator – EUROPEAN COMMISSION -Committee of regions, Brisel – 2012.
   
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Ruma, Poljoprivredna stručna služba Ruma, Savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Osnivač "Udruženja poljoprivrednika Opštine Ruma",
 • Član udruženja "Vitas",
 • Član nacionalne asocijacije za eko turizam Srbije,
 • Član nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju "Serbia organica"   
 • Predsednik komisije za izradu "Strategije ruralnog razvoja opštine Ruma"
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavac  
 • Izrada planskih kalkulacija, 
 • Popunjavanje zahteva za registrovanje i obnovu gazdinstava poljoprivrednim proizvodjačima,
 • Tumačenje uredbi
 • Popunjavanje obrazaca za povraćaj   sredstava, regresa, subvencija
 • Analiza poslovanja
 • Praćenje cena proizvoda i repromaterijala
 • Informacije o konkursima i kreditima u vezi poljoprivrede
 • Izrada dokumentacije i sprovodjenje postupka javne nabavke u PSS Ruma
 • Organizovanje rada "Udruženja poljoprivrednika Opštine Ruma" 
 • Učešće na projektu "Plan o merama za suzbijanje i sprečavanje širenja korovske vrste - Ambrozija na teritoriji opštine Ruma", Ruma, 2010.  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Senta

Dževat Ademi

DŽ E V A T       A D E M I
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 31. mart 1964. Uroševac
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024 / 811 – 370 (centrala)
- poslovni mobilni: 062 785530
- E-mail:

ademidzevat@gmail.com, pstanicau@poljostanicasenta.rs,

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Vojno tehnička akademija - Zagreb, diplomirani inženjer mašinstva, smer motori, motorna vozila i inženjerske mašine
- srednja škola: Mašinska srednja škola, Uroševac
- strani jezici: Ruski, Albanski, Engleski i  služi se madjarskim
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati: Zastupnik - posrednik u osiguranju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1988-1999, Senta, "135 tehnički nastavni centar", Kapetan I klase
- 1999-2005, Senta, "Žitopromet-Mlin" AD Senta, Šef - rukovodilac transporta
- 2005-2010, Senta, AMC Sat Senta d.o.o. Rukovodilac linije tehničkog pregleda
- 2010 -  ; Senta; Poljoprivredna stručna služba Senta d.o.o. Rukovodilac savetodavnog sektora, savetodavac za mehanizaciju
Specijalna znanja i iskustva: Iskustvo u poznavanju motora, motornih vozila i inženjerskih mašina, priključnih uredjaja, njihove tehničke ispravnosti, kao i korišćenje istih u saobraćaju, saveti prilikom kupovine mehanizacije, registracije i osiguranja iste, tehničke ispravnosti traktora i radnih mašina.
Osnivanje udruženja i članstvo:  
Profesionalne obaveze: - Savetodavstvo u oblasti mehanizacije, tehničke ispravnosti poljoprivredne mehanizacije, učešća u saobraćaju.  
- Rukovodjenje savetodavnim sektorom u PSS Senta
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "A", "B", "C" i "E" kategorije

 

Lokacija: 

Miloš Halgašev

M I L O Š    H A L G A Š E V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23. oktobar 1971., Senta
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/811 – 370 (centrala)
- poslovni mobilni: 062 785511
- E-mail: pstanicau@poljostanicasenta.rs, mhalgasev@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, ratarsko – povrtarski smer, diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Hemijska srednja škola, Senta
- strani jezici: engleski, madjarski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija od 01.11.2001. do danas; Senta; Poljoprivredna stanica DP (od 18.02.2009. Poljoprivredna stručna služba Senta doo Senta - PSS Senta doo Senta; Savetodavac, Rukovodilac laboratorije
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Rad sa Udruženjem proizvođača iz Sente (Gazdaker)
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavstvo, kontrola semenske proizvodnje, ogledi
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Sabolč Vartuš

S A B O L Č    V A R T U Š
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 02. decembar 1958. Senta
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024 / 811 – 370 (centrala)
- poslovni mobilni: 062 78-55-16
- E-mail: pstanicau@poljostanicasenta.rs, sabi@poljostanicasenta.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, smer stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija "Moša Pijade", Senta
- strani jezici: Madjarski i nemački (pasivno znanje)
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: - od 03.09.1982. do 29.12.1982. Senta; AIK "Senta" OOUR Fabrika šećera "Kristal"; 
- od 07.10.1983. do 24.11.1983. Senta; AIK "Senta" OOUR Fabrika šećera "Kristal"
- od 13.09.1984. do 31.10.1984. Senta; AIK "Senta" OOUR Fabrika šećera "Kristal"
- od 17.02.1986.do danas; Senta; Poljoprivredna stanica DP, (od 18.02.2009. Poljoprivredna stručna služba Senta doo Senta - PSS Senta doo Senta; Savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Rad sa udruženjima stočara (nema žaduženja za neko odredjeno udruženje)
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavstvo, selekcija u stočarstvu, kontrola produktivnosti u stocarstvu
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Ana Prijović

 
A N A      P R I J O V I Ć
 
Licni podaci:      
Datum / mesto rodjenja: 07. 08.1966. Senta    
Državljanstvo: Republike Srbije    
Civilni status: udata    
Kontakti:      
- telefon na poslu: 024 / 811 – 370 (centrala)    
- poslovni mobilni: 062/785519    
- E-mail: pstanicau@poljostanicasenta.rs, anica@poljostanicasenta.rs    
Obrazovanje:      
- poslediplomske studije/smer:      
- disciplina i specijalizac:      
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, diplomirani ekonomista    
- srednja škola: Senta    
- strani jezici: madjarski, pasivni engleski     
- objavljeni radovi:
 
     
Profesionalne licence /sertifikati:      
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1990-1991 Senta; "Metal", Administrativni radnik 
- 1991-1999, Senta, AIK BANKA, Kreditni sektor - rad sa stanovnštvom
- 1999-2001, Senta, Ekonomsko trgovinsa srednja škola, Profesor ekonomske grupe predmeta
- 2001-2004, Senta, "Metal", Šef računovodstva
- 2004-2007, Senta, "Leja NS"doo, Glavni knjigovodja
- 2007 do danas, Senta,  Poljoprivredna stanica DP, (od 18.02.2009. Poljoprivredna stručna služba Senta doo Senta - PSS Senta doo Senta,od 01.12.2009. Savetodavac za ekonomska pitanja
   
Specijalna znanja i iskustva:      
Osnivanje udruženja i članstvo:      
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavstvo za ekonomska pitanja, kalkilacije, bilanse na gazdinstvima.     
Poster sekcije:      
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet    
Vozacka dozvola: "B" kategorije    

 

Lokacija: 

Duško Kenđur

 
D U Š K O       K E N D J U R
 
Licni podaci:      
Datum / mesto rodjenja: 31.03.1981. Senta    
Državljanstvo: Republike Srbije    
Civilni status: oženjen    
Kontakti:      
- telefon na poslu: 024 / 811 – 370 (centrala)    
- poslovni mobilni: 062/785518    
- E-mail: pstanicau@poljostanicasenta.rs, dusko.kendjur@gmail.com    
Obrazovanje:      
- poslediplomske studije/smer:      
- disciplina i specijalizac:      
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer:ratarsko-povrtarski, Diplomirani inženjer poljoprivrede     
- srednja škola: PTŠC "Besedeš Jožef" Kanjiža     
- strani jezici: Engleski i služi se mađarskim    
- objavljeni radovi:
 
     
Profesionalne licence /sertifikati:      
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2009 do danas, Senta, Poljoprivredna stanica DP (od 18.02.2009. Poljoprivredna stručna služba Senta doo Senta - PSS Senta doo Senta , Savetodavac za poslove biljne proizvodnje     
Specijalna znanja i iskustva: Bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom na svom imanju     
Osnivanje udruženja i clanstvo:      
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavstvo, organizacija poslova na oglednom polju     
Poster sekcije:      
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel) i internet    
Vozacka dozvola: "B" kategorije    

 

Lokacija: 

Jovana Marić

 
J O V A N A      M A R I Ć
 
Licni podaci:      
Datum / mesto rodjenja: 20. 03.1979. Vrbas    
Državljanstvo: Republike Srbije    
Civilni status: neudata    
Kontakti:      
- telefon na poslu: 024 / 811 – 370 (centrala)    
- poslovni mobilni: 062/78552819    
- E-mail: pstanicau@poljostanicasenta.rs, mjovanam@gmail.com    
Obrazovanje:      
- poslediplomske studije/smer:      
- disciplina i specijalizac:      
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, smer:ratarsko povrtarski, zvanje: diplomirani inženjer poljoprivrede    
- srednja škola: Gimnazija, Bačka Topola    
- strani jezici: engleski     
- objavljeni radovi:
 
     
Profesionalne licence /sertifikati:      
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 01.11.2011. do 03.08.2012. Senta; PSS Senta doo Senta, pomoćnik savetodavca
   
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 09.08.2013. do 31.12.2013. PSS Senta doo Senta, Pomoćnik savetodavca
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 01.08.2014. do 31.12.2014. PSS Senta doo Senta, Pomoćnik savetodavca
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 05.02.2015. do danas, PSS Senta doo Senta, Savetodavac za poslove biljne proizvodnje
 
Specijalna znanja i iskustva:      
Osnivanje udruženja i članstvo: Član udruženja "Terass" (organska proizvodnja)    
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavstvo    
Poster sekcije:      
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet    
Vozacka dozvola: "B" kategorije    

 

Lokacija: 

Sremska Mitrovica

Mirjana Tojagić Milovanović

M I R J A N A     T O J A G I Ć     M I L O V A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 21.09.1963. u Sremskoj Mitrovici
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 624-975
- poslovni mobilni: 064/8589-605
- E-mail:

mirjanamtojagic@gmail.comm.mtojagic@psssm.co.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Zaštita bilja 
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, Odsek zaštita bilja i prehrambenih proizvoda, dipl. ing. zaštite bilja i prehrambenih proizvoda
- srednja škola: Srednja šumarska
- strani jezici: engleski 
- objavljeni radovi: Objavljen rad na III jugoslovenskom kongresu, časopisu od nacionalnog značaja iz oblasti zaštite bilja 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, Novi Sad, 2009. 
 • Uverenje za uspešno završen kurs "Teras" - Udrženje za organsku hranu - Proizvodnja organske hrane, Palić, 2005.
 • Certifikati o dobroj poljoprivrednoj praksi u okviru projekta smanjenje zagadjenja reke Dunav iz preduzeća u Srbiji DREPR, Beograd 2008.
 • Certifikati sa II, III i IV seminara savetodavaca AP Vojvodine
 • Certifikat - Upoznavanje sa osnovama GLOBALGAP zahteva i dobre poljoprivredne prakse, Beograd, 2009.
 • Potvrda o učešću na IX savetovanju o zaštiti bilja Zlatibor 2008.
 • Potvrda o učešću na VI Kongresu o zaštiti bilja sa Simpozijumom o biološkom suzbijanju invazivnih organizama, Zlatibor, 2009.  
 • Edukacija za evropske integracije, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 2010.
 • Globalgap, Andrevlje, 2010.
 • Potvrda o učešću na seminaru u zaštiti bilja, Vršac, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija U stalnom radnom odnosu od 01.12.1994. godine  u Poljoprivrednom institutu "Dr Petar Drezgic" Sremska Mitrovica - PSS Sremska Mitrovica; Samostalni stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član društva za zaštitu bilja Srbije,
 • Društva voćara Vojvodine i Sremske podružnice za zaštitu bilja  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima Srema,
 • Fitosanitarni pregled pri izvozu
 • Zdravstvena kontrola sadnog materijala
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Radi na kompjuteru – programi Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Zoran Martinović

Z O R A N       M A R T I N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 06.01.1957. u Rumi
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 623-321
- poslovni mobilni: 063 773 95 73
- E-mail:

z.martinovic@psssm.co.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac: Ratarski smer
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, Univerzitet u Beogradu, Smer: Ratarstvo, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija, Sremska Mitrovica
- strani jezici: Engleski jezik, srednji B nivo 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikate - na IV seminaru savetodavaca AP Vojvodine, Vršac, 2010.
 • Edukacija za evropske integracije, 2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, 2010.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1983 - 1985 godine DP "Ribokombinat", Sremska Mitrovica
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1985 - 1990 godine, DPP "Mačva", Mačvanska Mitrovica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 15.05.1990. godine - do danas DP Poljoprivredni institut "Dr Petar Drezgić", Sremska Mitrovica - PSS Sremska Mitrovica, Samostalni stručni saradnik za strna žita
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Postavljanje ogleda i ispitivanje sorti strnih žita
 • Kontrola proizvodnje semena strnih žita
 • Ispitivanje novostvorenih sorti strnih žita pri komisiji Odseka za priznavanje sorti, introdukcija novih sorti
 • Saradnja sa proizvodjačima i doradjivačima semena
 • Saradnja sa mlinsko pekarskim firmama na proizvodnji durum pšenice 
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru,  Rad na kompjuteru programi Word, Excel PowerPoint, Access, CorelDraw, AutoCAD, Xara, Web Designer i internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Željko Graovac

 

Ž E L J K O       G R A O V A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 15.02.1973. u Somboru opština Sombor 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 623-987
- poslovni mobilni: 064 85-89-611
- E-mail:

graovac.zeljko@gmail.com, z.graovac@psssm.co.rs            

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Stocarstvo
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad , Odsek: Stočarstvo,dipl. ing. stočarstva
- srednja škola: Srednja poljoprivredna
- strani jezici: Poznavanje engleskog jezika 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu, Novi Sad 2007.
 • Certifikate - na III,  IV i V seminaru i konferenciji savetodavaca PSS AP Vojvodine,
 • Sertifikat -edukacija za evropske integracije,
 • Sertifikat- edukacija za savetodavne veštine,
 • Sertifikat - edukacija za farm menadžment,
 • Sertifikat - edukacija za  savremene tehnologije u stočarstvu,
 • Sertifikat - upoznavanje sa osnovama GLOBALGAP zahteva i dobre poljoprivredne  prakse,
 • Sertifikat – II seminar odgajivačkih organizacija Vojvodine,
 • Sertifikat-obuka za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase goveda i kontrola produktivnosti u stočarstvu.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2000-2001, DPP "Mitrosrem" Sremska Mitrovica, pripravnički staž
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2001-2009, Kazneno popravni zavod - poljoprivredna ekonomija "Proleće", Sremska Mitrovica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2009 - Poljoprivredni institut "Dr Petar Drezgić" - PSS Sremska Mitrovica, Samostalni stručni saradnik u stočarstvu
Specijalna znanja i iskustva:
 • Rad na ishrani reprodukciji i selekciji goveda, tehnologija proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza
 • Rad na tehnologiji proizvodnje goveda, svinja, ovaca, koza i živine
Osnivanje udruženja i clanstvo: Osnivanje udruženja odgajivača goveda i proizvođača mleka opšrine Šid, Udruženje ljubitelja konja „Čilaš“.
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Kontrola roditeljskih jata živine,
 • Kontrola proizvodnje jednodnevnih pilića u inkubatorskim stanicama
 • Pomoć poljoprivrednim proizvođačima pri sprovođenju tehnologije proizvodnje u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu.
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru u programima Word, Excel, Power point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Senka Mišković

S E N K A      M I Š K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.12.1975.  Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 626-099
- poslovni mobilni: 064/85-89-613
- E-mail

senkamiskovic@yahoo.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad , Odsek zaštita bilja, dipl. ing. zaštite bilja 
- srednja škola: Gimnazija Sremska Mitrovica
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
"Trulež korena šećerne repe", Dragica Janković, Mira Babić, Jasmina Gabor, Senka Mišković, X Savetovanje o zaštiti bilja, 29.11. do 03.12.2010. godine, Zlatibor
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Potvrda o učešću na II seminaru savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Tara, 2008. godine
 • Potvrda o učešću u radionici ″Čuvanje svežeg povrća″, Opovo, 2009.
 • Potvrda o učešću na simpozijumu ″Aktuelni problemi u suzbijanju korova i optimizacija primene hemijskih sredstava u zaštiti bilja″, Vršac, 2010. godine
 • Potvrda o učešću X savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, 2010.
 • Uverenje o položenom državnom ispitu po programu za visoko obrazovanje, Novi Sad, 2010.
 • Potvda o završenoj obuci za predavača "Bezbedna primena pesticida i zaštita životne sredine", Beograd, 2011.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2000-2001, DP Mačva, Mačvanska Mitrovica, Referent zaštite bilja, 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2002-2003, AD Pinki, Sremska Mitrovica, Referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2004-2008, "Agromarket" d.o.o. Kragujevac, Stručni saradnik u prodaji pesticida
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008, PI "Dr Petar Drezgić" - PSS Sremska Mitrovica d.o.o. Samostalni stručni saradnik za zaštitu bilja
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Član Društva za zaštitu bilja Srbije,
 • Član društva Sremske podružnice za zaštitu bilja
 • Član udruženja "Fruškogorac"
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Prognozno - izveštajni poslovi,
 • Zdravstvena kontrola semenskih useva,
 • Zdravstvena kontrola poljoprivrednih proizvoda pri izvozu,
 • Ispitivanje zdravstvene ispravnosti semena u Fitosanitarnoj laboratoriji,
 • Izvodjenje ogleda
 • Saradnja sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima 
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru,  Rad na računaru Word, Excel, Power Point i internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Vladimir Marić

V  L  A  D  I  M  I  R      M  A  R  I  Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 05.07.1972. godine u Sremskoj Mitrovici
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 626-099/lokal 105
- poslovni mobilni: 064/8589-606
- E-mail:

v.maric@psssm.co.rs

Obrazovanje: Doktor biotehničkih nauka, oblast ratarstva
- poslediplomske studije/smer: Magistar poljoprivrednih nauka, smer:gajenje ratarskih useva
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Odsek: ratarsko - povrtarski, diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Srednja šumarska, Sremska Mitrovica
- strani jezici: Engleski jezik
- objavljeni radovi:
 
 • Marić, V., L. Đukanović, V. Vuga – Janjatov (2012): Uticaj gustine useva na prinos hibrida kukuruza različitih grupa zrenja. J. Sci. Agric. Research/Arh.   poljopr. nauke 72, 260 (2011/4),  51-58 
 • Marić, V., L. Đukanović, V. Vuga –   Janjatov (2012): Uticaj vremena primene NPK hraniva na prinos kukuruza. J. Sci. Agric. Research/Arh. poljopr. nauke 72, 260 (2011/4),  37-49
 • Marić Vladimir, Glamočlija Đorđe,   Popović Vera, Đukanović Lana (2013):   Prinos NS hibrida kukuruza različitih   grupa zrenja u odnosu na gustinu setve. Zbornik radova, XXVI Savetovanje   agronoma, veterinara, tehnologa i   agroekonomista. Instituta PKB Agroekonomik, Padinska Skela, Beograd, 20 - 21 februar 2013., Vol. 19, 1-2, 117-124. UDK:  633.15+631.576.3+631.547.6
 • Marić Vladimir, Glamočlija Đorđe,   Popović Vera, Đukanović Lana (2013).   Prinos hibrida kukuruza različitih grupa zrenja u odnosu na gustinu setve u   nepovolјnoj godini, XVIII Savetovanje o  biotehnologiji sa međunarodnim  učešćem, Čačak: Agronomski fakultet,   Čačak, 15-16 Mart 2013., Vol. 18 (20), pp. 77-83. ISBN 978-86-87611-29-0.
 • Popović Vera, Malešević Miroslav,   Miladinović Jegor, Marić V., Živanović Lj. (2013): effect of agroecological factors on variations in yield, protein and oil contents in soybean grain. Romanian Agricultural Research, ISI indexed journal; Romania. No. 30, Print ISSN 1222-4227, Online ISSN 2067-5720. DII 2067-5720 RAR 2012 207
 • Popović Vera, Sikora Vladimir, Janoš   Berenji, Glamočlija Đorđe, Marić   Vladimir (2013): Uticaj ekoloških   faktora na produktivnost semena   helјde u konvencionalnom i organskom   sistemu gajenja. Zbornik radova, XXVI   Savetovanje agronoma, veterinara,   tehnologa i agroekonomista. Instituta   PKB Agroekonomik, Padinska Skela,   Beograd, 20.- 21. februar 2013., vol. 19, 1-2, 155-165. UDK: 633.12+332.36
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certificate of attendance - Organic Production of Field Crops, Donau Soja Regional Center Novi Sad, Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, 3 and 10. November, 2014, Stara Pazova
 • Licenca za obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 03.09.2015.

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

1999-2000, DPP "Čalma", Čalma, referent biljne proizvodnje,

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2000-2008, "Mitrosrem", Sremska Mitrovica, referent biljne proizvodnje, glavni agronom, upravnik RJ 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2009-2011, "Čalma" d.o.o. Čalma, Rukovodilac biljne proizvodnje

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2011. PSS Sremska Mitrovica, d.o.o. Sremska Mitrovica, Samostalni stručni saradnik za ratarstvo i savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Stručna kontrola semenskih useva
 • izvođenje ogleda
 • saradnja sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima
 • Savetodavni rad
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru – programi Word, Excel, PowerPoint i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Jovan Bojić

J O V A N     B O J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.03.1961.  Sremska Mitrovica 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, otac dvoje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 625-278
- poslovni mobilni: 064/8589-625
- E-mail:

j.bojic@psssm.co.rs   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Ratarstvo i povrtarstvo
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Odsek ratarstvo sa povrtarstvom, dipl. ing. ratarstva sa povrtarstvom 
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola Ruma
- strani jezici: poznavanje engleskog jezika
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

PD "Mitrosrem", pet godina rad na poslovima organizatora biljne proizvodnje svih ratarskih kultura 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

01.05.2010. PSS Sremska Mitrovica doo, odeljenje za šećernu repu, stručni saradnik
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Istraživački rad
 • Ispitivanje sorti i hibrida domaćih i stranih selekcija,
 • Rad sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru – programi Word, Excel
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Dejan Stepanović

D E J A N     S T E P A N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 1962.  Sremska Mitrovica 
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, otac dvoje dece, sin 21 godina, ćerka 18 godina
Kontakti:  
- telefon na poslu: 022 625-278
- poslovni mobilni: 069/1701-962
- E-mail:

stepanovic-dejan@yahoo.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Zemun, Smer ratarstvo, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja ekonomska škola, komercijalni smer
- strani jezici: poznavanje engleskog jezika - nivo konverzacije
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

01.06.2013. PSS Sremska Mitrovica doo, Rukovodilac sistema menadžmenta

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

2012. "Raiffeisen-agro", Beograd, Menadžer proizvodnje semenskih useva, (kukuruz i suncokret)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2011-2012, BoTo, Beograd, planiranje proizvodnje, ispitivanje tržišta i uzgajanje semenske robe, posebno semena uljane tikve kao i prodaja iste, širenje mreže kupaca, izvoz na inostrano tržište (Slovenija) 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008-2011, "Advance poljoopskrba", Menadžer kompanije
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005-2008, "Delta Generali", Menadžer filijale
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2001-2005, "Sremexpres", sektor transport i turizam, Komercijalista,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2001, TP "Mitrotrans", Sremska Mitrovica,  vd direktora, stečajni upravnik i direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994-1998, JKP "Kominalije", Sremska Mitrovica, Rukovodilac radne jedinice
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1988-1994, Poljoprivredno preduzeće "Mitrosrem", Sremska Mitrovica, glavni tehnolog biljne proizvodnje uz prateće komercijalne poslove
Specijalna znanja i iskustva: Specijalizovani kursevi iz "Social engineering"-a, za vreme angažovanja u kompaniji "Delta Generali", Agencija Skils, Beograd
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Rad sa individualnim poljoprivrednim proizvodjačima
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru – Windows 98, XP, Windows Vista, MS Office 2000-2003, programi Word, Excel, Open Office v 2.0, Outlook Express
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Sombor

Branislav Ogrizović

B R A N I S L A V      O G R I Z O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.06.1954. u Somboru
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:

PSS "Sombor" d.o.o. 25000 Sombor, Staparski put 35,

- telefon na poslu:

+381(0)2522488,
+381(0)2524351

- poslovni mobilni: 064/ 6400487
- E-mail: psssombor.ogrizovic@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za mehanizaciju poljoprivrede, dipl. inž. poljoprivredne mehanizacije
- srednja škola: Srednja tehnicka škola
- strani jezici: Engleski - dobro (govori, čita, piše)
- objavljeni radovi:
 
 
1.Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.:Rezultati uporednog ispitivanja plivajućeg i
klasičnog uredjaja za košenje soje na kombajnu Z-161,Zbornik radova XI Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Arandjelovac 1984, p 334-339
2. Ogrizović,B.,Kuprešanin,I.,Krstić,S,.Bandobranski,R.: Rezultati ispitivanja
 kvaliteta rada sejalice ETA-48 u PK ’’Sombor’’ Zbornik radova XII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Trogir 1985, p 48-54
3. Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.,Krstić,S.,Bandobranski,R.: Rezultati primene
sistema kretanja mašinsko –traktorskih agregata po istom tragu pri setvi,
medjurednoj kultivaciji i zaštiti suncokreta u PK ’’Sombor’’
Zbornik radova XII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Trogir 1985, p 54-59
4. Krstić,S.,Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.: Kvalitet setve kukuruza u zavisnosti od brzine kretanja sejalice PSK (OLT) u PP ’’Bezdan’’Zbornik radova XII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine,Trogir 1985, p 335-341
5. Kuprešanin,I.,Krstić,S.,Ogrizović,B.,Bandobranski,R.,Nikolić,R,.Furman,T,.
Počuča,P., Vladetić,M.: Formiranje traktorskih agregata na bazi traktora RX-170, Zbornik radova XIII Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine, Rovinj, 1986, p 18-25
6. Malinović,N.,Počuča,P.,Vladetić,M.,Kuprešanin,I.,Ogrizović,B.,Bandobranski, R.: Ispitivanje kvaliteta rada raonog pluga ’’OLT- Posavac 4/3 40 Y’’ u
agregatu s traktorom RX-170 Zbornik radova XIV Savetovanje stručnjaka
poljoprivredne tehnike Vojvodine, Dubrovnik 1987 p 18-25
7. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Škrbić,N.:Poljoprivrednatehnika – analizastanjaipotreba – Preglednirad, Revijaagronomska saznanja Vol 8,No 3-4,p 37-39, Novi Sad 1997
8. Lazić,V,.Meši,M,.Turan,J,.Manojlović,V,.Ogrizović,B,.Mitrović,D,.Škrbić,N.:
Analizastanja žitnihkombajnanaprivatnomsektoru – Naučnirad, Revija
agronomska saznanja Vol7,No 3,p 73-75, Novi Sad 1997
9. Nikolić,R.,Furman,T.,Gligorić,R.,Savin,L.,Hristov,S.,Kuprešanin,I.,
Ogrizović,B.,Škrbić,N.,Jovanović,Ž.,Mitrović,D.,Kekić,M.,Ivančević,S.:
Pogonske mašine i traktori u poljoprivredi Jugoslavije – Naučni rad
Traktori i pogonske mašine,Vol 3,No 5,p 8-13, Novi Sad 1998
10. Kuprešanin,I.,Ogrizović,B,.Vidović,D.:Stanje i potrebe pogonskih
poljoprivrednih mašina na PP ’’Aleksa Šantić’’ – Naučni radTraktori i pogonske mašine Vol 4,No 5,p 43-­50, Novi Sad 1999
11. Ogrizović,B,.Škrbić,N,.Mitrović,D.:Poljoprivredna tehnika – anliza stanja i potreba – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 9,No 3-4,p 37-39, Novi Sad 1999
12. Ogrizović,B.:Analiza različitih sistema obrade u proizvodnji pšenice – Prethodno saopštenje, Revija agronomska saznanja Vol 9,No 3-4,p 55-57, Novi Sad 1999
13. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Škrbić,N.:Tehnologija proizvodnje pšenice na društvenom posedu u Vojvodini (srednji Banat,južni Banat,severozapadna Bačka) – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 9,No 3-4,p 58-61, Novi Sad 1999
14. Škrbić,N.,Mitrović,D,.Ogrizović,B,:Poljoprivredna tehnika – analiza stanja i tendencije – Naučni rad, Revija agronomska saznanja Vol 10,No 3-4,p 50-54, Novi Sad 2000
15. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Škrbić,N,.Đakovački,M.:Opremljenost i potrebe privatnog i društvenog sektora poljoprivrednom mehanizacijom – Originalni naučni rad, Revija agronomska saznanja Vol 11,No 1-2,p 8-10, Novi Sad 2001
16. Ogrizović,B,.Sekulić,Č,.Sladaković,R.:Porodične mlečne farme u Zapadno-bačkom okrugu – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 12,No 6,p 50-52, Novi Sad 2002
17. Mitrović,D,.Ogrizović,B.:Kreditiranje nabavke poljoprivrednih mašina – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 1-2,p 23-26, Novi Sad 2003
18. Ogrizović,B.:Rezultati ispitivanja sejalice Kleine synchro-drive – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 1-2,p 30-32, Novi Sad 2003
19. Mitrović,D,.Ogrizović,B,.Eremić,S.:Rasprava o prijemu pšenice – Pregledni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 3,p 4-6, Novi Sad 2003
20. Mitrović,D,.Ogrizović,B.:Sorta jedini validan parametar za klasiranje pšenice – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 13,No 4,p 10-12, Novi Sad 2003
21. Ogrizović,B,.Mitrović,D.:Struka i paori – Stručni rad
Revija agronomska saznanja Vol 13,No 1-2,p 74-75, Novi Sad 2003
22. Ogrizović, B., Mitrović, D.:Analiza troškova proizvodnje pšenice na privatnom sektoru u Zapadno-bačkom okrugu Pregledni rad
Savremena poljoprivredna tehnika Vol. 30, No 3-4, p 134-138 Novi Sad 2004
23. Jelić,L,.Kudus,M,.Ogrizović,B.:Analiza utroška energije u proizvodnji povrća u plasteniku Fabrike ulja i biljnih masti ‘’Sunce’’ u Somboru – Stručni rad, Revija agronomska saznanja Vol 15,No 6,p 22-25, Novi Sad 2006
24. Ogrizović,B.:’’Agritechnica 2005’’ Hanover – Novi trendovi u tehnologiji – Prevod i obrada teksta ‘’New trends in technology’’ Dr Dirk Quest, DLG
Revija agronomska saznanja Vol 16 No 1-2,p 5-7, Novi Sad 2006
25. Ogrizović,B i sar.:Preliminarni rezultati ispitivanja sejalice Sulky-Roger Maxidrill – Stručni rad Revija agronomska saznanja Vol 16 No 1-2,p 42-44, Novi Sad 2006
26. Praćenje poslovanja u poljoprivrednoj proizvodnji uz pomoć računara Martinov, M.,Ogrizović, B,. Gavrić, M,. Sabo, A. Revija Agronomska saznanja,Vol 16, No 3, p 21-23 Novi Sad, 2006
27. Mitrović,D.;Ogrizović,B.; Škrbić.N: Osvrt na ulogu i značaj poljoprivredne stručne službe iz ugla mehanizatora, Savremena poljoprivredna tehnika, vol.25 , No 1-2, p 23-31, Novi Sad1999 god.
28. Martinov, M., Malinović, N., Đukić, N, Ogrizović, B: Poljoprivredno inženjerstvo u uslovima promene vlasništva i strukture imanja – zadaci i aktivnosti, Savremena poljoprivredna tehnika, vol.33 , No 1-2 p      Novi Sad 2007 god.
29. Ogrizović, B.Teofanov, S: uloga i značaj poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Savremena poljoprivredna tehnika, vol.33 , No 1-2 p      Novi Sad 2007 god.
30. Najnovija tehnička rešenja proizvodnje u zaštićenom prostoru – Stručni rad Revija Agronomska saznanja Vol 17 No 5, p 48 – 51 Novi Sad 2007,
31. Urednik i koautor knjige ''Moj traktor'' – M. Martinov i saradnici – Novi Sad, 2007, ISBN 978-86-910319-0-9,
32. Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – autor projekta i scenarista filma '' Kratki film pravilna upotreba prskalice u zaštiti bilja'' 2008 god.,
33. Član tima na projektu ’’Isplativost primene GPS navođenja i uklapanja prohoda u poljoprivredi vojvodine’’ – Izdavač Republika Srbija, APV, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, urednik Prof. Dr. M. Martinov, 2008 god.,
34. Ogrizović, B. Simić, J. Mesto i uloga Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Internacionalni Simpozij Aktualni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova, Vol 38, p 37 - 39 Opatija 2010,
35. Član tima na projektu ’’Postupci sa ambalažom iz poljoprivrede’’ Nosilac projekta Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka , Novi Sad,
Profesionalne licence /sertifikati:
1. Plant protection in the agriculture, Horst, Holandija, novembar 2003 obuka,
2. ''TRANSFORMACIJA SAVETODAVNE SLUŽBE U ZEMLJAMA U TRANZICIJI'' Planiranje budućnosti savetodavne službe u Srbiji, Organizatori: Državni Univerzitet Pensilvanija, Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Zlatibor, Srbija 19. – 21. 05. 2004 god. 
3. CERTIFICATE Reg.Number 026-2368/2004 Latest Development in Agricultural Marketing, Enviromental Protection, and Enginnering,  Budapest University of Economic Sciencesand Public Administration, 06 – 10. 09. 2004 god. Budapest,
4. Obuka za savetodavce, Metodika savetodavnog rada, Centar za ruralni razvoj, Poljoprivredni fakultet Novi Sad i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 2005-2006 god.,
5. Uverenje Del. Broj 2 – 338, Otvoreni univerzitet Subotica, Edukacija savetodavaca u oblasti marketinga, poljoprivrednih proizvoda, farm menadžmenta i udruživanja proizvodjača, Subotica 20-22.12.2005 god.,
6. Učesnik projekta obuke edukatora: ''Pravilna primena sredstava za zaštitu bilja'' – nosilac projekta Snežana Petrić, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Beograd, 2006 – 2009 god.,
7. Potvrda o položenoj obuci za edukatora u Bezbednoj primeni pesticida i zaštiti životne sredine, USAID, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i poljoprivrede, juni 2009 god.,
8. Edukacija Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu iz oblasti:
 - Sertifikat, Istraživački i tehnološki centar Novi Sad’’Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane’’, Novi Sad, 04 – 07. 12. 2006. god.,
 - Sertifikat, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet ’’Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko – vinogradarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda’’,Novi Bečej, 27-29.11.2006.,
 - Sertifikat, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, ’’Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi’’, februar 2007,
- I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare 28.10. – 02.11. 2007,
- II Seminar savetodavaca, Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara 26.10.- 01.11. 2008,
- III Seminar i III konferencija savetodavaca, Vrdnik, 21 – 23. 11 2009 god.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - Od 1999. do 2001. god. angažovan na poslovima asistenta na poljoprivrednom fakultetu – Zemun u zvanju strucnog saradnika na predmetu Poljoprivredne mašine.
- 01.12.1982. Sombor; DP "Agroinstitut" na akcije; od jula  2009. godine PSS "Sombor"d.o.o.; Samostalni referent za mehanizaciju
Specijalna znanja i iskustva: 1. Dugogodišnji član Predsedništva VDPT, Predsednik VDP(Vojvođanskog Društva za Poljoprivrednu Tehniku 2005 - 2010 god.),
2. Član NNDPT(Nacionalno Naučno Društvo za Poljoprivrednu Tehniku), 3. Jedan od osnivača i prvi podpredsednik Kluba 100P+, < 4. Od 2000 god. član Savezne komisije za standardizaciju, Komisija za poljoprivrene mašine, potkomisija Mašine i Oprema za zaštitu bilja, sada Institut za standardizaciju,
5. Član Programskog odbora PSS APV
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Macro Media,…
Vozacka dozvola: B kategorije

 

Lokacija: 

Zoran Boca

Z O R A  N   B O C A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: Sombor, 16.04.1973.godine
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 025 22-488
- poslovni mobilni: 064/64-00-489
- E-mail: psssombor.bocazoran@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske 
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, ratarsko-povrtarski smer, diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola 
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
"Struktura setve u regionu Sombora", Zbornik radova Vol.46, No. II, 2009. 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat GITIS (Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme - Fakultet tehničkih nauka Novi Sad) - "Osnove geoinformacionih sistema i tehnologija"
 • Certifikat Serbia organica (Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje) - "Osnovi organske poljoprivrede"
 • Učesnik medjunarodnog kongresa i sastanka o fenotipskoj zaštiti povrća u Anžeru, Francuska u CPVO (Community Plant Variety Office)
 • Certifikat COBORU (Research centre for cultivar testing), Slupia, Wielka, Poljska
Profesionalni period: 2001-2002 Fabrika ulja i biljnih masti "Sunce" Sombor
Profesionalni period: 2002-2007  "Dunav" osiguranje
Profesionalni period: od 2007. PSS "Sombor"
Specijalna znanja i iskustva:  Organska poljoprivreda, GIS tehnologije
Osnivanje udruženja i clanstvo: član Udruženja vinogradara i voćara "Visovi" iz Kljajićeva.
Profesionalne obaveze: 
 • Savetodavni rad
 • Ogledi suncokreta, šećerne repe i krmnog bilja 
 • Ogledi povrća
 • Organizacija uzorkovanja zemljišta
 • Razni projekti
Poster sekcije:  "Očuvajmo i zaštitim ostare Vojvodjanske sorte povrća"
Sposobnosti:  Rad na racunaru (Word, Excel, Power Point, Photoshop i internet)
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Jelena Ivan

J E L E N A     I V A N
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 28.05.1966, Beograd
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 025/22-488
- poslovni mobilni: 065/6500499
- E-mail: psssombor.ivan@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer ratarsko-povrtarski, diplomirani inžinjer poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredno prehrambena škola Sombor, smer opšti
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
O proizvodnji i ogledima suncokreta i soje (kao i drugih ratarskih kultura) objavljeni u Zbornicima radova za seminare agronoma kao i u Zbornicima radova sa savetovanja industrije ulja
Profesionalne licence /sertifikati:

- Sertifikat Serbia organica, Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje o učešću na obuci o osnovama organske proizvodnje, Beograd, 2010.
- DUS course, Naktuinbow, Netherlands, 2010.
- Seminar "GLOBALGAP biljni proizvodi", Novi Sad, 2009.
- Sertifikat o pohadjanju seminara "Održiva poljoprivreda - osnova proizvodnje hrane" Regionalna privredna komora Novi Sad i Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Iriški Venac, 2007.
- Sertifikat o pohadjanju obuke iz oblasti mehanizacije za savetodavce, Iriški Venac, 2007.
- Sertifikat sa edukacije savetodavaca iz oblasti ratarske, povrtarske i voćarsko vinogradarske proizvodnje, Novi Bečej, 2006.
- Certificte about training about organic production SIAB project,  Instituto Agronomico, Bary, Italiy, 2006.
- Certificate (Training Workshop on the use of hortivar in Balkan Counties), FAO i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd, 2005.
- Certificate about plant variety protection seminar (United states plant variety protection office), 2002.
- Uverenje o uspešno završenoj obuci "Principi i metodi kontrole kvaliteta pšenice na otkupu" Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2002.
- Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija od 1994. Sombor; DP «Agroinstitut» Sombor; PSS "Sombor" referent ratarstva
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavni rad, ogledi suncokreta, soje i drugih ratarskih kultura kao i drugi poslovi referenta ratarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Olivera Sekulić

O L I V E R A     S E K U L I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 14.08.1966, Sombor
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 025/22-488
- poslovni mobilni: 065/6500495
- E-mail: psssombor.sekulic@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer ratarsko-povrtarski, diplomirani inžinjer poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredno prehrambena škola, Sombor
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje udruženja za organsku hranu  "Teras" o pohadanju osnovnog  seminara  "Edukacija savetodavaca u  oblasti ekološke proizvodnje sa  posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje" Palić, 2005.
 •  Uverenje o uspešno završenoj obuci "Principi i metodi kontrole kvaliteta pšenice na otkupu "Tehnološki fakultet Novi Sad, jun 2002.
 • Certificate (Integrated and organic production vegetables in green houses), Italija Bari, jul 2004.
 • Edukacija iz oblasti ratarske, povrtarske i voćarsko vinogradarske proizvodnje, Novi Bečej, 27-29 11. 2006.
 • Seminar "Održiva poljoprivreda-osnova proizvodnje hrane", 14.02.2007. Novi Sad, Iriški Venac
 • Certificat o pohadjanju International course on Research & Development in Postharvest practices, 10.02. do 
 • 05.03.2009. Israel
 • Uverenje o učešću u radionici "Čuvanje svežeg povrća", Opovo, 06.11.2009.
 • Sertifikat o završenom kursu, "Upoznavanje sa osnovama Globalgap zahteva i dobre poljoprivredne  
 • prakse", 11.12.2009. Novi Sad
 • Sertifikat o učešću "Osnovi organske proizvodnje", 25.05.2010. Beograd
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.10.1999-30.09.2000.; DPP "Sombor" Sombor; referent ratarstva
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija od 01.10.2001. PSS "Sombor" (DP "Agroinstitut") Sombor; referent ratarstva
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad,
 • Ogledi povrća i nekih ratarskih kultura i drugi poslovi referenta ratarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Jelena Perenčević

J E L E N A    P E R E N Č E V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 04.11.1970, Sombor
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 025/22-488
- poslovni mobilni: 064/6400485
- E-mail: psssombor.perencevic@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer zaštita bilja, diplomirani inžinjer zaštite bilja
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola Sombor
- strani jezici: engleski, Međunarodni certifikat OSB A2 za nemački jezik
- objavljeni radovi:
 
 • Jelena Perenčević, dr Marko Injac, Jovanka Petrović: “Suzbijanje bele leptiraste vaši (Aleurodes proletella Linneus)“, Savremeni povrtar, godina XIV, broj 54, p 40-43, Novi Sad 2015.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Cerifikat "Edukacija za farm menadžment" Ministarstvo PŠV R.Srbije, USDA, STAR, IPN, - Beograd, 2011.
 • Cerifikat "Savetodavne veštine" Ministarstvo PŠV R.Srbije, USDA, STAR, IPN, - Beograd, 2011.
 • Cerifikat "Evropske integracije" Ministarstvo PŠV R.Srbije, USDA, STAR, IPN, - Beograd, 2010.
 • Potvrda o učešću na IV seminaru  savetodavaca PSS AP Vojvodine, Vršac, 2010.
 • Učešće ma Twining projktu "Pravilno korišćenje sredstava za zaštitu bilja i integralna proizvodnja" Beograd, 2010.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2003-2008,  ZZ "Zadrugarka" Sombor, Referent za zaštitu bilja u ratarstvu i povrtarstvu 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008-2010, "Meteor komerc" Sombor, Rad u maloprodaji, veleprodaji i savetodavni rad
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010 -  PSS "Sombor" d.o.o. "Sombor", savetodavac,
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze:  savetodavstvo, prognozno-izveštajna služba, ogledi, poseduje znanja u vezi zaštite u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet i photoshop
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Zvonko Džeba

ZVONKO DŽEBA
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 22.10.1988. Sombor
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 025/54-12-488
- poslovni mobilni: 064/6400488
- E-mail: psssombordzeba@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredno prehrambena škola Sombor
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Obuka za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu, Novi Sad, april, 2012.
 • Obuka za rad sa "Least cost" programskim paketom za sastavljanje i optimizaciju obroka, smesa, podsmeša, Novi Sad, jun-jul 2012.
 • Obuka za sprovođenje kontrole mlečnosti goveda uz primenu laboratorijskog softvera  - Labis Novi Sad, novembar 2012.
 • XXIII Međunarodni simpozijum "Nove tehnologije u savremenoj stočarskoj proizvodnji", Novi Sad, 19-21 jun 2013.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 2012. PSS "Sombor" Sombor; referent stočarstva
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim poljoprivrednim gazdinstvima
 • Izveštač STIPS-a za Zapadno-Bački okrug
 • Selekcija priplodnih goveda, svinja, koza, ovaca i konja 
 • Saveti o ishrani domaćih životinja
 • Reprodukcija domaćih životinja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na računaru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Zoran Stojšić

ZORAN   STOJŠIĆ
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.11.1967. Sombor
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 025/54-12-488
- poslovni mobilni: 064/6400483
- E-mail: agroso@open.telekom.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer stočarstvo, diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredno prehrambena škola Sombor
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Obuka za linerarnu ocenu plotkinja simentalske i holštajnfrizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu
 • Obuka za rad sa “Least cost” programskim paketom za sastavljanje i optimalizaciju obroka, smeša i predsmeša
 • Obuka za sprovođenje kontrole mlečnosti goveda uz primenu laboratorijskog softvera – Labis Novi Sad 2012
 • IV, VII, VIII Međunardoni simpozijum stočarstva – Herceg Novi
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 1994. Panonka IM Sombor – referent sirovinske službe
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 1995-2011. PP Sombor Sombor – rukovodilac stočarske proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 2011-2012. PSS Sombor – asistent savetodavca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 2012-2014. “Klas” Svetozar Miletić, upravnik farme muznih krava
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija
 • 2014. PSS “Sombor” doo Sombor, referent stocarstva
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim  gazdinstvima
 • Selekcija priplodnih goveda, svinja, koza, ovaca i konja
 • Saveti o držanju, ishrani i nezi domaćih životinja
 • Reprodukcija domaćih životinja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na računaru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: “A” i "B" kategorija

 

Lokacija: 

Smiljka Mojsović

S  M  I  L  J  K  A      M  O  J  S  O  V  I  Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 18.05.1980, Apatin
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neudata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 025 541-2488
- poslovni mobilni:  
- E-mail: agroso@open.telekom.rs, psssombor.mojsovic@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Beograd - Zemun, smer ratarstvo, diplomirani inžinjer poljoprivrede - ratarstvo
- srednja škola: Srednja poljoprivredno - prehrambena škola
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:
 
 • Aktuelni savetnik: „Vlaga semena pri žetvi, kao važan faktor za kvalitet semena soje“, 2014.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat Međunarodna konvencija o kvalitetu 2011 „Kvalitetom ka evropskim i svetskim integracijama„ ICQ 2011, Beograd, 2011
 • Certifikat„ Implementacija interne kontrole kvaliteta u laboratorijama“, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd, 2010
 • Diploma o pohađanju kursa„ Uzorkovanje semena i ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025 za akreditaciju“, Zemun Polje, 2008.
 • Uverenje o položenom državnom ispitu po programu za visoko obrazovanje, Novi Sad, 2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2006-2007, Volonterski rad u Akcionarsko društvo „Jedinstvo“ Apatin
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2007, PSS Sombor d.o.o. Sombor
Specijalna znanja i iskustva:
 • Akreditovana semenska laboratorija, po standardu SRPS ISO 17025, 2006.
 • Hemijska laboratorija
Osnivanje udruženja i članstvo:  
Profesionalne obaveze: 
 • Savetodavstvo
 • Semenska laboratorija
 • Hemijska laboratorija
 • Savetodavni rad
 • Razni projekti
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet i photoshop
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Subotica

Branislava Pantelić

B R A N I S L A V A     P A N T E L I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 10.02.1959. Pancevo
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/556-867, 024/555-932
- poslovni mobilni: 060/555-9325, 062/447-490 
- E-mail: branka@pss-subotica.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac: Specijalizacija u toku – proizvodnja mleka i govedjeg mesa 
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet - Novi Sad, odsek stocarstvo - dipl.inž. poljoprivrede - stočarstvo
- srednja škola: Gimnazija (klasična), prirodno - matematicki smer
- strani jezici: Engleski i madjarski
- objavljeni radovi:
 
 • „Uzgoj i nega životinja po principima organske poljoprivrede“ - „Organska proizvodnja“ - zakonska   regulativa, Savezno Ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine 2002. godine
 • U zborniku radova za savetovanje-održano u Travniku 2002. godine, "Proizvoditi hranu na organski način"
 • Organska poljoprivreda "Priručnik za bioproizvodjače", koautor, 2005. godine, "Zaštita i unapredjenje prirodnih   dobara organskom poljoprivredom od propisa do prakse", priručnik, koautor, 2007.
 • Priručnik "Osnovi organske proizvodnje" autor, odnosno koautor, godina izdanja 2008.
 • Učestvovala u izradi predzakonskih akata organsko stočarstvo - Pravilnik 2002. godine, Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine, 2002.
 • Učestvovanje u izradi nacrta Pravilnika o metodama organske stočarske proizvodnje 2008/2009.
 • "Organska stočarska proizvodnja" - Brošura u izdanju Otvorenog Univerziteta u Subotici, finansiran od Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije, preko STAR projekta, 2011. godine, Subotica, autor i saradnici Nenad Novaković, dipl. žurn. Snježana Mitrović, dipl.oec Jelena Ivović, Violeta Mrdaković
 • Rad objavljen u "Aktuelnom savetniku", februar, 2012. godine "Pesticidi i životinje", Portal savetodavne službe Vojvodine
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Diploma o visokom obrazovanju VII1 stepen stručne spreme, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, 1986.
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu, RS APV Pokrajinski Sekretarijat za propise, uprave i nacionalne manjine, 2005.
 • Diploma - Trening trenera za organsku poljoprivredu, Otvoreni Univerzitet Subotica, 1995.
 • Uverenje o edukaciji savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje, "Terras"-Udruženje za organsku hranu, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Palić, 2005.
 • Uverenje - oblast marketing poljoprivrednih proizvoda, farm menadzmenta i udrživanje proizvodjača, Otvoreni Univerzitet Subotica, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Palić, 2005.
 • Certifikat o završenom treningu za ruralni razvoj, UK University of Kentucky USDA, 2006, Soko Banja
 • Uverenje o završenoj edukaciji o sistemima i standardima u proizvodnji hrane, Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2006.
 • Sertifikat o završenom kursu - Računovodstvo   individualnih poljoprivrednih gazdinstava, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za    ekonomiku poljoprivrede i socijologiju sela, Novi Sad, 2007.
 • Potvrda o učešću na I seminaru savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine,    Sekretarijat za poljoprivredu APV, Divčibare, 2007.
 • Sertifikat - Simpozijum stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, Herceg Novi, 2008.
 • Potvrda o učešću na II seminaru savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine,   Sekretarijat za poljoprivredu APV, Tara, 2008.
 • Potvrda o učešću na III seminaru  III Konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Sekretarijat za poljoprivredu APV, Vrdnik, 2009.
 • Certificate upon training in field of No. 3.2.1.2.2. Practical performance and professional training in Slovakia of Serbian control bodies in organic production on EU level, Centralni kontrolni i ispitni poljoprivredni institut u Bratislavi MIP Slovačke Republike i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Bratislava, 2010.
 • Seminar organske poljoprivredne proizvodnje, Španska agencija za medjunarodnu pomoc i Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije, Beograd, 2010.
 • Certificate upon training in field of No. 3.2.3.p Professional practical training of control bodies for organic production on EU level, Centralni kontrolni i ispitni poljoprivredni institut u Bratislavi MIP Slovačke   Republike i Ministarstvo poljoprivrede Republike    Srbije, Selanča, 2010.
 • Simpozijum stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za stočarstvo, Divčibare, 2010.
 • AQA - Certifikat - Završen kurs - Upoznavanje sa osnovama GLOBAL GAP zhteva i dobre poljoprivredne prakse s praktičnom obukom, AQA - Preduzeće za usluge iz oblasti kvaliteta, Novi Sad, 2009.
 • Potvrda sa obuke "Praktične metode i tehnike u organskoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji", Ministarstvo RS, IPN, Beograd, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,GTZ, Serbia organica, Ovčac-Mokra Gora-Subotica
 • Sertifikat, II Seminar poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije, IPN, Beograd, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija za evropske integracije", IPN, Beograd, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat, "Odnosi sa medijima i javni nastupi", IV seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe APV, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vršac, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija za savetodavne veštine", IPN, Beograd, 2010.
 • Sertifikat, GLOBAL GAP/IFA General regulations
  GLOBAL GAP/IFA Control Points and Compliance criteria-Sb-Scopes-All Farm Base, Crop Base and Fruit and Vegetables,
  HACCP Principles
  EN 45011, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu Novi Sad i IRDP-agroVet Austrija, Andrevlje, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija za farm menadžment" - Modul 1, IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat, "Edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu", IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat sa II seminara odgajivačkih organizacija Vojvodine, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za stočarstvo, Novi Sad, 2011.
 • Sertifikat, V Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Vršac, 2011.
 • Sertifikat, "Linearna ocena plotkinja simentalske i HF rase goveda i kontrola produktivnosti u stočarstvu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Departman za stočarstvo, Fruška Gora, 2012.
 • Obuka za primenu "Leest cost" programa za optimizaciju obroka u stočarstvu, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za stočarstvo, ishrana, dom, životinje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, Departman za stočarstvo, 2012.
 • Obuka savetodavaca za opštinske instruktore za popis poljoprivrede, Republički zavod za statistiku, Subotica, 2012.   

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

- 26.06.1987.; Subotica; „Agrozavod“ AD, Subotica (PSS Subotica AD, Subotica);
Pozicija: Stručni saradnik za selekciju, Savetodavac za stocarstvo, Rukovodilac savetodavne službe, 
- Rad u programskom savetu PSS APV
- Rad u koordinacionoj grupi sektora za integralnu i   organsku proizvodnju (Poljoprivredna savetodavna    služba Vojvodine)
- Predavač u Međunarodnoj školi organske poljoprivrede pri Otvorenom Univerzitetu Subotica

Specijalna znanja i iskustva: Rad na kontroli prijavljenih  individualnih proizvodjača i drugih u organsku proizvodnju kao kontrolor saradnik "OCS-a"
Osnivanje udruženja i clanstvo: "Terass" 
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo (stočarstvo)
 • Organska poljoprivreda - savetodavstvo
 • Ruralni razvoj
 • Farm menadžment
 • Selekcija domacih životinja
 • STIPS
Afiniteti:
 • Konvencijalna proizvodnja - Ishrana i nega domaćih životinja
 • Organska proizvodnja - predavanja, bio-škole, odgoj životinja po principima organske poljoprivrede, saveti, kontrola
 • Rad na genetskim resursima
 • Dobrobit i etologija domaćih životinja
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Osnovna znanja rada na racunaru
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Nikola Ostrogonac

N I K O L A      O S T R O G O N A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 14.06.1978. Subotica 
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: oženjen, jedno dete
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/600-183
- poslovni mobilni: 060/555-93-27
- E-mail:

 nikola@pss-subotica.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, smer: zaštita bilja, dipl. ing. poljoprivrede, 
- srednja škola: Gimnazija "Svetozar Marković, Subotica društveno - jezički smer
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifikat "Edukacija za evropske integracije", MPSV, IPN, Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat, IV Seminar i IV konferenciji savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, "Odnosi sa medijima i javni nastupi", Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,  Vršac, 2010.
 • Sertifikat, GLOBAL GAP trening, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Andrevlje, 2010.
 • Sertifikat, "Edukacija - savetodavne veštine", USDA, MPŠV, IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat "Edukacija za farm menadžment", USDA, MPŠV, IPN, Beograd, 2011.
 • Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovodjenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 2011.
 • Sertifikat, "Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja", USDA, MPŠV, IPN, Beograd, 2011.
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu visoko obrazovanje, Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice, Novi Sad, 2011.     
 • Obuka za savetodavce
  Program edukacije asistenata
  poljoprivrednih savetodavaca modul II, IPN, Beograd, 2011.
 • Sertifikat o učešću na V seminaru savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vršac, 2011.
 • Treći seminar poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, MPŠV, IPN, 2011.
 • Sertifikat, Farm menadžment II, MPŠV, IPN, Beograd, 2012.
 • Modul 3.8 Savetodavne veštine 6, Rad na računaru - Trening trenera, MPŠV, IPN, Beograd, 2012.
 • Obuka savetodavaca za opštinske instruktore za popis poljoprivrede, Rrpublički zavod za statistiku, 2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 2001-2003, "Herbacommerce" d.o.o. Subotica, Pripravnik - pomoćnik stručnog lica u savetodavnoj službi
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2004-2010, "Kelebija" AD, Subotica, preduzeće za poljoprivrednu proizvodnju, Tehnolog zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010, PSS "Subotica", Subotica, Stručni  saradnik za zaštitu bilja, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Društvo za zaštitu bilja
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo ( pružanje stručnih saveta i informacija poljoprivrednim proizvođačima o tehničko-tehnološkim, komercijalno-tržišnim, organizacionim i drugim aspektima poljoprivredne proizvodnje, radovi na proizvodno-oglednom voćnjaku PSS Subotica - tehnologija zaštite voća i tehnologija proizvodnje voća, organizovanje „Dana polja“, rad sa posebno odabranim poljoprivrednim gazdinstvima, davanje posebnih pomoći ili usluga pojedincima ili Udruženjima poljoprivrednika pri izradi biznis planova, projekata.sprovođenje raznih projekata od interesa za Ministarstvo poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo, davanje saveta i preporuka putem medija).
 • Stručni poslovi  (Poslovi po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), zdravstvena kontrola sadnog materijala voća, uzorkovanje biljnog materijala za razne analize, monitoring prisustva karantinskih štetočina u voćarstvu.
 • U okviru prognozno-izveštajne službe prikupljam parametre o kretanju štetočina na terenu, sa raznih klopki, i vizuelnim osmatranjem.
 • U okviru savetodavstva specijalizovan sam za savetodavca za voćarsku proizvodnju i farm menadžment
 • Edukator sam o bezbednoj primeni pesticida i zaštiti životne sredine
 • Radim i na prikupljanju podataka za razne
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "A" i "B" kategorije

 

Lokacija: 

Neven Orčić

N E V E N     O R Č I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.02.1973., Subotica
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen, jedno dete
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/600-181
- poslovni mobilni: 060/555-9321
- E-mail: neven@pss-subotica.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Fakultet za biofarming, Megatrend univerzitet Beograd, smer: Biofarming
- srednja škola: Poljoprivredna škola, smer: Biljna proizvodnja
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Izveštaj o izvršenoj obuci za ISO 9001 i ISO/IEC 17025, IEP, dipl.ing. Lidija Kanački, 2007.  
 • Izveštaj o izvršenoj obuci za interne proverivače ISO 10011, IEP, dipl.ing. Lidija Kanački, 2007.
 • Osnove geoinformacionih sistema i tehnika, Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme, 2009. 
 • Potvrda o učešću na III seminaru konferenciji savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vrdnik, 2009.  
 • Učešće na seminaru agronoma, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, 2010.
 • Osnovi organske poljoprivrede, Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje, 2010.
 • Zdrava ekonomija sistema javnih skladišta, Kompenzacioni fond Republike Srbijei fiks, 2010.
 • Stips, MPŠV, Beograd, 2009.
 • Potvrda o učešću na III, IV, V seminaru i III, IV, V konferenciji Savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine
 • Osnove geoinformacionih sistema i tehnika
 • Serifikat: Edukacija za savremene tehnologije u ratarstvu
 • Kurs za interne proverivače prema standardu ISO 17025
 • Potvrda o učešću na edukaciji: Prektične metode i tehnike u organskoj biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji
 • Sertifikat: Edukacija za savetodavne veštine
 • Državni stručni ispit
 • Sertifikat: Osnovi organske poljoprivrede
 • Sertifikat: Edukacije za Evropske integracije
 • Sertifikat: edukacija za farm menadžmen 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1995 - "Agrozavod" AD, PSS Subotica, Subotica 
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo 
 • Ogledi (ratarski)
 • Kordinator uzorkovanja (zemljišta i semena)
 • Stips
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Word, Excel i internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Ljiljana Uzelac

LJ  I  LJ  A  N  A      U  Z  E  L  A  C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 21.05.1958.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/556-867, 024/555-932
- poslovni mobilni: 060/555-9323
- E-mail: ljilja@pss-subotica.rs   
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet - Novi Sad, odsek stočarstvo - dipl. inž. poljoprivrede - stočarstvo
- srednja škola: Gimnazija Moše Pijade društveno-jezički smer
- strani jezici: Mađarski i ruski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1983-1993, "Peščara" Šupljak, Poslovođa stočarstva
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1993-1994, "Peščara" Subotica, Rukovodilac stočarske proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1994-2013, "Uzelac" d.o.o. Palić, Izvršni direktor
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.08.2013., Poljoprivredna stručna služba Subotica AD, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva: veliko iskustvo u proizvodnji i terenskom radu
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / osnovna znanja na racunaru
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Anica Marcikić

A N I C A    M A R C I K I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.10.1971. Subotica
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 024/555-932
- poslovni mobilni: 060/556-8671
- E-mail: anica@pss-subotica.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet Subotica, smer: Menadžment u agroekonomiji, zvanje: diplomirani ekonomista
- srednja škola: Ekonomska škola "Bosa Milićevič", Subotica, smer: trgovinski
- strani jezici: Engleski i mađarski (srednji nivo)
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1996-1998, Subotica, AD "Interšped", poslovođa u prodavnici prehrambene robe,
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1998-2002, Subotica, AD "Interšped", komercijalista u veleprodaji
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005-2007, Subotica, "Interšped" - INOZ doo, Akviziter u osiguranju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2007-2009, Subotica, "Interšped" - INOZ doo, Rukovodilac terenske mreže za zastupanje u osiguranju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2009-2010, Subotica, Udruženje privrednika Srbije, Koordinator Regionalnog centra za ruralni razvoj Subotica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010-2012, Subotica, Regionalna kancelarija za ruralni razvoj, Koordinator Regionalnog centra za ruralni razvoj Subotica
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 04.09.2013. do 31.12.2013. Subotica, PSS Subotica AD, Pomoćnik poljoprivrednog savetodavca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.08.2014. do 31.12.2014. Subotica, PSS Subotica AD, Pomoćnik poljoprivrednog savetodavca
Specijalna znanja i iskustva: Dobro poznavanje rada sa ljudima na terenu, Osnivač NVO "Ruralni edukativni centar", Subotica od 2012. godine
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite  
Licence, Certifikati
 •  Licenca za posredovanje i zastupanje u osiguranju, Narodna banka Srbije, 2008.
 • Smanjenje zagađenja reke Dunav, "DREPR", Institut za stočarstvo Beograd, 2009.
 • "LEADER" pristup i metodologija sa posebnim osvrtom na lokalne akcione grupe, Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2011.
 • Standardi u organskoj proizvodnji, Međunarodna škola organske poljoprivrede, "Teras" Subotica, 2011.
 • "EU integracije", Ministarstvo spoljnjih poslova Mađarske, UNDP-a i HUN-IDA, Subotica, 2011.
 • Obuka za pisanje biznis plana, Ekonomski fakultet Subotica, 2013.
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Dobro poznavanje i korišćenje Windows-a, MS office paketa, internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Vrbas

Lokacija: 

Katarina Radonić

K A T A R I N A     R A D O N I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 07.08.1956. Savino Selo
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata, dvoje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 705-421
- poslovni mobilni: 064 64-27-174
- E-mail: katarinaradonic56@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, odsek za zaštitu bilja
- srednja škola: Hemijsko tehničko-tehnološka škola, Vrbas 
- strani jezici: Ruski
- objavljeni radovi:
 
 • Informacije o aktuelnoj pojavi Helicoverpa armigera (kukuruzna sovica) - brošura, štampa Chemical Agrosava, Beograd, 2003.
 • Suzbijanje štetočina uskladištenih zrnastih poljoprivrednih proizvoda u silosima FSH "Elan" Srbobran, Biljni lekar - Časopis društva za zaštitu bilja Srbije, 2004. godine
 • Prognoza pojave važnijih štetočina ratarskih biljaka u 2009. godini, Biljni lekar, Novi Sad, 2009.
 • Štetni glodari u usevu lucerke i strnim žitima i njihovo suzbijanje - Biljni lekar, Novi Sad, 2010.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Licenca za edukatora u bezbednoj primeni pesticida i zaštiti životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 2009.
 • Sertifikat o završenoj obuci za unapredjenje prezentacionih veština, USAID Agrobiznis projekat, Agencija VA, 2009.
 • Sertifikat o završenom kursu za "Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvodjača, obračun i analiza troškova i rezultata u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2007.
 • Sertifikat za poljoprivredne savetnike u dobroj poljoprivrednoj praksi u okviru projekta "Smanjenje zagadjenja reke Dunav iz preduzeća u Srbiji, Centar za obuku i informisanje Institut za stočarstvo, Beograd, 2007.
 • Certifikat: "Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane", Istraživački i tehnološki centar, Novi Sad, 2006.
 • Certificate of participation "Integralna proizvodnja povrća", Foreign Agricultural Service USAD, 2009.
 • Osnovi organske poljoprivrede u voćarstvu, "Serbia organica - Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje", Beograd, 2007.
 • Obogaćenje jalovine iz termo elektrana i rudnika, mogućnost biljne proizvodnje na tim zemljištima, Privredna komora Srbije, Beograd, 2008
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 21.04.1984 – PIK "Tamiš" Pančevo – Referent u zaštiti bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.04.1987 – DP Bačko Ravno Selo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 12.07.1992 – DP "Agrozavod - PSS Vrbas, Vrbas
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Agrokrug – mašinski prsten, Bačko Petrovo selo 
 • Udruženje odgajivaca paprike, Ruski Krstur 
 • Udruženje zemljoradnika "Zmajevo", Zmajevo
 • Bečejsko voće, Bačko Gradište
 • "Ekošamp", Zmajevo
 • Agroservis, Bečej
 • Stari podrumi, Crvenka
 • Udruženje vinogradara, Sivac 
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad
 • Obuka poljoprivrednih proizvodjača
 • Pregled roba pri izvozu i izdavanje fitocerifikata
 • Saradnja sa naučnim ustanovama, hemijskim i semenskim kućama i dr.
 • Zdravstveni pregled semenskih useva
 • Monitoring krompira 
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru Word, Excel, Pover Point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Milan Kosovac

 

      M I L A N   K O S O V A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 03.06.1960. Novi Sad
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/ 705-421 
- poslovni mobilni: 064/ 64-27-186
- E-mail: info@agrozavod.com,   milankosovac@yahoo.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,  smer: poljoprivredna tehnika, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija, smer matematika
- strani jezici: Engleski 
- objavljeni radovi:
 • "Uporedno ispitivanje kombajna "Sampo" i "Zmaj" u žetvi soje", Savetovanje, Zlatibor 2007.
 • "Ispitivanje fizičkih osobina mineralnog đubriva "Fertil"", Novosadski sajam, 2008.
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Eksploatacija poljoprivrednih mašina i rad sa procesnom tehnikom.
 • Sertifikat o uspešno završenom seminaru i obuci na temu "Odnosi sa medijima i javni nastupi", Vršac, 2010.
 • Sertifikat o uspešno završenoj edukaciji ''Farm menadžment'', IPN, Beograd, 2010/2011.
 • Sertifikat o uspešno završenoj edukaciji ''Zadrugarstvo u Norveškoj (Jaeren Prodiktutvikling)'' Beograd, 2010/2011.
 • Sertifikat o uspešno završenoj edukaciji ''Razvoj organizacionih kapaciteta, rukovođenje projektnim ciklusom, operativno upravljanje projektima, priprema predloga projekta'' Banja Junaković, Apatin, 2011.
 • Završena obuka za predavača programa ''Bezbedna upotreba pesticida i zaštita životne sredine'' 2010.
 • Seminar ''Inspekcija prskalica'' Novi Sad, 2012.

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1999-2008, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, (2004-2007 upravnik oglednog polja)
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2009. PSS "Vrbas" , Vrbas, Savetodavac za mehanizaciju
Specijalna znanja i iskustva: Sadilice, samohodne sejalice, čupači metlica, kombajni za žetvu i berbu, sušenje, skladištenje, pakovanje semena, eksploatacija standardne mehanizacije
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Nacionalno naučno društvo za poljoprivrednu tehniku
 • Vojvođansko društvo za poljoprivrednu tehniku
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Edukacija odabranih poljoprivrednih gazdinstava na području delovanja PSS.
 • Stručna predavanja poljoprivrednim proizvođačima.
 • Učešće u izvođenju i izvođenje sortnih mikro ogleda sa ratarskim kulturama, u cilju edukacije zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača.
 • Predavanja iz oblasti eksploatacije poljoprivrednih mašina
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Vladimir Rankov

V L A D I M I R   R A N K O V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.09.1971.
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  oženjen, dvoje dece
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/705-421
- poslovni mobilni: 064/ 64-27-178 
- E-mail:  rankovsrbobran@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  

- završen fakultet i odsek:  

Poljoprivredni fakultet, odsek ratarsko-povrtarski, zvanje: dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola
- strani jezici: Ruski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Čuvanje svežeg povrća i voća (Storage of fresh vegetables and fruts).
 • Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane (Education about systems and standards in food production)
 • Dobra poljoprivredna praksa
 • Položen stručni ispit
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 16.03.1998-01.07.2005.- O.Z.Z. "Turija", Turija
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.07.2005. do danas PSS "Vrbas" ( D.P. "Agrozavod"), Vrbas
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: 
 • Edukacija odabranih poljoprivrednih proizvodjača na području opštine Srbobran i Bečej
 • Stručna predavanja poljoprivrednim proizvodjačima u zimskom periodu
 • Izvodjenje sortnih mikroogleda sa šećernom repom, sojom i suncokretom u cilju edukacije zainteresovanih poljoprivrednih proizvodjača, kao i prezentovanje istih u toku zimskog perioda
 • Predavanje iz oblasti agrotehnike ratarskih kultura  
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi:Word, Excel, Power Point i internet. 

Vozačka dozvola:

"B" kategorije 

 

Lokacija: 

Aleksandar Vidić

       A L E K S A N D A R     V I D I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.12.1976. Vrbas
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/ 705-421 
- poslovni mobilni: 064/6427177
- E-mail: savasarista@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,  smer: stočarstvo, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija
- strani jezici: Engleski 
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifika o uspešno završenom seminaru i obuci  na temu "Odnosi sa medijima i javnim nastupima" Vršac 2010.
 • Sertifikat o uspešno završenoj edukaciji za "Evropske integracije", Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat o uspešno završenim edukacijama za "Savetodavne veštine i farm menađžment",  IPN, Beograd, 2010/2011
 • Sertifikat iz Dobre poljoprivredne prakse, saglasno sa direktivama EU (traning on good agricultural practice within the DREPR project 2006.)

 

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2001-2002, PIK Bečej, RJ Govedarstvo, OJ Novo Selo, referent za proizvodnju mleka
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2003-2005, PIK Bečej, RJ Govedarstvo, OJ Zalivno polje, referent za proizvodnju mleka
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005-2008, PIK Bečej, RJ Govedarstvo, referent za selekciu u govedarstvu
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008. PSS "Vrbas" , Vrbas, Stručni saradnik u stočarstvu
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Učestvovanje u osnivanju udruženja proizvođača mleka i tovne junadi opštine Srbobran
 • Učestvovanje u osnivanju udruženja proizvođača mleka i tovne junadi opštine Bečej.
 • Aktivno sarađujem sa udruženjem "Bikara".
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Sertifika o uspešno završenom seminaru i obuci  na temu "Odnosi sa medijima i javnim nastupima", Vršac, 2010.
 • Sertifikat o uspešno završenoj edukaciji za "Evropske integracije", Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat o uspešno završenim edukacijama za "Savetodavne veštine i farm menađžment",  IPN, Beograd, 2010/2011
 • Sertifikat iz Dobre poljoprivredne prakse, saglasno sa direktivama EU (traning on good agricultural practice within the DREPR project 2006.)
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Aleksandar Repček

A L E K S A N D A R     R E P Č E K
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 14.04.1971. Vrbas
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neoženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021/705-421
- poslovni mobilni: 064/64-27-185
- E-mail: info@agrozavod.com,     repceka@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske 
   studije/smer:
 
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad,  smer: stočarsto, dipl. ing. poljoprivrede
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola u Futogu, smer: veterinarski tehničar
- strani jezici: Engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifika o uspešno završenom seminaru i obuci  na temu "Odnosi sa medijima i javnim nastupima", Vršac 2010.
 • Sertifikat o uspešno završenoj edukaciji za "Evropske integracije", Zlatibor, 2010.
 • Sertifikat o uspešno završenim edukacijama za "Savetodavne veštine i farm menađžment",  IPN, Beograd 2010/2011
 • Sertifikat iz Dobre poljoprivredne prakse, saglasno sa direktivama EU (traning on good agricultural practice within the DREPR project 2006.)
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1992 – 2000; DPP "Sava Kovačević", Vrbas, veterinarski tehničar
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2000 - 2006; DPP "Sava Kovačević", Vrbas, referent u stočarstvu i rukovodilac govedarske farme
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2006 – 2010; MPŠV Beograd, Lokalna savetodavna jedinica, konsultant na DREPR projektu (project World Bank"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 17.05.2010. PSS "Vrbas", Vrbas, Stručni saradnik u stočarstvu, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:
 • Učestvovao u osnivanju udruženja odgajivača ovaca i koza ,,Bikara,, Vrbas
 • Učestvovao u osnivanju udruženja odgajivača svinja ,,SUS,, Vrbas
 • Učestvovao u osnivanju udruženja odgajivača goveda na teritoriji opštine Vrbas
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad Pokrajinskog sekretarijata
 • Davanje stručnih saveta, preporuka i informacija odgajivačima domaćih životinja
 • Edukacija farmera i transfer znanja o najnovijim naučnim i tehničkim dostignućima
 • Neposredan i konkretan rad na odabranim gazdinstvima kao i davanje saveta pojedincu odnosno udruženju  ili asocijaciji.
 • Savetodavni rad na izradi razvojnih planova, tehnološkim, privrednim i ekološkim pitanjima a sve u oblasti stočarske proizvodnje
 • Razvoj preduzetništva u stočarstvu
 • Pomoć pri rešavanju problema u vezi uzgoja stoke, osnivanju farmi, održavanje i očuvanje zdravstvenog stanja stoke
 • Podsticanje stvaranja asocijacija i udruženja odgajivača domaćih životinja
 • Saradnja sa naučnim i stručnim institucijama i nadležnim organima
 • Sačinjavanje izveštaja o izvršenim poslovima
 • Selekcijske mere u stočarstvu.
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-Office programi Word, Excel i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

 

Lokacija: 

Emilija Bajac

E M I L I J A    B A J A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.06.1988. Vrbas
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neudata,
Kontakti:  
- telefon na poslu: 021 705-421
- poslovni mobilni: 064 64-27-191
- E-mail: info@agrozavod.com    emilija788@yahoo.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, master agroekonomija - u toku
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad, smer: agroekonomija, dipl. ing. poljoprivrede - agroekonomista
- srednja škola: Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin", Kula, smer:elektrotehničar računara
- strani jezici: Engleski, ruski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:

Projektne aktivnosti:

 • Oktobar, 2012. Projekat Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa poljoprivrednim fakultetom Novi Sad, "Evaluacija rada savetodavne službe u AP Vojvodina", student - saradnik
 • Novembar, 2012, Edukacija:"Upravljanje projektnim ciklusom" u saradnji sa FaSTO Consulting, Skoplje, Makedonija
 • 2013. Učesnik na FADN projektu
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2010-2013 – TNS Medium Gallup, Beograd, Saradnik u istraživanju tržišta
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2013 PSS Vrbas doo, Vrbas, Mlađi stručni saradnik - pripravnik
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2014. PSS Vrbas doo, Vrbas, Savetodavac za agroekonomiju
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Društvo inženjera i tehničara, Vrbas
 • Član udruženja DAES
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • davanje stručnih saveta i informacija proizvođačima u bilјnoj i stočarskoj proizvodnji u cilјu primene novih i savremenih agroekonomskih mera;
 • edukacija polјoprivrednih proizvođača o najnovijim naučnim i tehničkim dostignućima u oblasti agroekonomskih mera;
 • organizovanje primene savremenih agroekonomskih mera na terenu;
 • neposredan i konkretan rad na odabranim gazdinstvima i drugim imanjima radi primene savremenih agroekonomskih mera;
 • transfer znanja i tehnologije iz nauke o savremenim agroekonomskim merama u praksi;
 • davanje određenih preporuka i saveta pojedincu, udruženju odnosno polјoprivrednoj asocijaciji o savremenim agroekonomskim merama;
 • osposoblјavanje polјoprivrednika za uspešnije upravlјanje gazdinstvom na principima novih agroekonomskih mera;
 • savremeni pravci primene agroekonomskih mera u razvoju preduzetništva i polјoprivrednoj proizvodnji;
 • pomoć pri rešavanju problema u primeni savremenih agroekonomskih mera kod proizvodnje, ekonomije i organizacionih pitanja;
 • podsticanje stvaranja asocijacija i drugih proizvodno interesnih grupa na selu radi unapređenja proizvodnje primenom savremenih agroekonomskih mera;
 • pomoć i izrada biznis planova korisnicima usluga;
 • pružanje stručne pomoći u ostvarivanju prava na dobijanje podsticajnih sredstava za razvoj polјoprivrede;
 • edukacija polјoprivrednih proizvođača o načinu vođenja poslovnih knjiga i uspešnog vođenja imanja;
 • uspostavlјanje Sistema računovodstvenih podataka na polјoprivrednim gazdinstvima (FarmAccountancyDataNetwork - FADN);
 • sačinjavanje izveštaja o izvršenim poslovima i dostavlјanje istih;
 • saradnja sa naučnim i stručnim institucijama i nadležnim organima;
 • radi na sopstvenom stručnom usavršavanju praćenjem domaće i strane stručne literature i učešće na seminarima i savetovanjima;
 • radi i druge poslove, po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora, od interesa za razvoj i uspešno funkcionisanje Društva u skladu sa stručnom spremom.
   
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Operativni sistem: rad u Windows operativnim sistemom, aplikacije:MS-office programi, Adobe Photoshop, SPSS, internet 
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Vršac

Euđen Baba

E U G E N     B A B A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 29.09.1963. godine u Seleušu
Državljanstvo: RS
Civilni status: Oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013 831 335; 013 831 397; fax: 013 833 577
- poslovni mobilni: 060/4456007
- E-mail: eugen.baba@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet – Temišvar; Odsek: Opšte ratarstvo; Zvanje: Diplomirani inženjer ratarstva
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: rumunski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati: - certifikat o obuci u oblasti sistema menadžmenta kvaliteta, zdravstveno bezbednom hranom i HACCP - certifikat o obuci u oblasti izrade projekata i biznis    planova
- certifikat o obuci u oblasti kvaliteta žitarica – analiza, prijem i skladištenje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1994-1999.; Vršac; "Vršacki ritovi"; Referent za biljnu proizvodnju
- 1999-2005., Vršac; DO "Kondivik"; Direktor poslovne jedinice
- 2005. Vršac; PSS "Vrsac" doo Vrsac; Samostalni referent za ratarstvo
Specijalna znanja i iskustva: iz oblasti poljoprivredne tehnike
Profesionalne obaveze:

- Savetodavni rad sa odabranim i ostalim zainteresovanim proizvodjačima
- Rad na posebnim projektima
- Kontrola semenskog materijala
- Izveštavanje o Stips-u
- Pravljenje projekata za sisteme za navodnjavanje

Sposobnosti: Kurs iz četiri dela za savetodavce Poljoprivredni fakultet Novi Sad.
Vozačka dozvola: "A", "B", "C" i "E" kategorije

 

Lokacija: 

Božidar Plećaš

B O Ž I D A R     P L E Ć A Š
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 26.12.1953. godine, Pavliš 
Državljanstvo: RS
Civilni status: Oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/831 335;
- poslovni mobilni: 060/4456002
- E-mail: bozidar.plecas@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet – Zemun; Odsek: ratarstvo; Zvanje: Diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Poljoprivredna škola "Miloš Popov" smer - ratarstvo
- strani jezici: ruski - srednji nivo 
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:

- Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu
- Sertifikat za stndarde 17025
- Obuka za ispitivanje semena u Nacionalnoj laboratoriji - Institut za ratarstvi i povrtarstvo Novi Sad
- Obuka za uzorkovanje semena - Institut za kukuruz "Zemun Polje"
- Obuka iz oblasti sistema kvaliteta ISO 17025 Institut Pančevo od strane GTZ

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija - 1985-1988.; Vlajkova, "Rok Zadrugar"; Referent za ratarstvo
- 1988 - , Vršac; PSS "Agrozavod" Vršac
 
Specijalna znanja i iskustva:  
Profesionalne obaveze:

- Šef laboratorije za ispitivanje kvaliteta semena
- Rukovodilac za kvalitet
- Savetodavac

Sposobnosti: MS-office programi, Adobe Photoshop i internet  
Vozačka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Divna Marić

D I V N A   M A R I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 08.05.1962. godine, Crnovce
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/741-220
- poslovni mobilni: 060/4456017
- E-mail: divna.maric@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Poznavanje i suzbijanje korova
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, zastita bilja i prehrambenih proizvoda, magistar
- srednja škola: Tehnicar fizicke hemije
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifikat „O završenoj obuci za unapređenje prezentacionih veština iz oblasti bezbedne primene pesticide i zaštite životne sredine”, Jun, 2009. godine, USAID
 • Uverenje “Edukacija savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje”, Palić,  12-15 12.2005. godine, Teras udruženje za organsku hranu.
 • Sertifikat “ Edukacija savetodavaca u okviru edukacije individualnih poljoprivrednih proizvođača u cilju njihovog aktivnog učešća na organizovanom robno-berzanskom tržištu” Novi Sad, 11.09.2006. godine, Produktna berza DD Novi Sad
 • Uverenje opoloženom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje, 29.09.2010. godine, AP Vojvodina.
 • Sertifikat „Edukacija za farm menadžment“, 08.02.2011. godine, IPN
 • Sertifikat „Edukacija za savetodavne veštine“ 08.02.2011. godine, IPN
 • Sertifikat “Edukacija za savremene tehnologije u zaštiti bilja – integralna zaštita mrkve i paprika”, Beograd, 30.03.2011. godine, IPN
 • Potvrde o učešću na I, II, III, IV, V seminaru savetodavaca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1986-1987, Doboj, Poljoprivredna škola, profesor
 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1988-1996, Kovin, DP "Sloga", referent zaštite bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1996-1999, B. Brestovac, T&M doo, rukovodilac stakleničke proizvodnje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2001- Kovin; Poljoprivredna stanica Kovin doo; referent službe za zaštitu bilja
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.05.2010. PSS "Agrozavod" Vršac, savetodavac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavni poslovi u oblasti zastite bilja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: B kategorije

 

Lokacija: 

Miodrag Joka

M I O D R A G   J O K A
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 28.04.1969.god. Beograd
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/741-220, 
- poslovni mobilni: 060/4456018
- E-mail: miodrag.joka@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet u Zemunu, ratarski odsek, - zvanje: diplomirani inžinjer poljoprivrede za ratarstvo
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola ratarski smer
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Diploma  za uspešno završen kurs „Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi 09-11.03.1999. godine, Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena
 • Diploma o uspešno završenom kursu o ispitivanju kvaliteta semena Novi Sad korišćenjem GPS/GIS tehnologije. Ečka 28.11.-02.12.2005. – Livona Beograd
 • Sertifikat „Edukacija o sistemima i standardima u proizvodnji hrane“ Novi Sad 04.-07.12.2006.god. – IIS – istraživački i tehnološki centar.
 • Sertifikat “Računovodstvo individualnih poljoprivrednih gazdinstava” Novi Sad 2007.godina, Polj.fakultet Novi Sad.
 • Sertifikat “Novi modeli udruživanja poljoprivrednih proizvođača, obračun i analiza troškova I rezultata u poljoprivredi”, Novi Sad, 2007. godine Polj. fakultet Novi Sad.
 • Sertifikat o Dobra poljoprivredna praksa, 14.11.2008. godine, Beograd,  Centar za obuku i informisanje u institutu za stočarstvo Beograd.
 • Uverenje o položenom državnom stručnom ispitu po programu za visoko obrazovanje 29.09.2010. godine, AP Vojvodina.
 • Sertifikat „Edukacija za farm menadžment“ 25.11.2010.godine, IPN
 • Sertifikat „Edukacija za savetodavne veštine“ 03.12.2010.godine, IPN
 • Sertifikat Globalgap, eurepgap, HACCP principi  Andrevlje 14-17 12.2010.godine – Agrovet Austrija
 • Sertifikat „Edukacija za savremene rehnologije u ratarstvu“, 05.03.2011. godine, IPN
 • Potvrde o učešću na I, II,III, IV, V seminaru savetodavaca
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.04.1996. godine, Kovin, POLJOPRIVREDNA STANICA-KOVIN DOO; samostalni referent za ratarstvo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.05.2010. PSS "Agrozavod", Vršac, savetodavac 
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite Savetodavni rad iz oblasti ratarstva
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Da
Vozacka dozvola: "B" i "C" kategorije

 

Lokacija: 

Zoran Rajković

Z O R A N       R A J K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.07.1967. godine
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013 831 335
- poslovni mobilni: 060/4456015
- E-mail: zoran.rajkovic@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Univeryitet u Beogradu - Zemun  Odsek: stočarstvo;
Zvanje: Diplomirani inženjer stočarstva
- srednja škola:  
- strani jezici: engleski, (slušanje (B1), čitanje (B2), govor (B1), pisanje (B1))
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat o završenoj obuci za linearnu ocenu plotkinja simentalne i holštajn frizijske rase goveda i kontrolu produktivnosti u stočarstvu.
 • Certifikat - Dairy Farm Management Training Program, Practic training centre, Holandija
 • Sertifikat – Učesnik na Međunarodnom simpozijumu za Stočarstvo, veterinu i ekonomiku u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne zemlje
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1997 – 2007, AD ”Imlek” mlekara Vršac, Samostalni referent stočarstva, rukovodilac sirovinske službe
poslovi: rad na selekciji stoke – odabir stoke, vodjenje dokumentacije osnovne matične službe,  organizacija otkupa i sabiranja mleka po otkupnim mestima,  edukacija individualnih proizvodjača o proizvodnji i postizanju kvalitetu mleka
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2008 – 2010, doo Farm-ing cons, dipl.ing.polj. za stočarstvo, direktor
poslovi: odabir, selekcija stoke, konsalting poslovi
osnovna odgajivačka organizacija
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija Od 2010. PSS.,,Agrozavod” d.o.o. Vršac, Samostalni referent stočarstva, savetodavac za stočarstvo
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Rad na selekciji stoke – Regionalna odgajivačka organizacija
 • Kontrola rada Osnovnih selekcijskih službi
 • Overa matičnih knjiga i dokumentacije za potrebe Glavne odgajivačke organizacije i M.P.Š.V.
 • Rad sa NVO
 • Savetodavac iz oblasti stočarstva od 2013. godine
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / MS-office programi, Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Dragan Stefanovski

D R A G A N   S T E F A N O V S K I
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 02.09.1961. Plandište
Državljanstvo: RS
Civilni status:  
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013/831-335, 013/831-397, fax 013/833-577
- poslovni mobilni: 060/44560008
- E-mail: dragan.stefanovski@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet Novi Sad - smer:zaštita bilja, zvanje:dipl.ing.zaštite bilja
- srednja škola: Poljoprivredna škola 
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:

GPS - Geoprostorno prikupljnje podataka u poljoprivredi koriscenjem GPS/GIS
DDD služba

Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1991-1995.; Novi Sad; "FIMEX";
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 1995-2003.; Velika Greda "GREDJANKA"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2003-2004.;Beograd; "TVITY COMPANI"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2004-2005.; Kruševac, "ŽUPA"
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2005.   DPPU "Agrozavod" Vršac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: 1. Udruženje "Voćar" Plandište
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad u oblasti zaštite bilja
 • Izvodjenje ogleda
 • Predavanje za poljoprivredne proizvodjače
 • Informacije poljoprivrednim proizvodjačima putem medija
 • Stručni zdravstveni pregled useva i objekata za proizvodnju semena, rasada i sadnog materijala
 • Rad u fitopatološkoj laboratoriji
 • DDD služba 
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / MS-office programi, Word, Excel, Power - point i internet
Vozacka dozvola: "B", "C" i "D" kategorije

 

Lokacija: 

Huanita Milutinović

H U A N I T A     M I L U T I N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 28.03.1978. godine, Vršac 
Državljanstvo: RS
Civilni status: neudata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 013 831 335;
- poslovni mobilni: 060/4456013
- E-mail: huanita.milutinovic@agrozavodvs.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: Doktorske studije u toku, Univerzitet Bolonja, Italija
- master studije/smer: Poljoprivredni fakultet - Zemun;  
Odsek: Zaštita životne sredine u poljoprivredi
- Specijalističke studije:  Sustainable agriculture - Mediterranean Agronomic Institute of Bari
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet - Zemun;
Odsek: Agroekonomija;
Zvanje: Diplomirani inženjer poljoprivrede
- srednja škola: Hemijsko - tekstilna škola
- strani jezici: Engleski srednji-viši nivo (C1), Beograd, "Otvoreni univerzitet znanja" 
- objavljeni radovi:
 
Milutinović H. (2011): Contribution of „Kriška“ association to traditional cheese production preservation in the villages of Vršac municipality, Southern Banat, Serbia; Mediterranean Agronomic Institute of Bari, CHIAMB
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Sertifikat – „Cluster Development – Emerging Strategy for MS&ME/Entrepreneurship (CDES-MSME), Nacionalni institut za preduzetništvo i razvoj malog biznisa Ministarstva inostranih poslova Indije
 • Sertfikat - "Farm management" upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima i vodjenje knjigovodstva, USAID
 • Sertifikat - "Upoznavanje sa osnovama Globalgap zahteva i dobre poljoprivredne prakse, Preduzeće za usluge iz oblasti kvaliteta "AQA"
 • Sertifikat - iz oblasti GIS tehnologija, Institut tehničkih nauka, Novi Sad
 • Sertifikat - za završen kurs "Poslovni predlog (Business Case)"  Cisco Institut za preduzetništvo
 • Sertifikat - "Državni ispit", Novi Sad
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 2007- ; Vršac; PSS "Agrozavod" Vršac
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Osnivač udruženja inžinjera i tehničara poljoprivrede "Agroin"
 • Osnivanje udruženje voćara "Voćari Kruščica", Kruščica
 • Član udruženja savetodavaca iz oblasti poljoprivrede "Agrar-kontakt", Beograd
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Obavljanje finansijskih i računovodstvenih poslova
 • Izrada biznis planova za registrovana gazdinstva
 • Vodjenje i planiranje finansija
 • Kreiranje, vodjenje i kontrola poslovne dokumentacije
 • Savetodavni poslovi i edukativne aktivnosti u vidu održavanja seminara, radionica, zimskih škola
 • Prikupljanje podataka, izrada i održavanje baze podataka
 • Informisanje poljoprivrednih proizvodjača o raspoloživim izvorima finansiranja
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Operativni sistem: rad u Windows operativnim sistemom, aplikacije:MS-office programi, Adobe Photoshop, internet  
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Zrenjanin

Lokacija: 

Gordana Aćimac

G O R D A N A      A Ć I M A C
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 07.10.1968. Žitište
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-522-735,
- poslovni mobilni: 063/1017344
- E-mail: instzrgoca@beotel.rs, instzr@beotel.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, diplomirani inženjer poljoprivrede, smer:stočarski
- srednja škola: Medicinska škola – opšti smer
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi: 4 (Glasnik Instituta)
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu, 06.02.2006. godine
 • Certifikat: I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare,  2007. godine
 • Certifikat: II Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV,  Tara, 2008. godine
 • Certifikat: III Seminar i III konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vrdnik 2009. godine
 • Certifikat: IV Seminar i IV konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac 2010. godine
 • Certifikat: V Seminar i V konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac 2011. godine
 • Certifikat: VI Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV - Subotica 2012. godine
 • Uverenje: "Edukacija savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje", 12-15 12.2005. Palić, ”Teras”
 • Diploma, "Obuka za izradu projekata i biznis planova" 23 - 26 01.2006, Vrdnik, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 • Certifikat: "Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda", Novi Bečej, 27-29 11.2006. Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Certifikat: "Upoznavanje sa osnovama GLOBALGAP zahteva i dobre poljoprivredne prakse", 11.12.2009. ”AQA ”Beograd
 • Certifikat: Osnovi organske proizvodnje, Beograd, 24.5.2010. Serbia organica
 • Certifikat: "Edukacija za evropske integracije", Zlatibor, 29.10.2010, MPŠV,  IPN, STAR
 • Certifikat: "Edukacija za Farm menadžment", Beograd, 10.12.2010, MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat: "Edukacija za savetodavne veštine", Beograd,  20.11.2011. MPŠV,  IPN, STAR
 • Certifikat: "Edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu", Beograd, 18.3.2011.  MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat - Edukacija za FADN 29.10.2011. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat - Edukacija za Farm menadžment 2, Beograd, 03.02.2012, MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat - Edukacija za upravljanje stajnjakom, Beograd,  24.05.2012. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat: "Edukacija za unapređenje organizacije rada poljoprivrednih zadruga u Srbiji po Norveškom modelu", Beograd 24.11.2011. MPŠV, Jaeren produktivikling, IP
 •  
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 16.05.1995. do 14.11.1997. Farkaždin; PD "Farma svinja"; Referent tova i ishrane
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 01.11.1998. do 07.11.2001. Žitište; "Agroživ - Juko"; Rukovodilac farme
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 08.11.2001. do 24.04.2009. Zrenjanin; Institut za poljoprivredu AD; Viši saradnik za stočarstvo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 24.04.2009. do 06.05.2014., Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Samostalni saradnik za stočarsku proizvodnju, Samostalni saradnik za savetodavstvo
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 07.05.2014. Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Rukovodilac savetodavne službe, Samostalni saradnik za stočarsku proizvodnju
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:
 • Udruženje ovčara i kozara Srednji Banat (član)
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavastvo
 • Tehnologija stočarske proizvodnje
 • Selekcija u stočarstvu (ovčarstvo, kozarstvo, svinjarstvo, živinarstvo)
 • STIPS
 • Organizovanje izložbi stoke i učešće u komisijama za ocenjivanje stoke
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Dragan Marković

D R A G A N      M A R K O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 29.10.1967. Zrenjanin
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-548-320, 548-501
- poslovni mobilni: 063-1017340
- E-mail: instzrmarek@beotel.rs, instzr@beotel.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: melioracije
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Uredenje i korišcenje voda u poljoprivredi, dipl.ing.
- srednja škola: Geodetska
- strani jezici:  
- objavljeni radovi:
 
30
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare 2007.godine
 • Certifikat II Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara 2008.godine
 • Certifikat III Seminar i III konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vrdnik, 2009. godine
 • Certifikat IV Seminar i IV konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac 2010. godine
 • Certifikat V Seminar i V konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV,  Vršac, 2011. godine
 • Certifikat VI Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV,  Subotica, 2012. godine
 • Certifikat, Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko-vinogradarskoj, stočarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda, Novi Bečej 27-29 11.2006. Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 • Certifikat, Osnovi organske proizvodnje, Beograd, 24.5.2010. Serbia organica
 • Certifikat, Edukacija za evropske integracije, Zlatibor 29.10.2010. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za Farm menadžment, Beograd, 01.11.2010. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za savetodavne veštine, Beograd,  20.01.2011. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat II seminar poljoprivredne savetodavne i stručne službe Republike Srbije, Zlatibor, 2010. 
 • Diploma o završenom kursu: "Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi korišcenjem GPS/GIS tehnologije", Ečka 28.11. do 02.12.2005.
 • Certifikat Internacionalnog programa u agroekonomiji Penn State, april – septembar 2005.
 • Diploma o edukaciji savetodavaca u oblasti marketinga, poljoprivrednih proizvoda, farm menadžmenta i udruživanja proizvodaca, Subotica od 20.12. do 22.12.2005.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

07.05.1995. do 24.04.2009. Zrenjanin; Institut za poljoprivredu Zrenjanin AD,

 • Samostalni saradnik za ratarsko - povrtarsku proizvodnju
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

24.04.2009. do 06.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo

 • Rukovodilac savetodavne službe
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

od 07.05.2014. do danas, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo

 • samostalni saradnik za ratasko- povrtarsku proizvodnju
 • samostalni savetnik za savetodavstvo
Specijalna znanja i iskustva: Ekspert za računare
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženja povrtara
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • savetodavstvo
 • uzorkovanje zemljišta i preporuke djubrenja
 • STIPS
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Zorica Rajačić

Z O R I C A      R A J A Č I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 15.10.1973. Zrenjanin
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-548-320, 548-501
- poslovni mobilni: 063-1039486
- E-mail:  instzrzorica@beotel.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet; smer: ratarsko-povrtarski; dipl.ing. poljoprivrede 
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat: II seminar savetodavaca Poljoprivredne stručne službe AP Vojvodine, Tara 2008. godine
 • Certifikat: III seminar savetodavaca Poljoprivredne stručne službe AP Vojvodine, Vrdnik 2009. godine
 • Edukacija za evropske integracije, Zlatibor, 29.10.2010.
 • Certifikat: IV seminar savetodavaca Poljoprivredne stručne službe AP Vojvodine, "Odnosi sa medijima i javnim nastupima", Vršac, 2010. godine
 • Certifikat: VI seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Subotica, 2012. godine
 • Edukacija za farm menadzment, Beograd, 10.12.2010. godine
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 20.01.2010. godine
 • GLOBALGAP (EUREPGAP) Train the Public Workshop, Andrevlje, 14 -17 decembar 2010.
 • Edukacija za savremene tehnologije u ratarstvu, Beograd 2011. godine
 • Certifikat: V seminar savetodavaca Poljoprivredne stručne službe AP Vojvodine, Vršac 2011. godine
 • Sertifikat: "Novi trendovi u analizama žitarica i uljarica, Beograd, 27.03.2013. Foss i Labena
 • Certifikat: Edukacija za FADN, 29.10.2011. MPŠV, IPN, STAR
Profesionalni period: od 12.03.2006. do danas; Zrenjanin; Institut za poljoprivredu AD; Samostalni saradnik za ratarsko - povrtarsku proizvodnju

24.04.2009. do 06.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Samostalni saradnik za ratarsku proizvodnju, Samostalni saradni za savetodavstvo
od 07.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Samostalni saradnik za ratarsko - povrtarsku proizvodnju, Samostalni saradnik za savetodavstvo

Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Tehnologija ratarske proizvodnje
 • Ogledi u ratarstvu
 • Organizovanje Dana polja
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi Word i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Maja Martinov

M A J A      M A R T I N O V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 06.06.1973. Zrenjanin
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: neudata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-548-501
- poslovni mobilni: 063-1170547
- E-mail:

 instzr@beotel.rs; martinovmaja8@gmail.com

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: master - voćarstvo
- disciplina i specijalizac: voćarstvo
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, smer: voćarstvo - vinogradarstvo, dipl.ing. poljoprivrede
- srednja škola: Medicinska
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
 
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat V seminar i V konferencija savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac, 2011. godine
 • Certifikat VI Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Subotica, 2012. godine
Profesionalni period: 28.11.2008. do 23.04.2009. Zrenjanin; Institut za poljoprivredu AD, Samostalni stručni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo

24.04.2009. do 06.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Samostalni saradnik za voćarstvo i vinogradarstvo

07.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Mladji samostalni saradnik voćarstva i vinogradarstva, Samostalni savetnik za savetodavstvo 

Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Tehnologija voćarske i vinogradarske proizvodnje
 • FADN - vođenje knjigovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi Word i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Predrag Popov

P R E D R A G       P O P O V
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 28.10.1959. Zrenjanin
Državljanstvo: RS
Civilni status: razveden 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-548-320, 548-501
- poslovni mobilni: 063-509687
- E-mail:

 instzrbeli@beotel.rs;   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet; smer: stočarski;
dipl.ing. Poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija 
- strani jezici:  ruski
- objavljeni radovi: 10 (Glasnik Instituta)
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu, 15.06.1999. godine
 • Certifikat, I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare, 2007. godine
 • Certifikat, II Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara 2008. godine
 • Certifikat, III Seminar i III konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vrdnik 2009. godine
 • Certifikat, IV Seminar i IV konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac 2010. godine
 • Certifikat, V Seminar i V konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac 2011. godine
 • Certifikat, VI Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Subotica, 2012. godine
 • Certifikat, Edukacija za evropske integracije, Zlatibor, 29.10.2010. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za farm menadžment, Beograd, 10.12.2010.
 • Certifikat, Odnosi sa medijima i javnim nastupima, Zlatibor, 2010.
 • Certifikat, II Seminar poljoprivredne savetodavne  i stručne službe Republike Srbije, Zlatibor, 28.10.2010.
 • Certifikat, Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 2010.
 • Certifikat, Edukacija za savremene tehnologije u stočarstvu, Beograd, 2011.
 • Certifikat za linearnu ocenu plotkinja simentalske i holštajn-frizijske rase, Novi Sad, 23-25 04.2012.

 

Profesionalni period:

01.02.1984.; Zrenjanin; Institut za poljoprivredu AD, 

 • Viši saradnik za stočarstvo (ovčarstvo, svinjarstvo i živinarstvo)
Profesionalni period:

10.09.2001. do 30.10.2006. Zrenjanin, Institut za poljoprivredu AD,

 • Direktor
Profesionalni period:

24.04.2009. do 06.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo,

 • Samostalni saradnik za stočarsku proizvodnju,
 • Samostalni saradnik za savetodavstvo
Profesionalni period:

07.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo,

 • Samostalni saradnik za stočarsku proizvodnju,
 • Samostalni saradnik za savetodavstvo
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo: Udruženje stočara "Tomaševac" Tomaševac
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Selekcija u stočarstvu
 • organizovanje izložbi stoke i učešće u komisijama za ocenjivanje stoke
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi Word i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Ilija Bjelić

I L I J A       B J E L I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 19.03.1957. Zrenjanin
Državljanstvo: RS
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-548-320, 548-501
- poslovni mobilni: 063-1017348
- E-mail:

 instzrilija@beotel.rs;   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer: magistar poljoprivrednih nauka
- disciplina i specijalizac: proizvodnja šećerne repe 
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet; smer: ratarski;
dipl.ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija - prirodni smer 
- strani jezici: ruski
- objavljeni radovi: 62

Profesionalne licence /sertifikati:
Diploma o završenom kursu :

 • "Ispitivanje kvaliteta semena", Novi Sad, 1999.
 • Uverenje o uspešno završenoj obuci za usaglašavanje metodai kriterijuma ocene kvaliteta pšenice prema JUS E. B1.200, JUS E.B1.200/1. Novi Sad, 2003.
 • Uverenje o pohadjanju instruktivnog seminara "Kontrola kvaliteta pšenice na prijemu", Novi Sad, 11.06.2004.
 • Uverenje o edukaciji savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje, Palić, Cvetni salaš,  12-15 12.2005.
 • Diploma o obavljenom kursu "Uzorkovanje semena", Novi Sad 20.10.2006. 
 • Certifikat, Zlatibor, 29.10.2010. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat I Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Divčibare, 2007. godine
 • Certifikat II Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara, 2008. godine
 • Certifikat, Upoznavanje sa osnovama GLOBALGAP zahteva i dobre poljoprivredne prakse, Beograd 11.12.2009.
 • Certifikat III Seminar i III konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vrdnik 2009. godine
 • Certifikat, Osnovi organske proizvodnje, Beograd, 24.5.2010. Serbia organica
 • Certifikat, IV Seminar i IV konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac,  2010. godine
 • Certifikat, Edukacija za Farm menadžment, Beograd, 10.12.2010. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 2010. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za evropske integracije, Zlatibor, 29.10.2010. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za savremene tehnologije u ratarstvu, Beograd, 2011.
 • Certifikat,  V Seminar i V konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV,  Vršac 2011. godine
 • Certifikat, VI Seminar savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe APV, Subotica, 2012. godine.
 • Certifikat, Edukacija trening trenera savetodavne veštine, Beograd, 2011. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za FADN, 29.10.2011. MPŠV, IPN, STAR
Profesionalni period:

od 01.07.1983. do 07.05.1984.; Zrenjanin; Fabrika šećera "Zrenjanin", 

 • Pripravnik za oblast agrotehnike šećerne repe
Profesionalni period:

08.05.1984. do 30.11.1988. Ečka, OOUR "Pobeda",

 • Tehnolog ratarske proizvodnje
Profesionalni period:

od 01.12.1988. do 24.04.2009. Zrenjanin, Institut za poljoprivredu AD,

 • Samostalni saradnik za ratarsko-povrtarsku proizvodnju
Profesionalni period:

24.04.2009. do 06.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo,

 • Samostalni saradnik za ratarsku proizvodnju
Profesionalni period:

07.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo,

 • Samostalni saradnik za ratarsko povrtarsku proizvodnju,
 • Samostalni saradnik za savetodavstvo
Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:

 

Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Ogledi u ratarstvu
 • Organizovanje Dana polja
 • Uzorkovanje zemljišta
 • Kontrola semenskih useva u polju
 • Ispitivanje kvaliteta semena
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi Word i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Milinko Sinđić

M I L I N K O       S I N Đ I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 23.12.1979. Sombor
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-522-735, 548-501
- poslovni mobilni: 063-1039853
- E-mail: sindjic.milinko@gmail.com
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet; smer: voćarsko-vinogradarski;
dipl.ing. Poljoprivrede
- srednja škola: Muzička gimnazija 
- strani jezici:  ruski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Certifikat, II Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Tara, 2008. godine
 • Certifikat, III Seminar i III konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vrdnik, 2009. godine
 • Certifikat, IV Seminar i IV konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac, 2010. godine
 • Certifikat, V Seminar i V konferencija  savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac, 2011. godine
 • Certifikat, VI Seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Subotica, 2012.
 • Seminar – obuka „Odnosi sa medijima i javnim nastupima, Vršac, 2010.“
 • Edukacija za Evropske integracije, Zlatibor, 29.10.2010.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd, 04.02.2011.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 18.01.2011.
 • Edukacija proizvodjača iz oblasti vinogradarstva i vinarstva i savetodavaca poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, jun-oktobar,  2010.
 • Sertifikat, GLOBALGAP (EUREPGAP) Train the Public Workshop, Andrevlje, 14-17 12.2010.
 • Sertifikat Osnove geoinformacionih sistema i tehnologije, Novi Sad, 30.09.2009.
 • Sertifikat Tree fruit integrated pest management, Beograd, 25 - 29 06.2012.
 • Sertifikat, Edukacija za trening trenera rad na računaru, Beograd, 2011. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, Edukacija za FADN, 29.10.2011. MPŠV, IPN, STAR
Profesionalni period:

26.11.2008.do 23.04.2009. Zrenjanin; Institut za poljoprivredu AD Zrenjanin, Samostalni saradnik voćarstva i vinogradarstva

24.04.2009. do 06.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Samostalni saradnik voćarstva i vinogradarstva

07.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Rukovodilac voćarsko vinogradarske proizvodnje i samostalni saradnik za savetodavstvo

Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavstvo
 • Tehnologija u voćarsko - vinogradarskoj proizvodnji
 • Uzorkovanje zemljišta
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi Word i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Ivana Vasilijić

I V A N A       V A S I L I J I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 27.08.1967. Zrenjanin
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: udata 
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-522-735, 548-501
- poslovni mobilni: 063-1017341
- E-mail:

 instzrivana@beotel.rs;   

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet; smer: ratarsko-povrtarski; dipl.ing. poljoprivrede
- srednja škola: Gimnazija - prirodni smer 
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:  
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu, 18.03.2009. godine
 • Diploma o pohađanju kursa uzorkovanje semena i ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025, Zemun polje, 30.09.2008. Interne provere prema ISO 9001:2008 i ISO 19011, Tara 03.10.2009.
 • IV Seminar savetodavaca AP Vojvodine - obuka „Odnosi sa medijima i javnim nastupima", Vršac, 2010.
 • Edukacija za Evropske integracije, Zlatibor, 29.10.2010.
 • Edukacija za farm menadžment, Beograd, 25.11.2010.
 • Edukacija za savetodavne veštine, Beograd, 03.12.2010.
 • Globalgap, 14-17.12.2010. Andrevlje
 • Potvrda o učešću na simpozijumu "Aktuelni problemi o suzbijanju korova i optimizacija primene hemijskih sredstava u zaštiti bilja, Vršac, 21-24 09.2010.
 • Sertifikat, Novi trendovi u analizama žitarica i uljarica, Beograd, 27.03.2013. Foss i Lubena
 • Edukacija za savremene tehnologije u ratarstvu, Beograd, 05.03.2011.
 • V seminar savetodavaca PSS AP Vojvodine, Vršac, 2011.
 • Certifikat, Edukacija za FADN 29.10.2011. MPŠV, IPN, STAR
 • Certifikat, VI seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV, Subotica, 2012. godine
Profesionalni period: 1996-2001; Zrenjanin; Staklenik "Oaza" , Stručni saradnik za proizvodnju cveća
Profesionalni period: 2002-2004, Zrenjanin, Preduzeće "Unija", Rukovodilac proizvodnje
Profesionalni period:

13.08.2007 do 23.04.2009., Zrenjanin, Institut za poljoprivredu AD Zrenjanin, Samostalni saradnik za ispitivanje u biljnoj proizvodnji

24.04.2009. 06.05.2014. Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Samostalni saradnik za ratarsku proizvodnju

07.05.2014. Zrenjanin, Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin doo, Samostalni saradnik za ratarsko-povrtarsku proizvodnju i Samostalni saradnik za savetodavstvo

Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i članstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad
 • Ogledi u ratarstvu
 • Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta semena
 • Organizovanje Dana polja
Poster sekcije:  
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi Word, Excel, Power Point i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Tatjana Mironović

T A T J A N A     M I R O N O V I Ć
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 15.03.1967. Zrenjanin
Državljanstvo: Republika Srbija
Civilni status: udata
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-522-735
- poslovni mobilni: 063-1017345
- E-mail:

instzr@beotel.rs; instzrtanja@beotel.rs

Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet,  diplomirani inženjer zaštite bilja
- srednja škola: Poljoprivredna škola
- strani jezici: engleski
- objavljeni radovi:
 
Radovi su objavljivani svake godine u Biltenu Instituta za poljoprivredu AD Zrenjanin
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu zaposlenih  u organima državne uprave, Republika Srbije, Ministarstvo pravde, Uverenje br.: 152-02-3051/98-19,   25.02.1999.
 • „Attendance certificate (International Centre for advanced Mediterranean Agronomic Studies MAIB Italy, Bari), project in the Balkan area-law 84 “Sustainable development of fruit and vegetable productions”, short course “Nursery set-up in integrated/organic production in horticulture”, from may 31 st to june 19 th , 2004.“
 • „Diploma “Course for group-leaders”, organized from IBSA and Carl Bro a/s.  The chairing of meetings in a project – group. Residential course for group leaders of 20 hours duration at Hotel Thermal 5-6 September 2005. about the chairing of problem solving meetings. Trained to be group leader on the following Conference 7-10 September 2005, concerning development of the agricultural and rural area in Vojvodina. (in order to improve the problem solving and case-working meetings in the project - and hearing – groups at the Conference, learned how to plan and chair the meetings-process and create efficient decisions, during optimal utilizations of all participants resources. The teachers and trainers at the course was the Danish consultants from IBSA: Jes Biering and Jans D.Vesterlund“, 5-6 September 2005; 7-10 September 2005.
 • Uverenje o pohađanju osnovnog seminara "Edukacija savetodavaca u oblasti ekološke proizvodnje sa posebnim osvrtom na principe organske proizvodnje" – Teras, 12-15 12.2005. Palić
 • „Attendance certificate (International Centre for advanced Mediterranean Agronomic Studies), training Course in Organization and Construction of an Extension Service Information System based on ICT, Sombor , 12-15 October 2005.“
 • Certificate (JICA) for completed the Area Focused Training Course in Agriculture Production and Distribution for Southeast European Countries” under the International Cooperation program of the Goverment of Јapan at Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine, Obihiro September 12th to October 27.2006.
 • Sertifikat o uspešno obavljenom kursu „Bolesti semena pšenice, ječma i kukuruza“ Novi Sad, 07.12.2006. Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena
 • Uverenje o edukaciji u sistemima i standardima u proizvodnji hrane, Novi Sad, od 04-0712.2006. Istraživački i tehnološki centar
 • Seminar za edukatore „Projekat edukacije poljoprivrednih proizvođača 2006-2008 godine za primenu sredstava za zaštitu bilja„ 01-01.04 2007, Banja Kanjiža (u organizaciji MPŠV i USDA)
 • „Certificate (United States Department of Agriculture and University of Wisconsin), of training Integrated Pest Management for Potatos in Serbia, October 9-12, 2007.
 • Diploma (dr Lana Đukanović, dr Dragica Ivanović) o pohađanju kursa „Uzorkovanje semena i ispunjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17025 za akreditaciju“ Zemun-Polje, 30.09.2008.
 • Potvrda o učešću na IX savetovanju o zaštiti bilja održanom u periodu 24.11. do 29.11.2008., Zlatibor, Kongresni centar Srbija
 • Certificate of participation “Integrated Pest management for Carrots and Peppers“  team from University of Wisconsin-medison USA (Volt Stivenson etc.), Hotel “ Divčibare “Divčibare, 16-19 March 2009.
 • Seminar “Karantinski patogeni sa liste A1 i A2”, Ministarstvo poljoprivrede Italije i Uprava za zaštitu bilja MPŠV R.Srbije (Giovanna Curto, Andrea Tantardini, Alberto Scardi, Gianluca Governatori) SIV III, Beograd, 28-29 mај 2009.
 • Sertifikat o završenoj obuci za unapređenje prezentacionih veština iz oblasti bezbedne primene pesticida i zaštite životne sredine, Hotel "Sunny hill", Vrnjačka banja, 01-04 jun 2009. USAID  i Agencija za marketing “VA”.
 • Potvrda o položenoj obuci za edukatora u bezbednoj primeni pesticida i zaštite životne sredine, jun 2009, USAID i Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede R. Srbije.
 • Prisustvovanje seminaru u okviru prekograničnog projekta "Timagralim – Trajni prekogranični razvoj istorijskog Banata“, Regionalna privredna komora Zrenjaninu saradnji sa Komorom za trgovinu, industriju i poljoprivredu Temišvar, Univerzitet za poljoprivredu i veterinu Temišvar, Rumunija,
 • Uverenje o učestvovanju u obuci i položenom ispitu za interne proverivače sistema "ISO/IEC 9001", Istraživački tehnološki centar Novi Sad, Hotel Omorika, Tara, 29.09. do 03.10.2009.
 • Učešće na seminaru “Podrška i promocija poljoprivrednih aktivnosti u pograničnoj regiji Banata“, Regionalna privredna komora Zrenjanin kao partner Komori za trgovinu, industriju i poljoprivredu Temišvar, u okviru Projekta“ Regionalni centar za dugotrajni razvoj Banata“, Rešice, Rumunija, 22.10.2009.
 • „Attendance at Workshop : "Integrated pest management" AGR 24820 on 18/01/2010 09:00 - 19/01/2010, European Commission's DG within the framework of the TAIEX . All logistic made by GTZ and in cooperation with the Republic Serbia, Plant Protection Directorate of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, mr Tiziano Galassi, mr Antonio Guario, Mrs Anna Angela Saglia, mr Riccardo Bugiani, mr Mauro Boseli,” Хотел "Best Western Šumadjia", Banovo brdo, Beograd, 18-19 januar 2010. godine, 2 dana.
 • Učešće na seminaru u okviru realizacije Memoranduma o saradnji na projektu “Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastructure kvaliteta u Republici Srbiji  - Kampanja podizanja svesti o značaju standardizacije“, Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Zrenjanin u saradnji sa Ministarstvom za ekonomiju I regionalni razvoj i "AFNOR – Assotiation Francaise de Normalisation, dr Ivelin Burov, ekspert Evropske komisije i dr.“, Privredna komora Zrenjanin, 27.05.2010.
 • Učešće na poslovnom susretu u okviru sajma “Timagralim“ u Temišvaru, Rumunija; poslovni susret na temu “Posredovanje u iznalaženju poslovnih partnera iz oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i obnovljivih izvora energije. Učešće na poljoprivrednom sajmu “Timagralim“ u Temišvaru,  “Regionalna privredna komora Zrenjanin, učesnici poslovnog foruma, Europa hall, Timisoara Regional business Center, Timisoara,  Romania, 03.06.2010.
 • “ТAEIX”, Uprava za zaštitu bilja, MPŠV R. Srbije, dr Petra Muller, mr Stephen Ravenscroft, mr Andrej Potočnik, mr Fernando Alonso, mr Marc Delos, Hotel "Mladost" Beograd, 20-21 09.2010.
 • Potvrda o učešću na X savetovanju o zaštiti bilja održanom u periodu 29.11. do 03.12.2010., Zlatibor, Kongresni centar Srbija
 • Certificate of attendance on “1st Summer School & Workshop in International Development Cooperation “Perspectives on the agro-food sector in Serbia and the Western Balkans: Developing new approaches and models, with an overview on Italian best practices”,  Ambasciata d' Italia Belgrade and Cooperatyione Italia Sviluppo, Ministero Deggli affari Esteri, Prof. N. Bogdanov, P. Bernardoni, Director, Seedeev, G. Zivkov, Expert, B. Zivadinović, P.H. Helleputte,  EU Delegation, F. Sheye, European FSA, M. Bonabello, OSCE, Prof. A. Segre, I. Monasterolo, M. Vittuari, E. Malusa, University of Bologna, I. Djurić, Leibniz Institute of Agricultural Development (IAMO), N. Mišković, Serbia Organica, P. Golicin, Expert, S. Fabbri Expert, etc., ”Italijanski kulturni centar, Beograd, 04-07.10.2010.
 • Potvrda o učešću na Simpozijumu “Aktuelni problemi u suzbijanju korova i optimizacija primene hemijskih sredstava u zaštiti bilja” Vršac, 21-24.09.2010. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu.
 • Certifikat: Edukacija za FADN (MPŠV, STAR, IPN), Hotel “Čigota“ Zlatibor, decembar 2010.
 • Certifikat: Edukacija za GAP, Nitratna direktiva (MPŠV, STAR, IPN), Hotel “Čigota“ Zlatibor, decembar 2010.
 • Certifikat: Edukacija za savremene tejnologije u zaštiti bilja 2  i 3 (MPŠV, STAR, IPN), Hotel “Čigota“ Zlatibor, decembar 2010.
 • Potvrda o učešću na 14. Simpozijumu o zaštiti bilja i 9. Kongresu o korovima, tematski sadržaj savetovanja “Primenjena entomologija i zoologija, primena pesticide, bezbednost hrane i životne sredine, fitopatologija”, i “Kongres o korovima“, Učešće na okruglom stolu “ Invazivne vrste i regulative u oblasti zaštite bilja”, Društvo za zaštitu bilja, Kongresni centar Srbija, Zlatibor, 29. Novembar – 03. Decembar 2010.
 • Attendance at 9. European rural development network conference 2011. “Rural development policies from the EU enlargement perspective”, 8-9 September, Ečka, Serbia
Profesionalni period: 1994-1995 "Uniprom", Zrenjanin, Komercijalista na prodaji pesticida
Profesionalni period: 09.02.1995. do 20.08.1995. "Phitocom"d.o.o., Zrenjanin, Komercijalista na prodaji pesticida
Profesionalni period: 01.06.1998. do 23.04.2009. Institut za poljoprivredu AD, Zrenjanin,
 • Samostalni saradnik za zaštitu bilja
 • Samostalni saradanik za zdravstvenu kontrolu useva i izdavanje fitocertifikata
 • 2007-2014 Rukovodilac laboratorije za biološka i hemijska ispitivanja,
 • 2008-2014 Rukovodilac menadžmenta kvaliteta
Profesionalni period: 07.05.2014. Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o.
 • Samostalni saradnik za zaštitu bilja,
 • Samostalni saradnik za zdravstvenu kontrolu semenskih useva i izdavanje fitocertifikata
 • Samostalni saradnik za savetodavstvo
Specijalna znanja i iskustva:
 • Učesnik "Environmentally and Socially Sustainable Development Europe and Central Asia Region”, Danube River Enterprise Pollution Reduction (DREPR) Project, World bank Office, Belgrade, 28.06.2004.
 • 2003. Inicijator i organizator zvanične posete„ Oikos servizi – Bologna ( mr Vanni Sgaravatti - President, mr Alessio Bezzi – regional manager), Datamat group company – Roma (Gianluca Ortolani), Commercioestero consulting (mr Michele Lenoci ) na implementaciji “HACCP“,
 • Saradnik na organizaciji okruglog stola na Simpozijumu zaštite bilja i Savetovanju o primeni pesticida, novembar 25-28, Zlatibor, Jugoslavija.
Osnivanje udruženja i članstvo:
 • Član društva za zaštitu bilja Srbije,
 • Predsednik podružnice društva za zaštitu bilja Srbije i pridruženi član glavnog odbora (od 2001 do 2009).
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Saradnja u oblasti zaštite bilja
 • Savetodavni rad,
 • Zdravstvena kontrola semenskih useva i   izdavanje fitosertifikata
Poster sekcije:
 • “Mironović, N., Dankulov Mošorinski, Lj., Todić (2003), “The application of new herbicide Pulasar 40 in sunflower NS RIMI hybrid“, Symposium of plant protection and Conference of pesticide application, November 25-28, Zlatibor, Yugoslavia”
 • “Mironović, S. Parađenović, N. Dankulov Mošorinski (2002), “Weed control in sugar beet in the region of Middle Banat“, Symposium of plant protection and Conference of pesticide application, November 25-29, Zlatibor, Yugoslavia”
 • „Mironović, N., Kurjak, S. Parađenović (2001), “Possibilities of using some new herbicides in weed control in sunflower”, 5 th Yugoslav Conference of plant protection, December 3-8, Zlatibor, Yugoslavia”
 • “N.,Kurjak, Mironović (2000) “The possibilities of applications some new insecticides in control Leptinotarsa decemlineata L., in the region of Middle Banat”, 6 th Yugoslav symposium of plant protection with international participans and Conference of pesticide applications, December 4-9, Zlatibor, Yugoslavia”
 • “N. Kurjak, Mironović (1999), “Weed control in soyabean in the region of Middle Banat“, 4 th Yugoslav Conference of plant protection, December 6-10, Zlatibor, Yugoslavia”
Sposobnosti:  Rad na kompjuteru MS-office programi Word i Internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: 

Predrag Marjanski

P R E D R A G      M A R J A N S K I
Licni podaci:  
Datum / mesto rodjenja: 30.03.1967. Zrenjanin
Državljanstvo: Republike Srbije
Civilni status: oženjen
Kontakti:  
- telefon na poslu: 023-548-320
- poslovni mobilni: 063-1017350
- E-mail: instzrpedja@beotel.rs
Obrazovanje:  
- poslediplomske studije/smer:  
- disciplina i specijalizac:  
- završen fakultet i odsek: Poljoprivredni fakultet, diplomirani inženjer poljoprivrede smer: ratarsko povrtarski
- srednja škola: Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin
- strani jezici: ruski
- objavljeni radovi: Bilteni Instituta za poljoprivredu
Profesionalne licence /sertifikati:
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu, Republika Srbija, Ministarstvo pravde, 15.06.1999.
 • Sertifikat: "Odnosi sa menijima i javnim nastupima", IV seminar savetodavaca,   Poljoprivredne savetodavne službe APV, Vršac, 2010.
 • Sertifikat: "Edukacija savetodavaca u okviru edukacije individualnih poljoprivrednih proizvodjača u cilju njihovog aktivnog učešća na organizovanom robno - berzanskom tržištu",  Produktna berza Novi Sad,  11.09.2006.
 • Sertifikat: "Farm management training program", Penn State, april-septembar 2005.
 • Diploma: "Geoprostorno prikupljanje podataka u poljoprivredi korišćenjem  GPS/GIS tehnologije", Livona, Ečka, 28.11. do 02.12.2005.
 • Uverenje: "Edukacija savetodavaca u oblasti marketinga, poljoprivrednih proizvoda, farm menadžmenta i udruživanja proizvodjača, Subotica,   od 20.12. do 22.12.2005.
 • Sertifikat, I seminar poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine,  Divčibare, 28.10. do 02.11.2007.
 • Sertifikat: II seminar poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine,  Tara, 26.10. do 01.11.2008.
 • Sertifikat: III seminar poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine, Vrdnik, 21-23 12.2009.
 • Potvrda, "VOSZ-ov program obuke i konsaltinga za vojvodjanske  preduzetnike", Regionalna agencija za razvoj MSP "Alma Mons" doo  Novi Sad, Zrenjanin, 19. maj 2009.
 • Sertifikat: "Edukacija za evropske integracije", Ministarstvo poljoprivrede  šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Zlatibor, 29.10.2010.
 • Sertifikat: "Odnosi sa medijima i javnim nastupima", IV seminar savetodavaca poljoprivredne savetodav -ne službe AP Vojvodine,  Vršac, 18.11.2010.
 • Certifikat: V Seminar i V konferencija  savetodavaca Poljoprivredne  savetodavne službe APV - Vršac 2011. godine
 • Sertifikat: VI seminar savetodavaca Poljoprivredne savetodavne službe APV,  Subotica, 03.12.2012.
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija 10.04.1995. do 31.10.2006. Institut za poljoprivredu AD, Zrenjanin, Samostalni stručni saradnik 
Profesionalni period: datum /godina od do/; mesto; preduzece; pozicija

01.11.2006. do 20.02.2013. Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. Direktor

21.02.2013. do 06.05.2014. Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. Rukovodilac stručne službe za poslove biljne i stočarske proizvodnje

07.05.2014. Poljoprivredna stručna služba Zrenjanin d.o.o. Samostalni sardnik za ratarsko - povrtarsku proizvodnju, Samostalni saradniok za savetodavstvo

Specijalna znanja i iskustva:  
Osnivanje udruženja i clanstvo:  
Profesionalne obaveze: navesti poslove koje radite
 • Savetodavni rad na poljoprivrednim gazdinstvima
 • STIPS
 • FADN
 • Kontrola useva u polju
 • Ogledi u ratarstvu
Poster sekcije:  
Sposobnosti: /rad na kompjuteru, MS-office programi, Word, Excel, Power-point i internet / Rad na kompjuteru MS-office programi (Word, Excel, Power Point) i internet
Vozacka dozvola: "B" kategorije

 

Lokacija: